Holavedens urskog

I förgrunden en grov, liggande stam som delvis är nedbruten. I bakgrunden en grov tallstam, granar och en ledmarkering.

I forna tider var gamla Holaveden ett tillhåll för rövare. De låg i bakhåll i den branta och blockiga terrängen och överföll diligenser och handelsresande på vägarna. Den vilda och svårframkomliga skogen fick därför namnet "Helvetets portar". Naturreservatet Holavedens urskog ger besökaren en liten glimt av hur skogarna i området kan ha sett ut på diligensrånens tid.

Welcome to Holavedens urskog!

This is a small part of a bigger area with dramatic nature. Big forests and hilly terrain with lots of big rocks made the area perfect as a hiding place for robbers that in ancient times could attack and rob salesmen that passed by.

The forest in this small reserve contains pines that are 200-250 years old, or even older.

Explore the reserve

It is easy to reach this nature reserve since it is situated close to road 32 between Boxholm and Tranås. There is sign (Naturreservat) that takes you to a parking. In the reserve there is a marked trail, about 400 metres long. It is not easy walking though since it is hilly and the ground is full of big rocks.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging living or dead, fallen or standing trees or bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements
 • climbing in trees where animals live or in other way disturbing the animal life
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte

 • bevara och utveckla ett naturskogsartat tallskogsområde med dess flora och fauna
 • informera besökare om områdets kulturhistoria.

Historia

Holavedens urskog är Jönköpings läns allra första naturreservat. Det bildades 1935. Hela området Holaveden sträcker sig mellan sjön Sommen och Vättern och över Smålands gräns till Östergötland. Under sjuårskriget på 1560-talet nyttjades skogen som spärr för den danska härens återtåg från sina härjningar i Östergötland.

Förr kallades Holavedens urskog också för Helvetets portar på grund av att det var ett tillhåll för rövare. Diligenser och handelsmän som passerat här har i forna tider riskerat att bli överfallna och rånade.

Riksantikvarieämbetet har klassat hela området som övrig kulturhistorisk lämning: Plats med tradition.

Växt- och djurliv

Reservatet ligger i en delvis brant, blockig östsluttning. Skogen i reservatet består av 200-250 år gamla tallar och enstaka äldre granar. De största träden har en diameter på 80 centimeter. I området finns gamla stubbar som tyder på tidigare avverkning. Benämningen urskog är därför inte helt riktig, men träden är mycket äldre än vad som är vanligt i dagens skogar.

Den täta skogen och den torra, steniga marken gör att floran är mycket fattig. Här växer ris av ljung, lingon och mjölon, örter som linnéa, tallört och ekorrbär, samt ormbunksväxter som stensöta, ekbräken och revlummer. I området häckar flera hackspettsarter och andra fåglar som senare övertar hackspettarnas bohål. Arter som har observerats är bland annat spillkråka, gröngöling, pärluggla, mindre korsnäbb och trädkrypare.

Friluftsliv

Det är lätt att komma till Holavedens urskog eftersom den ligger nära väg 32 strax söder om samhället Sommen. Reservatet är mycket kuperat och blockigt. Det finns en markerad stig som är knappt 400 meter lång. Eftersom reservatet är litet täcker stigen in stora delar av det.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål      
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar       
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp        
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet        
 • elda annat än med medhavd ved        
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1935
Storlek: 1,6 hektar
Naturtyp: Urskogsartad barrskog
Kommun: Tranås
Läge: 2 kilometer söder om samhället Sommen, väster om riksväg 32
Markägare: Stiftelse
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla och en markerad stig.

Hitta hit

Från väg 32 mellan Boxholm och Tranås:
Drygt 1 kilometer söder om samhället Sommen svänger du av väg 32 där det är skyltat "Naturreservat". Efter ungefär 300 meter är du framme vid reservatet. Där finns en liten parkering.

Koordinater till parkeringen:
N 58° 6' 55.79", E 14° 58' 37.66"
58.11550, 14.97713

Tillgänglighet

Holavedens urskog ligger nära väg 32 och är lätt att komma till med bil. Det är skyltat (Naturreservat) från väg 32 och det finns en parkering som rymmer ett par bilar. Själva reservatet är kuperat med ganska stora mängder block. För att komma in i reservatet behöver man passera ett viltstängsel.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss