Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Angerdshestra prästskog

Upplev vacker, talldominerad sandbarrskog i Angerdshestra. Hägnabäcken rinner längs med området. Skogen är flack och en trevlig strövskog med stig genom reservatet. 

Welcome to Angerdshestra prästskog!

Präst means priest, and skog means forest. This forest has since a long time been owned by the Swedish church. The area has probably been used as silvopasture and on the mires hay has been harvested. Today the forest consists of old trees, mainly pines but also spruce. There are plenty of old trees, pines aged more than 200 years, and spruces that come close to that age too. The old trees are valuable both for birds of prey and predatory birds and woodpeckers. Around one third of the area is mires. Also here pines grow, and even though they look pretty small they can be very old. They don't get big because of the wet and nutrient poor conditions where they grow.

Thanks to the old trees and the amount of dead wood there are many rare species living here.

Explore the reserve

To come here you have to walk 700 metres from closest parking (the church of Angerdshestra). There are no facilities except from an information sign and a path that goes through the reserve. It is relatively easy walking here though and a nice area to visit.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging trees or bushes or parts of trees or bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood, with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • collecting invertebrates with killing traps
 • digging up plants
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och återställa naturtyperna äldre, talldominerad sandbarrskog, skogbevuxen mosse, barrblandsumpskog och bäckmiljö
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv.

Historia

Det är lite oklart hur länge kyrkan har ägt och brukat skogen i Angerdshestra prästskog, men kartor tyder på att det åtminstone är sedan mitten på 1700-talet. Vi vet inte heller säkert hur skogen har använts, men med tanke på att det ligger en tjärdal nära reservatet så kan man misstänka att skogarna i området historiskt har varit hårt brukade. Eftersom stora delar av skogen i reservatet är 140 år eller äldre har skogen dock brukats mer varsamt de senaste seklerna. Idag är området mer tätvuxet än i början av 1900-talet vilket tyder på att det förr använts till skogsbete och myrmarksslåtter. Det var ett vanligt sätt att skaffa foder till djuren.

Växt- och djurliv

Här i reservatet finns gott om gamla träd. Flera tallar har passerat 200-årssträcket och några granar ligger inte långt efter. Gamla, grova träd är mycket värdefulla, både som boträd för hackspettar och rovfåglar men även som växtplats för lavar, mossor och svampar som bara klarar sig på gamla träd. Majoriteten av skogen i reservatet är talldominerad barrskog som växer på sandmark.

Vid Hägnabäcken är det lite blötare, och där växer sumpskog med tall, gran, klibbal, björk och asp. I det här området är luftfuktigheten hög och stabil och det gynnar känsliga mossor och lavar. Exempel på arter som trivs här är stor revmossa, källpraktmossa och korallav.

I reservatet finns det många värdefulla och ovanliga arter. På de gamla granarna växer gammelgarnslav och kattfotslav. Andra arter som signalerar att det här är en värdefull skog är svart taggsvamp, grynig blåslav, kornig nållav och brunpudrad nållav. Det finns också gott om död ved i området, både i form av liggande stammar och stående döda träd. Det ger mat och hemvist åt många arter som tillsammans bildar en näringsväv: bakterier, svampar, lavar, mossor, insekter och insektsätare.

Knappt en tredjedel av reservatet är myrmark. Även här växer det tallar, och de ser kanske inte mycket ut för världen, men även här är många av dem flera hundra år gamla. Om ett tallfrö hamnar ute i myrmarken får det göra det bästa av situationen och streta på trots att det är både blött och näringsfattigt. Tallen är ett av få träd som överhuvudtaget klarar av att växa under sådana förhållanden.

Friluftsliv

Angerdshestra prästskog har inga anläggningar mer än en informationsskylt och en stig som går genom reservatet. För att komma till skylten behöver du promenera 700 meter från närmaste parkering, som ligger vid kyrkan. När du väl kommit till reservatet är det relativt lätt att vandra i och det är ett fint strövområde.

En grov tall står i kanten av en myr bevuxen med klenare träd.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Angerdshestra är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2013
Storlek: 19,2 hektar
Naturtyp: Talldominerad sandblandskog, barrblandsumpskog, myrmark
Kommun: Jönköping
Läge: 0,5 kilometer från Angerdshestra kyrka
Markägare: Svenska kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt. Det passerar en stig genom reservatet.

Hitta hit

Vägbeskrivning från väg 26:
Från Ryd: Åk väg 26 söderut. I höjd med Röksberg, sväng vänster där det står skylt med "Angerdshestra 5". Fortsätt i cirka 4 kilometer och sväng sedan höger vid skylt "Angerdshestra 1". Efter knappt en kilometer fortsätter du mot Bondstorp. Knappt 500 meter senare är du framme vid kyrkan där du kan parkera. Från kyrkan är det en promenad på cirka 700 meter innan du kommer till reservatets informationstavla. Fortsätt söderut från kyrkan. Efter cirka 150 meter går det in en grusväg till höger som heter Assarebovägen. 150 meter in på Assarevägen delar den sig, och då ska du välja höger. 400 meter senare är du framme vid reservatsskylten.

Från Gislaved: I höjd med Röksberg, sväng höger där det står skylt med "Angerdshestra 5". Fortsätt i cirka 4 kilometer och sväng sedan höger vid skylt "Angerdshestra 1". Efter knappt en kilometer fortsätter du mot Bondstorp. Knappt 500 meter senare är du framme vid kyrkan där du kan parkera. Från kyrkan är det en promenad på cirka 700 meter innan du kommer till reservatets informationstavla. Fortsätt söderut från kyrkan. Efter cirka 150 meter går det in en grusväg till höger som heter Assarebovägen. 150 meter in på Assarevägen delar den sig, och då ska du välja höger. 400 meter senare är du framme vid reservatsskylten.


Koordinater till parkeringen:
N57°40'11.65", E13°53'42.82"
57.66990, 13.89523

Tillgänglighet

För att komma till Angerdshestra prästskog måste man promenera 700 meter från närmaste parkering. Genom reservatet går en stig, men det finns inga andra anläggningar för friluftslivet. Skogen är relativt lätt att vandra genom och reservatet är ett fint strövområde.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss