Nyckelås

Nyckelås är ett för länet ovanligt stort lövskogsområde med många sällsynta arter. Skogen breder ut sig i sluttningen ner mot Nässjön och Tidan. Ett stort antal källflöden och inslag av kalkrika bergarter gör att det finns en rik och krävande växtlighet i området.

Welcome to Nyckelås!

This reserve is bubbling of life during spring and early summer. The white wood anemone is covering the ground before the leaves have sprouted and up in the trees birds of all sizes and colours are singing and chatting. Nyckelås is mainly a deciduous forest where big parts once were wildflower meadows and pastureland. This means that the area contains a mix of old, wide trees like oak and ash but also younger and more dense forest with hazel, birch, aspen and common alder.

Many rare species are found here, both on the ground, in the trees and down in the water. Examples are:

 • woodpeckers like lesser spotted woodpecker, black woodpecker and green woodpecker
 • spotted flycatcher, European pied flycatcher and red-breasted flycatcher
 • a variety of old world warblers
 • European honeybuzzard and osprey
 • Grey wagtail and white-throated dipper
 • owls
 • long-tailed tit
 • baneberry
 • alternate-leaved golden-saxifrage
 • a big variety of mosses and lichens
 • fresh water pearl mussel
 • trout

Explore the reserve

There are two parking areas connected to the reserve. From one of them goes an orange market path that is four kilometers long in full. It is hilly and the path is sometimes narrow. At some places there are benches, tables and windsheds. There are also a few fireplaces that you are free to use, but you have to bring your own firewood.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • damaging living or dead, fallen or standing trees and bushes
 • driving a motor vehicle outside public roads (with exception for stakeholder that are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity)
 • picking or digging up plants, parts of plants or fungi, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • parking other than in designated parking areas
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to bird nests
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • camping for more than 24 hours
 • canoing or travel by other craft, with exception for holders of special fishing rights
 • fishing trout with other hook than a simple hook without fluke. It is forbidden to fish trout with natural bait. Trouts that are caught should be put back into the water immediately
 • biking or riding a horse outside existing roads or designated paths
 • catching or collecting invertebrates, with exception from the fishing right holders' right to fish for signal crayfish
 • pan for gold
 • using the area for organized competitions, training activities or similar, other than on existing gravel roads

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • using the area for organized camps for more than 30 participants

Syfte

Naturreservatets syfte är att:

 • bevara och utveckla en äldre, varierad lövskog
 • bevara och utveckla en naturskogsartad och talldominerad barrblandskog
 • bevara en åsträcka av Tidan
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom som är knuten till lövskog, tallskog, blandskog, död ved, gamla och grova lövträd och vattenmiljöer
 • bevara arter och deras miljöer i gynnsamt tillstånd
 • ge möjlighet till naturupplevelse så länge det inte påverkar naturvärdena.

Historia

Hela området med det angränsande Näs gård och Bjurbäck har en lång historia. Enligt den ekonomiska kartan från slutet av 1800-talet var på den tiden den största delen av området som sluttar ner mot Nässjön slåtterängar klädda med lövträd.

I norra änden av restervatet finns det lämningar efter en kvarn. Strax söder om Kvarndammen finns ytterligare en kvarnlämning. Ungefär i mitten av reservatet ligger torpet Nyckelås. Där finns röjningsrösen och en källargrund. Söder om Målskog finns ett område med bland annat odlingsrösen och åkerterrasser.

Växt- och djurliv

Nyckelås naturreservat är ett ovanligt stort sammanhängande lövskogsområde för att ligga i Jönköpings län. Reservatet består mest av lövskog där träd som ek och ask dominerar. Många träd har grova och utspärrade grenar. Det är ett tecken på att de en gång stått mer öppet, alltså när området var slåtter- och betesmark. På de grova ädellövträden växer lung- och almlav och andra lavar. Längs med Tidan växer en tidvis översvämmad strandskog med bland annat klibbal, björk, hägg och viden.

Under april månad lyser vitsipporna som en vit matta mellan träden som ännu inte slagit ut sina löv. Här finns också många ovanliga växter som dvärghäxört, trolldruva, vätteros och springkorn. I de fuktigare delarna växer arter som gullpudra, strutbräken, skärmstarr och kärrfibbla. Ängsstarr, brunstarr och gräsull hör hemma i kalkrika marker, och här finns de kvar i kärr som tidigare använts som slåttermark. På träden växer bland annat almlav, lunglav, bårdlav, grynig filtlav och fällmossa. Bland marklevande arter har tex bågpraktmossa, skogshakmossa, rödgul trumpetsvamp och strimsporig hjorttryffel noterats. Almlav och strimsporig hjorttryffel är rödlistade.

Hela området är mycket värdefullt för fåglar. Under vår och sommar kvittras och kvillras det av många olika arter. Exempel på fåglar som du kan se i Nyckelås:

 • Mindre hackspett trivs i den lövrika miljön och flera par häckar i området
 • Spillkråka, gröngöling och större hackspett
 • Grå flugsnappare, svartvit flugsnappare och mindre flugsnappare
 • Svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare, lövsångare och härmsångare
 • Bivråk och lärkfalk
 • Fiskgjusen jagar regelbundet över sjön
 • Vid Tidan finns forsärla, strömstare och drillsnäppa som alla jagar insekter vid vatten
 • Trana och gråhäger
 • Under vårkvällar kan du höra kattgglor, sparvugglor och hornugglor som hoar
 • Morkullor är vanliga och hörs och ses under vår och försommarkvällar
 • Under vinterhalvåret är det gott om mesfåglar i skogen, framförallt stjärtmes.

I Tidans åsträcka förekommer de mycket ovanliga arterna flodpärlmussla och spetsig målarmussla. Musslorna är fridlysta och får inte plockas.

Bäver är regelbunden i naturreservatet och du kan se spåren efter dess gnag på träd.

Vatten som strömmar över stenar.

Längs med Tidan växer en tidvis översvämmad strandskog med bland annat klibbal, björk, hägg och viden. Foto: Claes Uhlén.

Tidan

Ungefär 3,5 kilometer av Tidan rinner genom reservatet. Mestadels är vattnet lugnflytande över sandiga bottnar, men det finns sträckor som är stenigare och mer forsande. Här finns många arter som är känsliga för föroreningar, och det visar på de höga naturvärden som finns här. Förutom ett blandbestånd av flodpärlmussla och spetsig målarmussla finns också öring i ån. Tyvärr har man inte sett någon föryngring av flodpärlmusslorna de senaste 40 åren.

Friluftsliv

Nyckelås är fantastiskt på våren när vitsipporna blommar och fåglarna kvittrar i träden. Det finns två parkeringar och en markerad led som i sin helhet är ungefär fyra kilometer lång. Stigen är bitvis en smal skogsstig och terrängen är kuperad. Det går också att promenera längs med de skogsbilvägar som korsar reservatet, men det är fortfarande kuperat och vissa vägar har bommar.

I reservatet finns det olika sorters rastplatser, från enklare bänkar till vindskydd. Du får gärna elda i de iordningställda eldstäderna, men tänk på att ta med egen ved!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Nyckelås naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
 • framföra motordrivet fordon (förbudet gäller inte på befintliga vägar, förbudet gäller inte heller för sakägare vid uttransport av fälld älg med mindre fordon och vid god bärighet)
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar eller svamp med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än ett dygn
 • paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån med undantag för innehavare av särskild rätt till fiske
 • fiska öring med annat än med en enkel krok utan hulling. Det är förbjudet att fiska öring med naturligt bete. Öring som fångas ska genast släppas tillbaka i vattnet
 • cykla eller rida annat än på befintliga grusvägar eller på anvisade stigar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur med undantag av fiskerättsinnehavares rätt till fiske av signalkräfta
 • vaska guld
 • använda området för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande annat än på befintliga grusvägar.

 Utöver vad som annars gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserad lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 151 hektar
Naturtyp: Äldre lövskog, sumpskog, naturskogsartad talldominerad barrskog, vattendrag
Kommun: Mullsjö och Jönköping
Läge: Cirka 1 kilometer väster om Bjurbäcks kyrka, på andra sidan av sjön Nässjön
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det finns informationsskyltar, två parkeringar, rastplatser, vindskydd, eldplatser och en led som är markerad orange.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Från väg 47 som går mellan Jönköping och Mullsjö tar du väg 187 mot Bottnaryd i den stora rondellen. Efter cirka 1,5 kilometer svänger du höger mot Liared och Bjurbäck. Fortsätt på den vägen (mot Liared och Bjurbäck) tills du passerat Munkebo. Sväng sedan höger mot Näs gård och Naturreservat. Strax efter svänger du vänster, fortsatt skyltat med Näs gård och Naturreservat. Fortsätt fram till Näs gård, där den ena parkeringen finns på höger sida av vägen (skyltat med en liten träskylt som det står parkering på).

Vill du parkera på nästa parkering fortsätter du ungefär 700 meter till rakt fram. Parkeringen ligger precis intill vägen in till vänster.

Koordinater till parkeringen i Näs:
57°51'45.19"N, 13°46'39.83"E
57.86255, 13.77773

Koordinater till nästa parkering:
57°51'21.88"N, 13°46'34.10"E
57.85608, 13.77614

Tillgänglighet

Det finns två parkeringsplatser, en vid Näs gård och en lite längre söderut på samma väg. I reservatet finns det flera rastplatser av olika slag, från bänkar till vindskydd och eldstäder. Observera dock att du måste ta med egen ved. Det finns också en orange-markerad led som i sin helhet (från parkeringen i Näs) är drygt 4 kilometer lång. Området är delvis kuperat och stigen är smal. Det finns också grusvägar som går genom reservatet, men det är fortfarande kuperat och vissa vägar har vägbom.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss