Angerdshestra prästskog

Upplev vacker, talldominerad sandbarrskog i Angerdshestra. Hägnabäcken rinner längs med området. Skogen är flack och en trevlig strövskog med stig genom reservatet. 

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara och återställa naturtyperna äldre talldominerad sandbarrskog, skogbevuxen mosse, barrblandsumpskog och bäckmiljö och samtidigt bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper.

Växt- och djurliv

Angerdshestra prästskog är en äldre talldominerad sandbarrskog. Stora delar av skogen växer på sandmark men i området finns även skogbevuxen mosse. Området kring Hägnabäcken, som rinner längs reservatets östra gräns, är delvis sumpskog med gran, tall, klibbal, björk och asp. Skogen i reservatet är överlag gammal och har höga naturvärden. I området har det hittats flera ovanliga arter som indikerar att skogen är viktig för bevarande av biologisk mångfald. Bland annat finns här den rödlistade svampen korktaggsvamp.

Foto: Anders Hildingsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
  • samla in insekter med fällor som dödar
  • gräva upp växter
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 19,2 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: 0,5 km väster om Angerdshestra kyrka
Ägare: Svenska kyrkan (Skara stift)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Det går en stig genom reservatet.