Om Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vår vision

Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra bidrar Länsstyrelsen till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer.

Våra övergripande mål

 • ha goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare.
 • garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande.
 • ha en ekonomi i balans.
 • ha ett öppet arbetsklimat med engagerad och kompetent personal.
 • vara pådrivande i arbetet för hållbar utveckling.

Vår organisation

Länsstyrelsen i Jönköpings län leds av landshövdingen och länsrådet. Verksamheterna är organiserade i en stab och fyra avdelningar med enheter.

Ladda ner organisationsskissen Pdf, 37.6 kB.

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd:

 • Enheten för ärendestöd och service
 • Beredskapsenheten
 • HR- och ekonomienheten
 • Kommunikationsenheten 
 • Rättsenheten

Landsbygdsavdelningen:

 • Enheten för fältkontroll
 • Enheten för jordbruksstöd
 • Enheten för landsbygdsutveckling
 • Enheten för veterinär- och djurskydd 

Samhällsavdelningen:

 • Kulturmiljöenheten
 • Miljöskyddsenheten
 • Samhällsbyggnadsenheten
 • Enheten för förorenade områden och miljödata
 • Enheten för social hållbarhet
 • Enheten för ekologisk hållbarhet

Naturavdelningen:

 • Fiskeenheten
 • Landenheten
 • Enheten för naturskydd och tillsyn
 • Enheten för skötsel
 • Vattenenheten

Landshövding

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Helena Jonsson

Landshövding i Jönköpings län är Helena Jonsson från och med den 15 januari 2018.

Helena Jonsson född 1965 och utbildad lantmästare. Under åren 2011 till 2017 var hon förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

1988- egen företagare/lantbrukare
1990-1991 maskinlärare, Tenhults lantbruksskola
1991-1992 växtodlingsrådgivare på Lantbruksnämnden
1992-2004 Försäkringssäljare lantbruk, Länsförsäkringar Jönköping
2018- Landshövding i Jönköpings län

Förtroendeuppdrag

1990-2000 sekreterare och sedan ordförande LRF Säby lokalavdelning 
2000-2004 ledamot LRFs regionstyrelse Jönköping, sista två åren som vice ordförande
2002-2004 ledamot i Jönköpings länsstyrelse
2004–2010 ledamot LRFs förbundsstyrelse
2010-2011 vice ordf. LRFs förbundsstyrelse
2011-2017 Förbundsordförande LRF
2006-2011 ledamot och vice ordförande KRAV ek. för.
2010-2013 ledamot Miljömålsberedningen
2007-2011 ledamot Näringslivets regelnämnd NNR
2018- ledamot i insynsrådet för Upphandlingsmyndigheten

Övrigt

2011 invald i Kungliga skogs- och lantbruksakademin
2011 ledamot i Alliansregeringens Framtidskommission
2011 Årets Tranåsbo
2013 Agronomie hedersdoktor vid SLU
2017 utkom med boken ”Sverige ser inte ut som du tror”

Länsrådet

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Länsrådet Johan Löwenadler Davidsson

Johan Löwenadler Davidsson är Länsråd vid Länsstyrelsen i Jönköpings län sedan oktober 2019.

Johan är utbildad jurist vid Lunds universitet och har lång erfarenhet av statlig förvaltning bland annat från domstol, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Johan är ledamot av Formas råd för evidensbaserad miljöanalys, delegat i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt och ledamot av styrelsen för Unescos Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Johan kommer senast från tjänsten som biträdande generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

Ledningsgrupp

Helena Jonsson, landshövding
E-post till landshövdingens sekreterare: lena.cigwald@lansstyrelsen.se

Johan Löwenadler Davidsson, länsråd
E-post: johan.lowenadler.davidsson@lansstyrelsen.se

Nina Elmsjö, chef för Landsbygdsavdelningen
E-post: nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Emma Willaredt, chef för Samhällsavdelningen
E-post: emma.willaredt@lansstyrelsen.se

Gustav Enander, chef för Naturavdelningen
E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se

Marie Richter, chef för Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
E-post marie.richter@lansstyrelsen.se

Fredric Jonsson, chef för Beredskapsenheten
E-post: fredric.jonsson@lansstyrelsen.se

Karin Stridh, controller
E-post: karin.stridh@lansstyrelsen.se

Annika Skrikas, HR-chef
E-post: annika.skrikas@lansstyrelsen.se

 • Landshövding: Helena Jonsson (januari 2018-)
 • Länsråd: Johan Löwenadler Davidsson (oktober 2019-)
 • Antal anställda: cirka 260, det varierar under säsongsarbete
 • Medelålder: 47 år
 • Medelålder för män: 47 år
 • Medelålder för kvinnor: 43 år
 • Andel kvinnor: 63 %
 • Intäkter 2018: 245 038 tkr kronor
 • Anslag för regional utveckling: 2 027 tkr
 • Antal ärenden som handläggs per år: cirka 30 000

Om Jönköpings län

Jönköpings län ligger bra till, på flera sätt. Det geografiska läget är kanske det allra mest uppenbara. Det är också ett län som präglas av stadig utveckling och framtidstro. Tillväxten är stark med ett väl utvecklat näringsliv med driftiga entreprenörer.

Jönköpings län erbjuder också fina miljöer och fantastisk natur. Ett av de mer välbesökta utflyktsmålen är nationalparken Store Mosse. Länets rika variation med sjöar, skogar, landsbygd och stadsmiljöer erbjuder fantastiska möjligheter till upplevelser och rekreation.

Framtiden är ljus för Jönköpings län där den starka samverkansandan bidrar till den framtida utvecklingen.

Län sedan år

1687

Residensstad

Jönköping

Yta

10 475 km2

Antal invånare

ca 355 000

Antal kommuner

13

Högsta punkt

Tomtabacken, Nässjö kommun; 377 meter över havet

Antal sjöar

Mer än 2300 sjöar och flera stora vattendrag

Övrigt

Inom 350 km radie bor cirka 80 procent av Sveriges befolkning 

I Jönköpings län är Gislaveds kommun finskt förvaltningsområde. Detta innebär att en invånare som kontaktar Länsstyrelsen på finska har rätt att få muntligt och skriftligt svar från Länsstyrelsen på finska. Rätten att använda finska i kontakten på Länsstyrelsen gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Rätten är inte heller beroende av var du är bosatt.

Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping