Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Östermoskogen

Bred och lättframkomlig stig som går genom reservatet.

I Östermoskogen har skogen stått länge, och här finns därför många arter som är beroende av gamla träd och död ved. Reservatet ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum och är ett populärt friluftsområde. Här finns rastplatser och eldstäder och den största stigen går längs Lagan och är lätt att ta sig fram på.

Welcome to Östermoskogen!

Östermoskogen is a nature reserve with old forest and lots of remains from human activites. This was once the pastureland, wood source and charcoal factory to nearby farms. Today the forest consists mainly of pine and spruce, but near the stream Lagan deciduous trees are growing. Since the forest has'nt been clearcut for the last 200 years, there are lots of old trees and dead wood. This is thus a safe place for the many species that are bound to old trees and dead wood.

Explore the reserve

Since Östermoskogen lies next to the town Vaggeryd, it is very easy to visit. If you stay in Vaggeryd you can walk here. If you come by car there is a small parking in the south. The area is popular both for walking, berrypicking and mushroom-picking. There are picnic areas and fire places and the main trail is very easy to walk and will take you through the whole reserve. Smaller paths are criss-crossing the forest.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead, standing or lying trees or bushes
 • collecting mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements
 • damaging or taking away remains from cultural heritages
 • climbing in trees with animal nests or in other ways disturbing animal life
 • making a fire other than in designated areas
 • setting up a tent
 • driving a motor vehicle with exception for hunters that are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • putting up any kind of sign or poster.

Without permission from the Municipality of Vaggeryd you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training activities or similar.

Exceptions from restriction number 3 and 4 can be made if it is motivated for educational or scientifical reasons. Permission must be given from the Municipality of Vaggeryd in advance .

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara en talldominerad barrnaturskog och de arter som är knutna till naturskogsartad barrblandskog
 • bevara och tydliggöra historiska kulturlämningar i området
 • ge möjlighet till naturupplevelse och naturstudier, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Historia

Stora delar av Östermoskogen har tidigare varit utmark. Utmarken skilde sig från inägomarken som var den mark man hade närmast gården och som oftast bestod av tomtmark, åkrar och ängar. På utmarken gick djuren och betade och här kunde man också hämta ved och tillverka kol och tjära. Här i Östermoskogen finns det många spår av människor: kolbottnar, rester av kolarkojor, lämningar efter en hålväg, ett torp och två backstugor. Backstugorna var bebodda fram till början av 1900-talet. Här har uppenbarligen kolats intensivt, och det ihop med att skogen är relativt likåldrig tyder på att man gjorde stora avverkningar i början av 1800-talet.

Växt- och djurliv

Reservatet ligger i direkt anslutning till Vaggeryds tätort och sträcker sig norrut utmed Lagan. Största delen av området består av gammal barrblandskog med mycket lingon- och blåbärsris. Eftersom skogen har stått här länge är den naturskogsartad och innehåller gott om gamla, grova träd.

Det finns gott om olika känsliga lavar och vedsvampar, till exempel talltagel, garnlav och tallticka. Talltickan får bara fruktkroppar på träd som är över hundra år gamla. Man kan även hitta ett stort antal sällsynta och hotade insekter i de gamla och grova tallarna. Hackspettar har hackat hål för att hitta mat och husrum, och dessa hål är värdefulla även för andra fåglar, men också för trädlevande däggdjur som till exempel ekorrar.

I stormen 2005 föll ganska många träd i området, och eftersom dessa har fått ligga kvar finns det gott om död ved i reservatet. Det gynnar en hel väv av arter som är hotade på grund av bristen på död ved.

I strandkanten mot Lagan finns det fler lövträd än i övriga reservatet. Den varierade miljön som en skogskant mot ett vattendrag utgör är mycket värdefull för många fladdermöss, insekter och fåglar.

Vindskydd och eldstad på grusplan. Enstaka träd i bakgrunden.

Friluftsliv

Östermoskogen ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum och är ett populärt friluftsområde, både för den som vill promenera och den som vill plocka bär eller svamp. Längs med stora delar av Lagan går en bred och lättframkomlig stig som i norr viker av västerut. Reservatet är flackt. Kors och tvärs i skogen går det också mindre stigar. I söder finns en liten parkeringsplats, så reservatet är lätt att nå med bil. Tack vare närheten till Vaggeryd är det också mycket lätt att ta sig hit med cykel, apostlahästar eller kollektivtrafik.

Inga anläggningar finns utmärkta på kartan. Det beror på att detta är ett kommunalt förvaltat reservat och att anläggningarna ännu inte är inlagda i kartsystemet. Vi arbetar på att lösa detta, men det kommer att dröja innan vi får det att fungera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar och svampar, med undantag av matsvamp
 • skada eller bortföra kulturlämningar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • elda förutom på markerad och anordnad plats
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon för uttransport av fälld älg
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande.

Utöver vad som annars gäller är det utan kommunens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Med kommunens tillstånd kan undantag göras från punkt 3 och 4 om det är motiverat i undervisnings- eller foskningssyfte. Tillståndet måste godkännas av kommunen i förväg.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 31 hektar
Naturtyp: Barrblandslog
Kommun: Vaggeryd kommun
Läge: Öster om Vaggeryds tätort, norr om väg 812 och invid Lagan. Kollektivtrafik finns i närheten.
Markägare: Vaggeryds kommun
Förvaltare: Vaggeryds kommun
Anordningar: Informationstavla, parkering, stigar, eldplats, vindskydd, vandringsled, cykelled.

Hitta hit

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Östermoskogen naturreservat".

Vägbeskrivning:
Östermoskogen ligger precis utanför Vaggeryd tätort längs med väg 812. Reservatet ligger söder om sportanläggningen där det finns fotbollsplaner och tennisbanor och väster om Lagan.

Koordinater till parkering:
N 57° 30' 0.77", E 14° 9' 42.49"
57.50021, 14.16180

Tillgänglighet

Östermoskogen är lätt att komma till både med bil, buss, cykel och ben. Det finns en parkeringsplats för fem bilar i södra änden och flera rastplatser och eldstäder. Genom hela reservatet går en bred och flack väg som är lättframkomlig. Lutningen är godkänd för rullstol, men vägen har tendenser till en grässträng i mitten och det kan ramla ner kottar och kvistar på den. Det finns även gott om andra småstigar kors och tvärs genom skogen.

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Östermoskogen naturreservat".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss