Östermoskogen

Reservatet ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum och är ett populärt friluftsområde som besöks för promenader, svamp- och bärplockning. 

Syfte

 • bevara en talldominerad barrnaturskog och de arter som är knutna till naturskogsartad barrblandskog
 • bevara och tydliggöra historiska kulturlämningar i området
 • ge möjlighet till naturupplevelse och naturstudier, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Reservatet ligger i direkt anslutning till Vaggeryds tätort och sträcker sig norrut utmed Lagan. Största delen av området består av barrblandskog med mycket lingon- och blåbärsris. Skogen består av gammal barrskog med många arter knutna dit. Det finns gott om olika känsliga lavar och vedsvampar, till exempel talltagel, garnlav och tallticka. Man kan även hitta ett stort antal sällsynta och hotade insekter i de gamla och grova tallarna. En hagmark som ligger i anslutning till husgrunder, soldattorp och en hålväg som är den gamla kyrkvägen till Byarum. I området finns också flera med kulturlämningar.

Reservatet ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum. Foto: Claes Uhlén.

Friluftsliv

Reservatet ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum och är ett populärt friluftsområde som besöks för promenader, svamp- och bärplockning. Reservatet är lätt att nå med bil. En mindre parkeringsplats finns i södra delen och strövstigar sträcker sig genom hela området. En bred och lättframkomlig stig går norrut utmed Lagan och viker sedan av västerut genom skogen. Dessutom finns flera mindre stigar i området.

Inga anläggningar finns utmärkta på kartan. Det beror på att detta är ett kommunalt förvaltat reservat och att anläggningarna ännu inte är inlagda i kartsystemet. Vi arbetar på att lösa detta, men det kommer att dröja innan vi får det att fungera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar och svampar, med undantag av matsvamp
 • Skada eller bortföra kulturlämningar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • elda förutom på markerad och anordnad plats
 • tälta
  framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon för uttransport av fälld älg
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning.

Utöver vad som annars gäller är det utan kommunens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 31,8 hektar
Kommun: Vaggeryd kommun
Läge: Öster om Vaggeryds tätort norr om väg 812 vid Lagan . Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Skogsmiljö
Ägare: Vaggeryds kommun 
Anordningar: Informationstavla, parkering, stigar, eldplats, vindskydd, vandringsled, cykelled. (Tyvärr gör en teknisk komplikation att anordningarna inte syns på kartan. Vi arbetar på att lösa detta.)

Hitta hit

Kontakt