Stora och Lilla Fly

Mosse, gles tallskog.

Myrarna Stora och Lilla Fly är två tallbevuxna högmossar, typiska för östra Sverige. Längs den 3 kilometer långa spångade vandringsleden kan du uppleva myrmarkernas många skiftningar. Vandringsledens norra del passerar även genom en flera hundra år gammal urskog. På myrarna häckar både ljungpipare och trana.

Syfte

 • bevara en orörd och mångformig myr
 • bevara och utveckla äldre naturskogsartad barrblandskog bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt och djurliv

Stora Fly ligger cirka 10 meter högre än Lilla Fly och detta märks tydligt i den sluttande terrängen. Stora Fly har ett stort och öppet mosseplan med enstaka martallar.

På mossen växer tuvsäv, rosling, tuvull, vitag, dvärgbjörk, olika starrarter samt vitmossor och renlavar. Längst i öster finns en grupp gölar som omges av gungflymattor av vitmossa. Kring gölarna växer myggblomster och stora mängder ängsnycklar.

Lilla Fly är en torrare mosse, tätt bevuxen med tall. Genom denna del av reservatet löper flera kärrdråg som delar av mossen i separata ytor. I nordväst samlas drågen till en bäck som fortsätter ner i Skäftesfalls skura.

I reservatets västra del finns några fastmarkspartier som är bevuxna med gammal gran- och tallskog. En del träd är upp till 300 år gamla. Här finns många fallna döda träd och ihåliga torrakor som erbjuder goda häckningsmöjligheter för hålbyggande fåglar.

Reservatet har ett rikt fågelliv. Här finns fina spelplatser för orre och tjäder och på myrarna häckar ljungpipare, storspov, tofsvipa och trana. En stor mängd viltstigar genomkorsar området och tyder på att här finns gott om älg och rådjur.

I reservatets sydvästra del ligger Borgaregölen. Här, liksom i den mindre Borgagöl, hämtade man förr upp myrmalm. Området runt gölarna täcks nu av stora gungflyn där olika arter av insektsätande sileshår växer.

Friluftsliv

Parkeringsplats cirka 200 meter utanför reservatsgränsen i söder. Från parkeringsplatsen utgår en 3 kilometer lång, väl markerad och delvis spångad strövstig. En mindre strövstig går vidare över Lilla Fly till Borgaregöl i sydväst. Genom reservatet, längs östra sidan av Stora Fly, går Höglandsleden. Vid leden, strax söder om reservatsgränsen, finns ett vindskydd för övernattning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservaten Stora och lilla Fly men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • cykla eller rida
 • elda annat än med medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
  använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 112 hektar
Kommun: Vetlanda kommun
Läge: Cirka 20 kilometer sydväst om Vetlanda; området nås från enskilda vägen Milletorp - Lemnhult; vägskylt anger avfart till parkeringsplats
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss