Solgens centrala övärld

Spång till Söraby fågeltorn. Foto: Länsstyrelsen.

Sjön Solgen, med dess öar och omgivning, är ett värdefullt område på grund av de naturskogsartade lövskogarna och det rena vattnet. Utter och vitryggig hackspett, två av landets hotade djurarter, har påträffats i området kring Solgen i Eksjö kommun.

Ö i sjön Solgen.

Syfte

Att bevara den lövträdsdominerade skogen på öarna i Sol­gens centrala övärld orörd
och ostörd för att gynna framförallt fåglar och växter som är bero­ende av naturskogsliknande miljöer.

Växt- och djurliv

Solgen är en del i Emåns vattensystem i Eksjö kommun. Sjön har en areal på 22 kvadratkilometer och ett största djup på 20 meter. Sjöns omgivning består av en mosaik av blandskog, lövskog, hagmarker och åkermark. Trots att sjön är reglerad har den ett högt värde för många djur och växter. Här finns ett rikt fågelliv med många häckande och rastande arter. De lövrika skogarna på sjöns öar och stränder har bland annat gynnat mindre hackspett. Kring Solgen förekommer också den i landet akut utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Både fåglar och hackmärken har observerats.

Andra fågelarter som häckar i området är bland annat brun kärrhök, fiskgjuse, häger, lärkfalk, skäggmes, storlom, fisktärna, rödbena, mindre flugsnappare och skogsduva. Sjön har även stor betydelse som rastlokal för änder, skrakar och svanar.

Uttern, som för sin existens är beroende av fiskrika sjöar och vattendrag fria från miljögifter, har här ett av sina starkaste fästen i södra Sverige.

Måsar längs klippan. Foto: Länsstyrelsen.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Solgens centrala övärlds naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller levande och döda träd
 • framföra motordrivet fordon
 • elda utom på särskilt anvisad eldstad på Prästö
 • tälta, ställa upp husvagn, husbil eller annan släpvagn
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar. Du får plocka bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringstävling eller annan organiserad verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Storlek: 289 hektar
Ägare: Privat och statligt
Läge: Eksjö kommun, cirka 2,4 kilometer nordost om Mellby kyrka
Naturtyp: Sjö, odlingslandskap, våtmarker
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, eldstad på Prästö