Lundsbo Bokskog

Lundsbos bokskog hyser en lång rad hotade eller naturvårdsintressanta arter. Foto: Johan Rova.

Naturreservatet Lundsbo bokskog är ett kommunalt naturreservat bildat för att hedra minnet av den stora naturkämpen Edvard Wibeck. Området består av en vacker bokskog som besöks flitigt av närboende.

Syfte

 • bevara och utveckla naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald,
 • möjliggöra för det rörliga friluftslivet att uppleva naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald,
 • tillgängliggöra och bevara kulturvärden inom reservatet.

Växt- och djurliv

Naturreservatets kärnområden med gammal bokskog hyser en lång rad hotade eller naturvårdsintressanta arter. I bokskogen hittades vid en inventering år 2010 inte mindre än 13 rödlistade arter. Flera arter uppträder i stora populationer och flertalet av lavarterna är rödlistade samt klassas som signalarter. Lunglav förekommer på många träd. Violettgrå porlav är nyupptäckt för Jönköpings län och förekommer på flera bokar. I bokskogen trivs fågelarter som spillkråka, gröngöling, kattuggla och mesar. Under sommarhalvåret finns här sångare och en morgon eller kvällspromenad kan vara magisk då svarthättor, rödhakar, grönsångare och flugsnappare sjunger.

Kultur

Torpet och torpmiljön utgör en värdefull och välbevarad kulturmiljö med ursprung i det äldre kulturlandskapet i Lundsbo. Torpmiljön utgör även en pedagogisk resurs för att förstå och tolka äldre generationers liv och deras påverkan på natur- och kulturlandskapet i Lundsbo. I reservatet finns förutom torpet även flera husgrunder, bestående av ekonomigrunder, brygghus, jordkällare och brygghus. I reservatet finns tre industrilämningar, dels en lintorkningsgrop och ett stenbrott intill tomtmarken och dels en kolmila i norra delen. I reservatet ingår även sex fossila åkrar med åkerhak och inslag av röjningsrösen och stenmurar. I reservatet ingår även flera äldre kommunikationslämningar i form av en hålväg och tre färdvägar.

Grönsångare. Foto: Johan Wallander.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Lundsbo men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada naturvärden, döda träd och buskar eller delar av träd och buskar.
 • Förstöra eller skada vandringsleder, torpstugan eller kulturmiljövärden.
 • Skräpa ned eller smutsa ned i reservatet.
 • Elda på annat än aviserade eldningsplatser.
 • Plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag gäller för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras ute i fält. Utantag gäller även för plockning av bär och svamp för husbehov.
 • Parkera annat än på anvisad parkeringsplats.
 • Varaktigt montera tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning utan markägarens tillstånd.
 • Jaga utan att placera ut upplysningsskyltar om pågående jakt vid infarten till reservatet och vid parkeringsplatserna i reservatsområdet.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Värnamo kommun

Förvaltare av reservatet

Telefon 0370-377000

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping

Fakta

Beslutsår 2014
Areal:
52 hektar.
Kommun: Värnamo.
Lägesbeskrivning: 4 km NO Bor samhälle.
Ägare: Värnamo kommun.
Förvaltare: Värnamo kommun.
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled, torrdass, rastplats,rast/övernattningsstuga och cykelled.