Jordanstorp

Här får skogen växa ostört och utvecklas fritt. Foto: Eva Wallander

I naturreservatet Jordanstorp får skogen växa ostört och utvecklas fritt. På den avgränsade höjden, i naturskogens fukt och skugga, finns livsrum för många hotade djur och växter.

Jordanstorp ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Växt- och djurliv

Naturreservatet är en urskogliknande barrblandskog på södra halvan av en bergsknalle. Skogen är i större delen av området minst 200 år gammal och består av granar och tallar som är både höga och grova. I branterna växer också lövträd som asp, ek och björk.

I slutet av 1990-talet blåste stora delar av skogen i naturreservatet ned. De grova trädstammarna har fått ligga kvar i naturreservatet, eftersom många sällsynta insekter och svampar behöver sådana trädstammar för att överleva.

Området har särskilt stort naturvärde genom sin betydelse för djur- och växtarter knutna till gamla grova barrträd. Flera hotade och sällsynta skalbaggar har hittats i området. Moss- och lavfloran är rik med många hotade arter. Vid inventer­ingar har bland annat hittats norrlandslav (Nephroma arcticum), brokig tagellav (Bryoria bicolor), liten spiklav (Calicium parvum), lunglav (Lobaria pulmonaria), skrovel­lav (Lobaria scrobiculata), skuggblåslav (Hypogymnia vittata ), skinnlav (Lepto­gium saturninum) och västlig hakmossa (Rhytidia­delphus loreus).

Växter i området ger tecken på att skogen troligtvis betades förr i tiden. Flera olika buskarter som hassel, en och svartoxbär finns och örter som trolldruva, vätteros, blåsippa och vårärt växer på marken.

Friluftsliv

I Jordanstorps naturreservat finns inga anordningar för besökare annat än en parkeringsplats. Om man vill njuta av naturen i området får man ströva fritt. Dock är reservatet bitvis ganska svårframkomligt på grund av alla fallna träd och höjdskillnaderna. Så det är bäst att ta det lugnt och vara försiktig.

Foto: Eva Wallander

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Jordanstorps naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd
 • göra upp eld, tälta, rida
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisad plats
  cykla
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp
 • samla in insekter, snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning anordna orienteringstävling, organiserad träning för sådan eller snitsla spår.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1999
Storlek: 16 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Jönköping
Läge: Öster om Gränna, norr om sjön Bunn
Naturtyp: Våtmarker, gammelskog, gölar, vattendrag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla.