Slottsberget

Slottsberget kännetecknas främst av sina stora ekar. Foto: Joanna Stenback

Slottsberget ligger strax norr om Skärstad i Jönköpings kommun. Genom området går flera stigar och när lundblommorna blommar under våren är området som mest välbesökt.

På sluttningarna och i hela reservatet växer en frodig blandlövskog med ek som det dominerande trädslaget. Här finns även öppen naturbetesmark med flera vackra jätteekar. Toppen av berget ligger på 240 meter över havet och ger en fantastisk utsikt över Landsjön.

Syfte

bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till en äldre ekdominerad och olikåldrig blandlövskog,
bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till jätteekar och naturbetesmark,
tillgodose områden för behov av friluftsliv.

Växt- och djurliv

Slottsberget kännetecknas främst av sina stora ekar. Genom området rinner en bäck som slingrar sig runt mossbelupna stenar och kring bäcken växer stora klibbalar, aspar och ekar. Det finns gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, många av de grova ekarna har dessutom döda grenar i kronorna, vilket är värdefullt för ett flertal arter av insekter. Marken är näringsrik och det finns en artrik lundflora med bland annat lundstjärnblomma, blåsippa, gullpudra och skogsbingel.

Slottsberget hyser flera häckande fågelarter. Arter som häckar i lövskogen är skogsduva, stenknäck, härmsångare, grönsångare, trädgårdssångare och svarthätta. I den lite fuktigare miljön kring bäcken och där inslaget av al och asp är lite större häckar arter som mindre hackspett och entita. Slottsberget är även en viktig miljö för rastande arter under höst- och vårflytten som olika arter trastar och finkar.

Historia

Skärstaddalen har under en mycket lång period varit ett jordbrukslandskap. Även Slottsberget har en lång historia av markanvändning som både åkermark och betesmark. Spår av detta kan man se i form av fossil åkermark inne i skogen och flera små kvarnar längs bäcken. Dessa stod i bruk under 1700-talet och kanske ännu tidigare än så. Under äldre järnåldern (500 f.Kr – 500 e.Kr) anlades gravar i form av stensättningar på höjden. Inom naturreservatet finns totalt 14 fornlämningar registrerade.

Slottsberget är även en viktig miljö för rastande arter under höst- och vårflytten. Foto: Joanna Stenback.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Slottsbergets naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • skada fasta naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar, med undantag för uppsättning av fågelholkar el. liknande
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
 • elda, annat än med medhavd ved
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande
 • verksamhet med fler än 100 deltagare
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2009
Storlek: 22,4 hektar
Ägare: Enskilda och Jönköpings kommun
Kommun: Jönköping
Läge: 500 meter väster om Skärstad. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Ädellövskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats, rastplats och strövstigar

Hitta hit

Kontakt