Åminne

Fornåkermarker och bebyggelselämningar visar att Åminne varit bebott under mycket lång tid. Gamla Åminne mellan sjöarna omges av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. Här finns också en hedbokskog med 150-200-åriga träd och mycket rika bestånd av blåsippor, den så kallade blåsippekullen.

Syfte

Att skydda området för att visa den svenska naturens variation.

Växt- och djurliv

I växtligheten ingår några ängsväxter som stenmåra och ängsvädd men också arter som parkgröe, slidstarr, brunrör och storgröe. En övergiven dammanläggning har utvecklats till en björkbevuxen våtmark, Kvarnamossen, genom vars västra sida Kröcklebäcken rinner norrut. Runt våtmarken växer en bård av yngre alskog som vid bäcken också har ett inslag av alm.

Öster om reservatet betas en mycket fin öppen hagmark med hundraåriga ekar, lönnar och askar. Några är tidigare hamlade, några är döende och träden har en intressant påväxt av lavar. De är också viktiga för insekter och andra smådjur. Markväxtligheten är rik på slåttergynnade örter som svinrot, sommarfibbla och slåttergubbe. Här finns också hönsbär och i fuktstråk darrgräs, låga starrarter och Jungfru Marie nycklar. Djuren betar även den långgrunda stranden vid Bestorpasjön och därför har en varierad strandängsväxtlighet utvecklats.

I reservatet har vi under några år haft problem med att vildsvin har bökat upp stora delar av betesmarken. Länsstyrelsen här låtit sätta upp ett nätstängsel för att hindra vildsvinen att komma in, samt gjort en omfattande röjning av sly som vuxit upp i böket. Området är trots vissa skador mycket väl värt att besöka.

Öster om reservatet betas en mycket fin öppen hagmark med hundraåriga ekar, lönnar och askar. Foto: Eva Wallander

Vägbeskrivning

Kör söderut från Kärda mot Dannäs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Åminnes naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motorfordon för annat ändamål än för vården av reservatet
  • skada vegetationen eller andra naturföremål

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1968
Storlek: 14,7 ha
Ägare: Privat
Kommun: Värnamo
Läge: Värnamo kommun, sydost om Kärda
Naturtyp: Slåttermark med kulturlämningar, bokskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, stigar, informationstavla, rastplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss