Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skurugata

Branta klippväggar där det växer mossa och ormbunkar. Granar i bakgrunden.

Skurugata är ett av länets mest dramatiska naturreservat. Här kan du både njuta av en fantastisk utskt över Eksjönejden och vandra genom den dramatiska skuran (kanjonen) som givit Skurugata sitt namn. Skuran är ungefär en kilometer lång och på vissa ställen sträcker sig bergväggarna 35 meter upp i luften. Nere i skuran är det svalt och fuktigt och ett perfekt klimat för vissa mossor som är ovanliga på den här breddgraden. Skurugata är ett mycket populärt besöksmål och här finns något för alla, oavsett vilken nivå på äventyr man vill ha.

Welcome to Skurugata!

Skurugara nature reserve has all you need: fascinating geology, deep forests, an amazing view point, stories that might be true or not, hard walk, easy walk and lots of facilities like picnic areas, outdoor toilets and trails.

The name Skurugata comes from its shape and geology. This canyon, or gorge, is majestic: one kilometre long and with walls that stretches up to 35 metres from the bottom. It is not known for sure how this canyon once was formed. Probably, weak parts of the bedrock was wearing away by an ice river that was formed when an inland ice started melting, thus leaving a corridor throught the bedrock behind.

It is said that a thief once lived here and that his rifle is still hidden in a cave. Wether this is true or not is uncertain, but what we know for sure is that the environment in the canyon is very humid and gives a perfect habitat for many rare mosses.

From the view point, Skuruhatt, you have a lovely view over forests and lakes. It is a 500 metres easy walk from the parking area.

There is also a third part of the reserve that is seldom found by visitors. It consists mainly of coniferous forest. A few years ago a small part of the forest was burnt in a nature conservation burning. This was to make a good habitat for plants and animals that are favoured by fire, but also to restore an area into a silvopasture.

Explore the reserve

Skurugata is a fascinating and popular place to visit. During high season it might be crowded. The main destinations for visitors are Skuruhatt, the view point, and the canyon. You can either walk the trail that passes both of them, or just go to Skuruhatt. The trail to Skuruhatt is accessible for wheelchairs and thus easy walking. The canyon trail is harder and not accessible at all.

There are lot of facilities here. All of them are placed on the parking and on Skuruhatt. There are picnic and barbecue areas (firewood is normally offered, but because of damage to the woodshed you have to bring your own firewood until we have solved the problem) of which some are accessible. There are also several outdoor toilets of which two are accessible, one at the parking and one at Skuruhatt.

The trail to Skuruhatt is about 500 metres long, oneway.

The trail that goes all the way around is 2,2 kilometres. It is a fairly demanding walk with height differences and some climbing over rocks. If you walk through the canyon, make sure you have good shoes and clothes for different temperatures. Snow can be found here long after it has disappeared from the ground outside the canyon. Hot summer days the temperature in the canyon can be 20°C lower than the temperature on Skuruhatt. The walk is rough since there is no smoth trail through the canyon. Stones and rocks are covering the ground.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, living or dead, trees or bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood
 • catching or collecting invertebrates
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to bird nests
 • driving a motor vehicle. Exceptions:
  • driving to and from the parking area
  • hunters that are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity
  • transportation needed for agriculture
  • Note: the forest road that goes in the broder of the reserve may be used for transportation of forest products
 • parking other than in designated areas
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire other than in designated areas. You have to bring your own firewood or use the firewood that is provided from the nature reserve manager
 • setting up a tent other than in designated areas
 • mountain-climbing
 • biking or riding other than on designated roads
 • using the area B for organized competitions, training camps or similar activities.

Without permission from Länsstyrelsen you are also prohibited from:

 • using the nature reserve, except from area B, for competitions, training activities or similar activities with more than 100 participants
 • using the nature reserve for camps with more than 30 people.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • skydda och bevara skuran och de arter som är beroende av det svala och fuktiga klimatet i skuran
 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog med anslutande mosse och de arter som är knutna till dessa miljöer
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • tillvarata områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden.

Historia

Teorierna om hur Skurugata har uppkommit är flera. Den troligaste förklaringen är att det har funnits försvagningar i berget, som till exempel en sprickzon eller förkastningszon. När inlandsisen började smälta frigjordes mycket vatten och en kraftig isälvsström har funnit sin väg genom försvagningen. Vattnet har eroderat bort mjukare bergarter och utvidgat sprickan till en skura, det vill säga en djupt nerskuren kanjon. I slutet av skuran har smältvattenströmmen kunnat breda ut sig och hastigheten på vattnet minskade. Det innebar att isälven tappade bärkraft och släppte ifrån sig stenar och block som den transporterat med sig. Ovanpå rasmassorna som deponerades av isälven ligger det flyttblock. Kanske talar det för att skuran har uppkommit i någon av de tidigare istiderna. Flyttblocken lämnades i sådana fall där i samband med att den senaste inlandsisen försvann.

Första gången Skurugata nämns i skriftliga källor är 1696. Eric Dahlberg skriver då i "Suecia antiqua et Hodierna" om "en stor och underlig klyfta i ett skogsklätt berg, Skurugata, icke långt från staden Eksjö i Småland, där de gamla göterna enligt sägen offrat åt sina gudar."

Utsiktsplatsen Skuruhatt bjuder med sina 334 meter över havet på en hänförande utsikt över Eksjöbygden. Här lekte författaren Albert Engström som barn och han har senare i sina texter gjort trakten berömd. Uppe vid utsikten finns det en minnessten över Albert Engström.

Förr huserade troll och rövare i Skurugata, men inget oknytt har visat sig sedan Smålands grenadjärer tågade igenom med flygande fanor och klingande spel. Enligt sägnen har Skurugata även varit tillhåll för Tjuvajösse som lär ha bott och förvarat sitt tjuvgods nere i en grotta i skuran.

Växt- och djurliv

Klimatet i skuran är mycket kallare än i omgivningen. Snö och is kan bli liggande långt in på sommaren och här kan man hitta mossor som annars bara förekommer i fjälltrakterna.

Skurans norra del är torr och blockig. Vegetationen består i huvudsak av olika arter av ormbunkar, bland annat gaffelbräken, hällebräken och svartbräken. I springorna förekommer skuggmossa och grov fjädermossa som gynnas av det svala och fuktiga lokalklimatet. Längre upp på bergväggarna växer ljung, blåbär och lundgröe.

Södra delen av skuran är skogbeväxt. En bäck rinner från Skurukälla och söderut.

Största delen av reservatet består av äldre barrblandskog, men i norr finns en mosse med en tjärn, Myregölen. Mossen är till största delen skogbeväxt med tall. I de omgivande skogarna finns också ett intressant fågelliv. Bland annat kan man se tjäder, orre, järpe och korp.

Friluftsliv

I Skurugata finns det gott om anläggningar som gör det lätt för dig att vara ute. Vid parkeringen och uppe vid utsikten, Skuruhatt, finns det rastplatser, eldstäder, väderskydd och dass. Det finns ved på plats. Stigarna i området är markerade och det finns flera kartor längs vägen för att du ska kunna orientera dig. Vissa av anläggningarna och stigarna är tillgängliga även för den som rullar.

Ta på dig grova skor och oömma kläder om du ska vandra genom skuran - det är gott om stenar, klippblock och omkullfallna träd och det kan vara halt. När du klär dig för en utflykt hit, tänk på att temperaturskillnaden mellan Skurugata och Skuruhatt sommartid kan vara upp emot 20 grader!

Observera! På grund av skadegörelse finns det för närvarande ingen ved i Skurugata. Den närmaste tiden måste du därför ta med egen ved om du vill använda grillplatserna.

Var rädd om Skurugata

Skurugata är ett mycket populärt besöksmål med tiotusentals besökare varje år. När så många människor rör sig på samma plats blir det ett stort slitage på naturen. Du som kommer till Skurugata behöver därför visa extra stor hänsyn och tänka på att inte störa djurlivet eller skada vegetation eller geologiska bildningar. Tänk på att det är förbjudet att skada eller ta bort mossor, lavar och annan vegetation även i skuran. Elda endast i eldstäderna och ta med egen ved, eller använd den ved som ligger utlagd av länsstyrelsen. På grund av skadegörelse finns det för närvarande ingen ved i Skurugata. Den närmaste tiden måste du därför ta med egen ved om du vill använda grillplatserna.

Tack för visad hänsyn!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo
 • framföra motorfordon. Undantag gäller:
  • till och från parkeringen
  • för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg
  • för jordbrukets behov
  • Anmärkning: skogsvägen som ligger i reservatsgränsen får nyttjas för skogstransporter
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • elda annat än på anvisad iordningställd plats och med medhavd ved eller ved som tillhandahållits av reservatsförvaltaren
 • tälta annat än på anvisad plats
 • klättra i berg
 • cykla eller rida annat än på anvisade vägar
 • använda delområde B för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Utöver vad som annars gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet, med undantag av delområde B, för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 personer
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1967, utvidgat 2005
Storlek: 134 hektar, varav 1 hektar vatten
Naturtyp: Barrblandskog och bergbranter
Kommun: Eksjö
Läge: Skurugata ligger cirka 8 km nordost om Eksjö i Eksjö kommun. Vägskyltning från Eksjö stad och väg 40 och 134.
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, tillgängliga torrdass (vid parkeringen och uppe på Skuruhatt), markerade stigar, grillplatser med ved (varav vissa är tillgängliga för rullstolsburna) och rastplatser. Från parkeringen till Skuruhatt finns en tillgänglig led. Höglandsleden passerar Skurugata. På grund av skadegörelse finns det för närvarande ingen ved i Skurugata. Den närmaste tiden måste du därför ta med egen ved om du vill använda grillplatserna.

Hitta hit

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Skurugata naturreservat".

Vägbeskrivning från Eksjö centrum:
Åk Regementsgatan norrut. När vägen svänger vänster till Kaserngatan/Grenadjärgatan finns det på höger sida en skylt mot Skurugata. Kör in där (väg 1030/Ydrevägen) och fortsätt tills det kommer en ny Skurugata-skylt där Ydrevägen tar slut. Där Skurugata-vägen delar sig, fortsätt följa skyltningen. När vägen går över till en grusväg i allé, fortsätt rakt fram så kommer strax ny skyltning mot Skurugata. Fortsätt rakt fram på krokig väg, passera Qvensås-skylten som leder in till naturreservatet Kvänsås bokar. Kör ytterligare i cirka 8 kilometer och sväng sedan av där det står Skurugata och Skuruhatt. Fortsätt på den vägen i ytterligare cirka 2 kilometer så kommer du till parkeringen.

Vägbeskrivning från väg 40 mellan Eksjö och Ingatorp:
Sväng av i där det är skyltat mot Skurugata i höjd med Hult. Följ sedan skyltningen mot Skurugata. Det är cirka 1,5 mil att åka från väg 40 till reservatets parkering och det är skyltat i varje vägkorsning.

Vägbeskrivning från väg 32 (kommer från Tranås och passerar Eksjö):
Kommer du söderifrån, kör förbi Eksjö och ta av vid väg 134, skyltat Kisa Österbymo. Kommer du norrifrån, ta av vid väg 134, skyltat Kisa Österbymo. Efter knappt 3 kilometer tar du in till höger, skyltat Skurugata. Efter cirka 3,5 kilometer svänger du vänstar, återigen skyltat Skurugata. Fortsätt ytterligare ungefär 4 kilometer och sväng sedan höger där det är skyltat Skurugata och Skuruhatt. Fortsätt på den vägen i ytterligare cirka 2 kilometer så kommer du till parkeringen.

Vägbeskrivning från Ydre i Östergötland:
Kör på väg 134 från Österbymo och Kisa. Tre kilometer innan du kommer ut på väg 32 mot Tranås/Eksjö, svänger du vänster där det är skyltat Skurugata. Efter cirka 3,5 kilometer svänger du vänstar, återigen skyltat Skurugata. Fortsätt ytterligare ungefär 4 kilometer och sväng sedan höger där det är skyltat Skurugata och Skuruhatt. Fortsätt på den vägen i ytterligare cirka 2 kilometer så kommer du till parkeringen.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 42' 2.22", E 15° 5' 17.90"
57.70062, 15.08830

Tillgänglighet

Delar av reservatet har hög tillgänglighet. Det gäller från parkeringen och upp till utsikten Skuruhatt. Vid parkeringen finns tillgängligt dass och tillgängliga eldstäder och rastplatser. Där finns också ett väderskydd. Vid utsikten finns även där ett tillgängligt dass och en del av rastplatserna och eldstäderna är tillgängligjorda. Vid eldstäderna ligger det ved utlagt. På grund av skadegörelse finns det för närvarande ingen ved i Skurugata. Den närmaste tiden måste du därför ta med egen ved om du vill använda grillplatserna.

Övriga delen av reservatet är ganska krävande. Höjdskillnaden mellan skuran och Skuruhatt är relativt stor. Nere i skuran ligger det grus, stenar och block och här och där krävs lätt klättring. Den fuktiga miljön kan göra stenarna hala. Tänk på att ha bra skor på fötterna och varma kläder som du kan ta på och av. Temperaturskillnaden mellan skuran och Skuruhatt kan sommartid vara så stor som 20°C. På våren och försommaren kan det ligga snö och is kvar i skuran långt efter att det har smält bort utanför.

Stigarna som går genom reservatet är tydligt uppmärkta och det är lätt att orientera sig.

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Skurugata naturreservat".

Naturvårdsbränning

Under början av sommaren 2021 genomförde Länsstyrelsen en liten naturvårdsbränning i Skurugata. Området som brändes är ungefär två hektar stort och ligger i den västra delen av reservatet, det vill säga inte i direkt anslutning till skuran eller Skuruhatt.

I vanliga fall när Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränningar vill vi att en del av träden ska dö för det ska skapas mer död ved i naturen. Den här bränningen var annorlunda eftersom målet var att få eller inga av de stora träden skulle dö. Området är en del av ett större skogsbete. Vi brände av markvegetationen för att förbättra tallens möjligheter till föryngring och för att på sikt öka mängden gräs och örter. Redan någon månad efter bränningen blommade svedjenävan, en blomma som är starkt beroende av brand. På sikt ska också den ovanliga mosippan återintroduceras. Även den är beroende av brand och andra störningar eftersom den är mycket känslig för konkurrens från andra växter.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss