Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lundsbo Bokskog

Lundsbos bokskog hyser en lång rad hotade eller naturvårdsintressanta arter. Foto: Johan Rova.

Naturreservatet Lundsbo bokskog är ett kommunalt naturreservat bildat för att hedra minnet av den stora naturkämpen Edvard Wibeck. Området består av en vacker bokskog som besöks flitigt av närboende.

Syfte

 • bevara och utveckla naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald,
 • möjliggöra för det rörliga friluftslivet att uppleva naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald,
 • tillgängliggöra och bevara kulturvärden inom reservatet.

Växt- och djurliv

Naturreservatets kärnområden med gammal bokskog hyser en lång rad hotade eller naturvårdsintressanta arter. I bokskogen hittades vid en inventering år 2010 inte mindre än 13 rödlistade arter. Flera arter uppträder i stora populationer och flertalet av lavarterna är rödlistade samt klassas som signalarter. Lunglav förekommer på många träd. Violettgrå porlav är nyupptäckt för Jönköpings län och förekommer på flera bokar. I bokskogen trivs fågelarter som spillkråka, gröngöling, kattuggla och mesar. Under sommarhalvåret finns här sångare och en morgon eller kvällspromenad kan vara magisk då svarthättor, rödhakar, grönsångare och flugsnappare sjunger.

Kultur

Torpet och torpmiljön utgör en värdefull och välbevarad kulturmiljö med ursprung i det äldre kulturlandskapet i Lundsbo. Torpmiljön utgör även en pedagogisk resurs för att förstå och tolka äldre generationers liv och deras påverkan på natur- och kulturlandskapet i Lundsbo. I reservatet finns förutom torpet även flera husgrunder, bestående av ekonomigrunder, brygghus, jordkällare och brygghus. I reservatet finns tre industrilämningar, dels en lintorkningsgrop och ett stenbrott intill tomtmarken och dels en kolbotten i norra delen. I reservatet ingår även sex fossila åkrar med åkerhak och inslag av röjningsrösen och stenmurar. I reservatet ingår även flera äldre kommunikationslämningar i form av en hålväg och tre färdvägar.

Grönsångare. Foto: Johan Wallander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Lundsbo men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada naturvärden, döda träd och buskar eller delar av träd och buskar.
 • Förstöra eller skada vandringsleder, torpstugan eller kulturmiljövärden.
 • Skräpa ned eller smutsa ned i reservatet.
 • Elda på annat än aviserade eldningsplatser.
 • Plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag gäller för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras ute i fält. Utantag gäller även för plockning av bär och svamp för husbehov.
 • Parkera annat än på anvisad parkeringsplats.
 • Varaktigt montera tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning utan markägarens tillstånd.
 • Jaga utan att placera ut upplysningsskyltar om pågående jakt vid infarten till reservatet och vid parkeringsplatserna i reservatsområdet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår 2014
Areal:
52 hektar.
Kommun: Värnamo.
Lägesbeskrivning: 4 km NO Bor samhälle.
Ägare: Värnamo kommun.
Förvaltare: Värnamo kommun.
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled, torrdass, rastplats,rast/övernattningsstuga och cykelled.

Hitta hit

Kontakt

Värnamo kommun

Förvaltare av reservatet

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss