Skurugata

Skuruhatt med sina 334 m över havet bjuder på en storslagen utsikt över Eksjöbygden. Foto: Joacim Törnblom.

Skurugata är ett av länets mest dramatiska naturreservat. Här möts du av en cirka 1 km lång klyfta (skura) som är djupt nedskuren i berggrunden. En vandringsled löper genom den mest dramatiska halvan av Skurugata med upp till 35 m höga bergväggar.

Syfte

 • skydda och bevara skuran och de arter som är beroende av det svala och fuktiga klimatet i skuran
 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog med anslutande mosse och de arter som är knutna till dessa miljöer
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • tillvarata områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden


Teorierna om hur Skurugata har uppkommit är många. Den vanligaste förklaringen är att skuran bildats av en isälv vid inlandsisens avsmältning. Andra anser att skuran är en spricka i berggrunden eller en gravsänka. Bergarten består huvudsakligen av gråbrun porfyr som här och var skiftar mot rött.

Utsiktsplatsen Skuruhatt bjuder med sina 334 meter över havet på en hänförande utsikt över Eksjöbygden. Där finns också en minnessten rest över Albert Engström som lekte här som barn. Albert Engström har skildrat de småländska omgivningarna i många av sina verk.

Växt- och djurliv

Klimatet i skuran är mycket kallare än i omgivningen. Snö och is blir liggande långt in på sommaren och här kan man hitta mossor som annars bara förekommer i fjälltrakterna.

Skurans norra del är torr och blockig. Vegetationen består i huvudsak av olika arter av ormbunkar, bland annat gaffelbräken, hällebräken och svartbräken. I springorna förekommer skuggmossa och grov fjädermossa som gynnas av det svala och fuktiga lokalklimatet. Längre upp på bergväggarna växer ljung, blåbär och lundgröe.

Skurans södra del är skogbeväxt och botten är till stora delar kärrartad. En bäck rinner från Skurukälla och söderut genom den södra delen av skuran.

Norra delen av reservatsområdet utgörs av en mosse med en tjärn, Myregölen. Mossen är till största delen skogbeväxt med tall. I de omgivande skogarna finns också ett intressant fågelliv. Bland annat kan man se tjäder, orre, järpe och korp.

Var rädd om Skurugata

Ett område med så många besökare som Skurugata utsätts för nötning och övrig påverkan på ett helt annat sätt än övrig natur. För att området ska bevaras måste besökare visa extra stor hänsyn. Reservatets vegetation, djurliv och geologiska bildningar får inte skadas eller störas. I skuran och området runt omkring är det förbjudet att skada eller ta bort vegetation eller andra naturföremål. Tältning, eller trafik med motordrivet fordon är inte heller tillåtet. Elda endast på anvisade platser med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved.

Grova skor och oömma kläder rekommenderas för den som tänker vandra genom området - det är gott om stenar, klippblock och omkullfallna träd. Tänk på att temperaturskillnaden mellan Skurugata och Skuruhatt kan sommartid vara upp emot 20 grader!

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo,
 • framföra motorfordon Undantag gäller till och från parkeringen. Undantag gäller även för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg samt för jordbrukets behov. Anmärkning: skogsvägen som ligger i reservatsgränsen får nyttjas för skogstransporter,
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • elda annat än på anvisad iordningställd plats och med medhavd ved eller ved som tillhandahållits av reservatsförvaltaren,
 • tälta annat än på anvisad plats,
 • klättra i berg,
 • cykla eller rida annat än på anvisade vägar,
 • använda delområde B för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Utöver vad som annars gäller är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet, med undantag av delområde B, för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 personer använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1967, utvidgat 2005.
Storlek: 134 hektar
Ägare: Privat och staten.
Kommun: Eksjö
Läge: Skurugata ligger cirka 8 km nordost om Eksjö i Eksjö kommun. Vägskyltning från Eksjö stad och väg 40 och 134.
Naturtyp: Skog och bergbranter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats,torrdass (även vid Skuruhatt), markerade strövstigar, grillplats (även anpassad för rullstolsburna), rastplatser; en del av vandringsleden "Höglandsleden" passerar Skurugata. Från parkeringen till Skuruhatt finns en led anpassad för rullstolsburna.

Viktig information!

Under början av sommaren planerar Länsstyrelsen att genomföra en liten naturvårdande bränning i Skurugata. Området som ska brännas är ungefär två hektar stort och ligger i den västra delen, det vill säga inte i direkt anslutning till skuran eller Skuruhatt.

I vanliga fall när vi genomför naturvårdsbränningar vill vi att en del av träden ska dö för att vi vill skapa död ved. Den här bränningen är annorlunda eftersom målet är att inga träd ska dö. Området är en del av ett större skogsbete, och vi ska bränna av markvegetationen för att förbättra tallens möjligheter till föryngring och för att på sikt öka mängden gräs och örter. Vi ska också återintroducera den ovanliga mosippan som är beroende av brand och andra störningar eftersom den är mycket känslig för konkurrens från andra växter.

När vi genomför bränningen kommer information att gå ut på Länsstyrelsens hemsida, i pressmeddelanden, på trafikradion och i andra kanaler.

Det kommer med största sannolikhet att driva upp rök mot Skuruhatt under bränningsdagen och den närmaste tiden efter. Röken kan spridas milsvida omkring. På dagen stiger röken ganska snabbt uppåt men under kvällen och natten kan den vara mer marknära. Under bränningsdagen kommer vi att ha informationspersonal på plats på Skuruhatt.

Karta över bränningsområdet Pdf, 3.4 MB.