Gärahovs storäng

Foto: Johan Rova

Gärahovs storäng är skyddad för att bevara den biologiska mångfalden i det gamla småländska jordbrukslandskapet. Reservatet är en av länets finaste och artrikaste ängar.

Syfte

Att bevara biologisk mångfald i ett öppet, naturligt gräsmarksekosystem med slåtterpräglad flora inom Vaggerydssyenitens område. 

Växt- och djurliv

Gärahovs storäng är en av länets största slåtterängar som ligger i ett område uppbyggt av bergarten Vaggerydssyenit. Inom området växer rikligt med arter typiska för en syenitberggrund. Hit hör bland annat  ängshavre, darrgräs, stor blåklocka, gullviva och solvända. I sydväst finns ett fuktängsområde med intressanta växter som brudborste, plattstarr och ormrot. I ängen finns också döda träd där bland annat gröngöling och spillkråka letar efter insekter till mat. Hela Storängen har tidigare varit äng och brukats med slåtter och efterbete. Numera sköts cirka 1,6 hektar med slåtter och övriga delar av området betas av nötkreatur.

Historia

Områdets kulturhistoria sträcker sig åtminstone tillbaka till bronsåldern (1700-500 år f.Kr). medan domarringen och de talrika stensättningarna som finns i anslutning till ängen härrör från äldre järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr).

Friluftsliv

Passa på att besöka Byarums hembygdsgård, som ligger i anslutning till ängen. Genom området passerar Höglandsleden.

Foto: Claes Uhlén

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • under perioden 15 maj - 31 juli beträda oslagen ängsmark med undantag av särskilt markerade stigar
 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • elda annat än på valborgsmässoafton på anvisad plats
 • cykla eller rida
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar
 • förstöra eller skada levande eller döda träd
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • anordna organiserad tävlingsverksamhet. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2003
Storlek: 11 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Vaggeryd
Läge: Cirka 700 meter söder om Byarums kyrka, öster om järnvägen.
Naturtyp: Öppen gräsmark, före detta åkermark och lövsumpskog.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Byarums hembygdsgård med servering under sommartid, parkeringsplats, Höglandsleden (stängselgenomgångar).