Nyckelås

Nyckelås är ett för länet ovanligt stort lövskogsområde med många sällsynta arter. Skogen breder ut sig i sluttningen ner mot Nässjön och Tidan. Ett stort antal källflöden och inslag av kalkrika bergarter gör att det finns en rik och krävande växtlighet i området.

Syfte

 • bevara och utveckla en äldre lövskog med både ädellöv- och triviallövträd
 • bevara och utveckla naturskogsartad och talldominerad barrblandskog
 • bevara en åsträcka av Tidan
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedomen knuten till ädellövskog, triviallövskog, äldre tallskog, blandskog, källpåverkade miljöer, död ved, gamla och grova lövträd samt vattenmiljöer
 • bevara de listade habitaten och arterna enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • ge möjlighet till naturupplevelse inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Nyckelås naturreservat består mest av lövskog där lövträd ek och ask dominerar. Många träd har grova och utspärrade grenar, som de fått när de tidigare växte ljust och öppet när området var slåtter- och betesmark. På de grova ädellövträden växer lung- och almlav och andra lavar. Längs med Tidan växer en tidvis översvämmad strandskog med bland annat klibbal, björk, hägg och viden.

Under april månad är det en matta med vitsippor i området. Här finns ovanliga växter som dvärghäxört, trolldruva, vätteros och springkorn. I de fuktigare delarna växer arter som gullpudra, strutbräken, skärmstarr och kärrfibbla. Även arter som ängsstarr, brunstarr och gräsull, som hör hemma i kalkrika trakter, finns kvar i kärr som tidigare använts som slåttermark. På träden växer bland annat almlav, lunglav, bårdlav, grynig filtlav och fällmossa. Bland marklevande arter har tex bågpraktmossa, skogshakmossa, rödgul trumpetsvamp och strimsporig hjorttryffel noterats. Almlav och strimsporig hjorttryffel är rödlistade.

Hela området är mycket värdefullt för fåglar. Här finns mindre hackspett som trivs i den lövrika miljön och flera par häckar i området tillsammans med de vanligare arterna spillkråka, gröngöling och större hackspett. Under vår och sommarhalvåret finns här gott om trastar och sångare exempelvis grå-, svartvit och mindre flugsnappare samt svarthätta, trädgårds-, grön-, löv- och härmsångare. Under vissa aprilveckor kokar området av trastsång. Bivråk och lärkfalk är arter som häckar i området och över sjön jagar fiskgjusen regelbundet. Vid Tidan finns forsärla och drillsnäppa. Tranor och gråhäger häckar i området och under vårkvällar kan du höra katt-, sparv- och hornugglor som hoar. Morkullorna är vanliga och hörs och ses under vår och försommarkvällar. Under vinterhalvåret är det gott om mesfåglar i skogen, framförallt stjärtmes.

I Tidans åsträcka förekommer de mycket ovanliga arterna flodpärlmussla och spetsig målarmussla. Musslorna är fridlysta och får inte plockas.

Bäver är regelbunden i naturreservatet och du kan se spåren efter dess gnag på träd.

Längs med Tidan växer en tidvis översvämmad strandskog med bland annat klibbal, björk, hägg och viden. Foto: Claes Uhlén.

Historia

Hela området med det angränsande Näs gård och Bjurbäck har en lång historia. I reservatet finns lämningar efter en kvarn strax söder om Kvarndammen i Tidan. Vid torpet Nyckelås finns röjningsrösen och en källargrund. Söder om Målskog finns ett område med bland annat odlingsrösen och åkerterrasser.

Friluftsliv

Friluftslivet i området är relativt omfattande. Det finns ett iordningställt vindskydd i södra delen av reservatet och ett vindskydd på udden i barrskogen. I anslutning till vindskydden finns eldplatser men tänk på att ta med egen ved. I reservatet finns också en stig för egna strövtåg.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Nyckelås naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
 • framföra motordrivet fordon (förbudet gäller inte på befintliga vägar, förbudet gäller inte heller för sakägare vid uttransport av fälld älg med mindre fordon och vid god bärighet)
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar eller svamp med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än ett dygn
  paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån med undantag för innehavare av särskild rätt till fiske
 • när fiske bedrivs fiska öring med annat än med en enkel krok utan hulling. Det är vidare förbjudet att fiska öring med naturligt bete. Öring som fångas skall genast släppas tillbaka i vattnet
 • cykla eller rida annat än på befintliga grusvägar eller på anvisade stigar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur med undantag av fiskerättsinnehavares rätt till fiske av signalkräfta
 • vaska guld
 • använda området för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande annat än på befintliga grusvägar.

 Utöver vad som annars gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserad lägerverksamhet med fler än 30 personer.


Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 151 hektar
Ägare: Enskilda och staten
Kommun: Mullsjö och Jönköping
Läge: Mullsjö och Jönköpings kommuner cirka 1 kilometer väster om Bjurbäcks kyrka. Vägvisning från Strömsdal, norr om Bjurbäck.
Naturtyp: Äldre lövskog, sumpskog, vattendrag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering (en vid Näs gård och en vid reservatsgränsen), strövstig, vindskydd, eldplatser (ta med egen ved), informationstavla.