Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Domneån

Foto: Johan Rova. I tur och ordning: Vattenklöver, utsikt mot småbåtshamnen, sjöranunkel, sjöfräken och stjärnmossa.

I Domneåns naturreservat finns ett spännande arkiv från inlandsisens dagar. Genom att studera torvlagren och de geologiska bildningarna kring ån kan vi lära oss mycket om inlandsisens avsmältning och landskapets utveckling de senaste 10 000 åren. I reservatet finns en stig som går i en slinga så att du kan se Domneåns ravin från båda sidor. Längs vägen kan du stanna och titta på utsikten eller sitta ner vi någon av rastplatserna.

Welcome to Domneån!

Domneån is a stream that has carved its way down through layers of gravel and sand, once left there by the inland ice. It is now a ravine that is a rich source of knowledge about the melting process of the inland ice and how the landscape has been formed during the last 10 000 years. Below the swamp there is a peat layer that is up to 30 meters deep.

Explore the reserve

There is a narrow path (1,6 km) going through the reserve and you can make stops at both picnic areas and view points. The path has the shape of a loop and you will thus return to your starting point.

Close to the stream the ground is swampy. On the higher altitudes the forest is dryer and dominated by pines.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • driving a motor boat or other motor driven vehicle
 • moor or anchor a boat
 • setting up a tent
 • riding
 • bringing an unleashed dog
 • lighting a fire
 • putting up any kind of sign or poster
 • digging up, picking or breaking bushes, twigs, herbs, mosses or lichens in the swamp area

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • säkerställa en naturlig utveckling av den ostörda delen av åfåran och samtidigt skydda och bevara de befintliga avlagringarna för framtiden
 • säkra en naturlig utveckling av kärrområdets vegetation samt att skydda åravinens slänter från att ta skada av mänsklig aktivitet.

Växt- och djurliv

Ån kantas av öppna kärr. Där växer bland annat sjöfräken, svärdslilja, bredkaveldun och älgens favoritmat: vattenklöver. Har du tur kan du se en älg beta, men troligare är att du ser deras klövspår i marken. Även bäver förekommer i området i perioder, så håller du utkik kan du se gnagspår efter starka tänder på trädstammar.

I sumpskogarna, som kantar kärret, trivs växter som bäckbräsma, gullpudra, lundstjärnblomma och tibast. Här finns även flera arter av ovanliga mossor. Längre upp på höjderna tar tallskogen vid och där kan du hitta linnea bland blåbärs- och lingonriset.

Längs vattendraget häckar flera par av forsärla och i sällsynta fall kan du även se den pigga strömstaren dyka ner i vattnet i sin jakt på insekter att äta.

Domneån är kraftigt reglerad, vilket försämrar lekmöjligheterna för harr och öring. Däremot finns här flera strömsnäckor och bland det bottenlevande djurlivet finns försurnings- och föroreningskänsliga arter av bland annat dag- och nattsländor.

Klimatarkiv

Ravinen har eroderats ner i en platå av grus och sand som avsattes vid isavsmältningen. Vid åns mynning har botten av ravinen försumpats och kärr med djupa torvlager har bildats. Torvlagren når till ett djup av 30 meter under Vätterns nuvarande yta. De visar klimat- och vegetationsförändringar flera tusen år tillbaka i tiden. Kärren i ravinen breder ut sig i takt med att Vätterns vattenyta stiger.

På bilden syns Domneån med kärr och sumpskog längs kanten. Längre bort skymtar tall och andra träd som växer på torrare mark.

Foto: Johan Rova

Friluftsliv

Vid Domneåns utlopp i Vättern ligger en båthamn. Vid Vätterns strand strax norr om reservatet finns det en badplats. I reservatet finns en 1,6 kilometer lång stig. Den går i en slinga på båda sidor om ravinen. Här finns flera rastplatser och utkikspunkter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Du är välkommen att besöka Domneån, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp eller parkera motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost
 • förtöja eller förankra båt
 • tälta
 • rida eller framföra hästfordon
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar inom kärrområdet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1985 och 1986
Storlek: 21 hektar varav cirka 4 hektar vatten
Naturtyp: Ravin, kärr, vattendrag
Kommun:
Jönköping och Habo
Läge:
Cirka 10 kilometer nordväst om Jönköping, mellan Bankeryd och Habo.
Markägare:
Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkering, informationstavlor, rastplatser, bro, strövstig och utsiktsplatser

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Domneån ligger nordväst om Jönköping. Från väg 40, ta avfartsväg 195 mot Hjo. Efter 12 kilometer sväng höger mot Bankeryd. Fortsätt i cirka 700 meter. Sväng sedan vänster vid skylten "Naturreservat". Efter cirka 800 meter är du framme vid parkeringsplatsen.

Busshänvisning:
Åk till hållplatsen Domsandsvägen. Gå sedan norrut på Domsandsvägen. Efter 500 meter ligger naturreservatet på vänster sida.

Koordinater:
57° 52' 33.41"N, 14° 7' 7.90"E
57.87595, 14.11886

Tillgänglighet

I Domneån går det en 1,6 kilometer lång stig i en runda som gör att du ser ravinen från båda håll. Det finns två utsiktsplatser och ett par rastplatser längs vägen. Stigen är smal och är delvis kuperad och på ett ställe finns det trappsteg.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss