Junebäckens källor

Rastplats med grill-ring och sittplats. Stenhällar som är högt upp, man anar en stad långt ner, långt bort.

Junebäckens källor bjuder på allt från branta klippväggar till porlande vattenfall och är tack vare sitt stadsnära läge ett populärt utflyktsmål. Inom detta stora reservat ryms både värdefull natur, föreningsliv, utomhuspedagogik, motionsslingor och vackra vyer och lugn.

Welcome to Junebäckens källor!

Just two kilometres from the railway station of Jönköping you find this nature reserve. It is easy to reach either by foot, bike, bus or car.

This reserve is varied and holds many different types of values. There are old trees of oak, linden, ash and elms and connected to them are rare species of lichens and fungi. Parts of the landscape is shaped by water with springs and streams. Other parts are hilly with steep cliffs. The area has since long been used as farmland which can be seen on fossil fields and remnants from cottages.

In the middle of the reserve you find Vattenledningsparken. It is a park that in the 1800s was the main Sunday excursion destination for people living in Jönköping. From the 1860s to the 1950s this was also the main water source for the town.

Explore the reserve

This nature reserve is easy to reach from Jönköping. In the area you can enjoy deep forests, open farmland spaces, steeps with lovely views, streams with tiny waterfalls and lots of trails and picnic areas. If you need more detailed information about the reserve, please contact the Municipality of Jönköping.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • making fires other than on designated areas
 • biking other than on public roads, designated trails or on special area for activities
 • setting up a tent other than on designated area in a maximum time of 24 hours
 • setting up a caravan or motorhome
 • picking or collecting animals, mosses, lichens or fungi. Exceptions:
  • mushrooms for household requirements
  • occasional specimen needed for determination or specimen needed for education
 • bringing unleashed dogs
 • riding a horse outside public roads
 • putting up any kind of sign or poster
 • having camp activities without permission from the Municipality of Jönköping
 • using the area for organized competitions, training activities or similar activities without permission from the Municipality of Jönköping.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara områdets källkärr och naturskogsartade miljöer i bergbranter med tillhörande hög biologisk mångfald
 • bevara och återskapa biologisk mångfald i odlingslandskap och kulturpräglade skogar samt stärka grön infrastruktur i kulturlandskapet
 • tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv, rekreation och motion samt utveckla möjligheterna att uppleva områdets natur- och kulturvärden inom ramen för bevarande av naturvärdena.

Historia

I mitten av reservatet ligger Vattenledningsparken och Åsendammen. Här låg Åsenverket, ett vattenverk som såg till att befolkningen i Jönköping hade vatten från 1864 och fram till 1958. Idag är området ett riksintresse för kulturmiljövården.

På 1800-talet var Vattenledningsparken ett populärt mål för Jönköpingsbornas och turisternas söndagsutflykter. När Jönköpings stadspark anlades fick befolkningen närmare till en park och många gick dit istället.

På 1970-talet var hela området starkt igenväxt. Det uppmärksammades av allmänheten och kommunen restaurerade det. På 1980-talet var Junebäckens källor återigen en rekreations- och kulturpark.

Den största delen av marken har tidigare varit odlings- och betesmark. Därför kan man inom reservatet hitta både fossil åkermark och åkermark från senare tid men även hålvägar och torplämningar.

Växt- och djurliv

I Junebäckens källor finns branta klippor, porlande bäckar med små vattenfall, djupa granskogar, gamla träd, stora stenblock och ett öppet odlingslandskap som bjuder på vackra vyer och kulturminnen. Det är med andra ord ett omväxlande och kuperat reservat.

I brantskogen i öster växer riktigt gamla lindar, almar och askar. Ihop med träden lever sällsynta och hotade svampar och lavar som prakttagging, almrostöra, blek kraterlav och klosterlav.

I öst-västlig riktning rinner skogsbäckar genom kärr, raviner och små sprickdalar. Här finns gott om ytligt markvatten och grundvatten tränger fram i källflöden i bäckar och källkärr. I källkärren växer det lövskog och den fuktiga miljön gynnar arter som skärmstarr, källpraktmossa och gul hårgräsmossa.

2020 gjordes en fågelinventering i reservatet, och resultatet av det visade att hela 54 fågelarter håller till i området. Exempel på fåglar som finns här är grönsångare, rödvingetrast, mindre hackspett, spillkråka och svartvid flugsnappare. Man har även gjort en fladdermusinventering och fann åtta av landets nitton arter, bland annat större musöra, brunlångöra och nordfladdermus.

Friluftsliv

Junebäckens källor har stora naturvärden, men tack vare sin närhet till staden är det också ett viktigt utflyktsmål för jönköpingsborna. I reservatet finns flera skolskogar som gör det lätt för skolor och andra att använda utomhuspedagogik och komma ut i naturen. Flera föreningar med vitt skilda verksamheter håller till i reservatet och Åsendammen fungerar ibland som utomhusfritidsgård.

Genom reservatet går det flera stigar. På vissa stigar är det tillåtet att cykla, och rida får man göra på allmänna vägar. Det finns flera rastplatser och eldstäder och norr om Vattenledningsparken finns en anordning för klippklättring.

Från omgivande bostadsområden går det in flera gångvägar till reservatet. Du kan också ta dig hit med kollektivtrafik då det finns flera busslinjer med hållplatser inom promenadavstånd från reservatet.

Det finns möjlighet att parkera i anslutning till Vattenledningsparken, på Odensberg samt i norr vid Sandserydsvägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Junebäckens källor, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda annat än på anvisade platser
 • cykla annat än på allmänna vägar, anvisade stigar och på aktivitetsyta
 • tälta annat än på anvisad plats och där max 1 dygn
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in djur, mossor, lavar eller svampar med undantag av matsvamp för husbehov. Undantag gäller även för insamling av enstaka exemplar för artbestämning eller i undervisningssyfte
 • medföra okopplade hundar
 • rida förutom på allmänna vägar
 • stadigvarande sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • utan kommunens tillstånd bedriva lägerverksamhet
 • utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 199 hektar
Naturtyp: Sjö- och vattendrag, våtmark, åkermark, lövskog, granskog, tallskog och blandskog.
Kommun: Jönköping
Läge: Sydväst om Jönköpings stadskärna. Söder om stadsdelen Mariebo och väster om Gräshagen.
Markägare: Kommun och staten
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: I reservatet finns det flera stigar och rastplatser och även en anordning för klippklättring. Det finns toalett i Vattenledningsparken som ligger i nära anslutning till reservatet. Parkeringarna till reservatet ligger i anslutning till Vattenledningsparken, Odensberg samt i norr vid Sandserydsvägen.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Junebäckens källor ligger ungefär två kilometer söder om Jönköpings järnvägsstation. Det är lätt att gå eller cykla in i reservatet från de omgivande bostadsområdena Mariebo, Gräshagen och Tokarp. Det finns flera parkeringar, både i reservatet och strax utanför.

Koordinater (till parkeringen nära Åsendammen):
N 57° 46' 1.37", E 14° 7' 48.07"
57.76705, 14.13002

Tillgänglighet

Junebäckens källor ligger mycket tätortsnära och reservatet är lätt att nå med både ben, cykel, kollektivtrafik och bil. Det finns gott om stigar, rastplatser och eldplatser i området. För närmare information om tillgänglighet, hör av dig till Jönköpings kommun.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss