Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bockaström

Gammal skog, berghällar och vattendrag bidrar till en riktig vildmarkskänsla. Foto: Länsstyrelsen

Området Bockaström ligger ganska avskilt och är nästan helt orört av människan. Gammal skog, berghällar och vattendrag bidrar till vildmarkskänslan. Reservatet unika miljö ger många ovanliga växter möjlighet att leva här.                        

Bockaström ligger i det sydostligaste hörnet av Vetlanda kommun. Trakten är enslig med bara mindre vägar och lite bebyggelse. Reservatet är kuperat och genom området sträcker sig två höjdryggar. På vissa ställen finns berghällar och många stora stenblock. I norr och väster avgränsas Bockaström av Gårdvedaån, som också delvis löper genom reservatet. Ett par kilometer från Bockaström ligger naturreservatet Höghult, också det ett område med orörd natur.

Syfte

 • bevara och utveckla en naturskogsartad och talldominerad barr­blandskog med inslag av grova träd,
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till en naturskogsartad och talldominerad barrblandskog med inslag av grova träd.

Växt- och djurliv

Skogen består av barrskog, mest tall, förutom runt Gårdvedaån där skogen domineras av gran. Träden är gamla och grova, medelåldern är över 100 år (förutom på hygget) och vissa träd är till och med över 140 år.

Växtligheten i Bockaström är mycket artrik. Här växer flera ovanliga lavar, till exempel talltagel, garnlav och havstulpanlav. Här finns även mossorna källpraktmossa, stor revmossa och västlig hakmossa. I området växer dessutom svampen tallticka, som bara förekommer på gamla träd.

Vildmark och fornlämningar

I området finns flera fornlämningar, bland annat har det funnits kvarnar i Gårdvedaån vid Bockaström. Genom reservatet löper en stig, som leder från Råbäckshagen i söder vidare norrut för att sluta i trakterna av Ödmundetorp. Stigen är förmodligen mycket gammal och har länge används som färdväg i trakten.

Få besökare

Bockaström är inte ett välbesökt skogsområde. Det finns inga iordningsställda stigar eller andra anordningar för friluftslivet. Målet med naturreservatet är att bevara den gamla orörda skogen och vildmarkskänslan. Det kommer därför inte att anläggas några vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet i reservatet.         

Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående levande eller döda träd eller buskar
 • elda
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon (förbudet gäller inte för sakägare vid uttransport av fälld älg med mindre fordon)
 • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, turistverksamheter eller motsvarande
 • samla in ryggradslösa djur
 • samla in eller plocka svampar, mossor eller lavar (förbudet gäller inte för plockning av matsvamp för husbehov)
 • klättra i berg. 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 15,3 hektar
Kommun: Vetlanda
Läge: Sydostligaste delen av Vetlanda kommun, 15 kilometer nordost om Åseda och 3,5 kilometer ostsydost om Näshults kyrka
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla
Ingen parkeringsplats.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss