Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slottsberget

Lummig, grön lövskog med olikåldrade träd.

Foto: Joanna Stenback

I det kuperade naturreservatet Slottsberget växer en frodig blandlövskog med många olika trädsorter. I väster ligger en öppen naturbetesmark med flera vackra jätteekar. Den knappt två kilometer långa stigen tar dig på en runda som täcker in hela reservatet.

Welcome to Slottsberget!

"Berg" means mountain or hill in Swedish, so don't expect very easy walking here. The hill is mainly covered with deciduous forest with lots of great oaks and a big variety of other trees such as elm, aspen, beech, birch, alder, hazel, ash, maple and rowan. In the western part there is a natural pasture.

There are a lot of dead wood in the reserve, both standing and fallen. Some are newly dead and some can hardly be seen since they are almost decomposed. Because of the different stages of decomposition this provides many important habitats for lichens, mosses, fungi, bacteria and insects that are dependent on dead wood.

Slottsberget have been used by humans for a long time and there are several traces from ancient times found here. The graves are pretty easy to spot while you need more knowledge to find the traces from water mills and old farmlands.

Explore the reserve

You can go here by bus, but you have to walk 500 metres from the bus stop (named Skärstad svängen) to the nature reserve entrance. There is also a parking area. From the parking a trail marked in orange take you on an around two kilometres long walk, that ends up at the starting point. The trail is narrow and hilly and sometimes wet. There are some pincic areas by the trail.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging living or dead, fallen or standing, trees or bushes. Exception: putting up nesting boxes or similar
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi with excpetion of mushrooms suitable for eating
 • collecting invertebrates with traps
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire if you haven't brought your own firewood.

Without permission from the County Administrative Board (länsstyrelsen) you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training activities or similar activities with more than 100 participants
 • using the nature reserve for camping activities with more than 30 people.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till en äldre ekdominerad och olikåldrig blandlövskog
 • bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till jättekar och naturbetesmark
 • tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Historia

Skärstaddalen har använts som jordbruksmark under en mycket lång tid. På Slottsberget finns spår av både betesmark och gammal, fossil åkermark. Längs bäcken finns det rester av flera små kvarnar. Tack vare gamla kartor vet vi att kvarnarna var i drift åtminstone på 1700-talet, men kanske användes de även tidigare än så.

På Slottsberget finns det också flera gravar från järnåldern. Gravarna var både minnesplatser och revirmarkeringar, så man la dem ofta synligt och gärna på en höjd. Inom reservatet finns det totalt 14 registrerade fornlämningar.

Växt- och djurliv

Till största delen består Slottsberget av en frodig ädellövskog, men i väster finns även en öppen naturbetesmark. De många och stora ekarna är kännetecknande för reservatet. Vissa av dem är över 2,5 meter i omkrets och några är till och med ännu grövre. En del av ekarna har döda grenar i kronorna, och det är värdefullt för flera arter av insekter. Förutom ekar finns här även rönn, ask, björk, alm, lönn, asp, bok, hassel och fågelbär.

En bäck går igenom reservatet, och den slingrar sig mellan mossbelupna stenar. Längs med bäcken växer stora klibbalar, aspar, hassel och ekar. Här trivs också mossor som piskbaronmossa och fällmossor. Marken är näringsrik och på våren blommar här skönheter som lundstjärnblomma, blåsippa, gullpudra och skogsbingel.

Det finns gott om stående och liggande död ved i olika stadier av nedbrytning. De utgör en viktig livsmiljö för många mossor, lavar, svampar, bakterier och insekter.

Där berget sticker fram ur jorden kan lavar växa. I branten mot ena bergstoppen finns det en intressant mossflora. Toppen av berget ligger 240 meter över havet och däruppe har du en fantastisk utsikt över Landsjön.

I Slottsberget häckar också flera fågelarter som till exempel skogsduva, stenknäck, härmsångare, grönsångare, trädgårdssångare och svarthätta. I den lite fuktigare miljön kring bäcken och där inslaget av al och asp är lite större häckar arter som mindre hackspett och entita. Slottsberget är även en viktig rastplats under höst- och vårflytten för olika arter av trastar och finkar.

Friluftsliv

Om våren när lundblommorna blommar är Slottsberget ett populärt besöksmål. Reservatet besöks även regelbundet av skolor och förskolor. Som namnet antyder är Slottsberget ett berg, vilket innebär att stigarna är smala och kuperade. Det finns blöta områden där spängerna inte längre är i gott skick, så tänk på att ha bra skor på fötterna. Den orangemarkerade stigen är knappt två kilometer lång och utgår från parkeringen. Stigen går i en rundslinga och längs den finns ett par rastplatser.

Du kan ta dig hit med buss med Jönköpings Lokaltrafik. Avståndet från busshållplatsen till reservatsgränsen är ungefär en halv kilometer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Slottsbergets naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • skada fasta naturföremål
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar. Undantag gäller för uppsättning av fågelholkar eller liknande
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande
 • elda, annat än med medhavd ved.

Inom reservatet är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet med fler än 100 deltagare
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2009
Storlek: 22,4 hektar
Naturtyp: Ädellövsskog, naturbetesmark, bäckmiljö
Kommun: Jönköping
Läge: 0,5 kilometer nordväst om Skärstad
Markägare: Privat och kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationsskylt, markerad stig (orange) och rastplatser.

Hitta hit

Med buss:
Ta Jönköpings lokaltrafiks buss till hållplats Skärstad svängen. Ta sedan in på Hillingevägen och promenera i ungefär 500 meter längs den så kommer du till naturreservatets parkering och informationsskylt.

Med bil från Jönköping:
Kör E4 norrut och sväng av till väg 993 på trafikplats Huskvarna Norra. Fortsätt norrut på Skärstadsvägen som sedan byter namn till Kärrliden (men behåller vägnummer 993). Precis i början av Skärstad tar du vänster in mot Hillinge. Där är också skyltat med en blå skylt som det står naturreservat på. Fortsätt på Hillingevägen i ungefär 500 meter så kommer du till reservatets parkering på vänster sida.

Med bil från Ölmstad:
Kör söderut på väg 993 tills du i stort sett har passerat Skärstad. Ta sedan höger in på Hillingevägen. Där är skyltat med en blå skylt som det står naturreservat på. Fortsätt på Hillingevägen i ungefär 500 meter så kommer du till reservatets parkering på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 53' 18.21", E 14° 21' 21.48"
57.88839, 14.35597

Tillgänglighet

Reservatet Slottsberget är kuperat och stigarna är smala. Det kan bitvis vara blött att gå eftersom alla spänger inte är i bra skick. Slottsberget är inte lämpligt för barnvagnar.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss