Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Solgens norra övärld

Solgens norra övärld omfattar sju större öar. Foto: Johan Rova.

Solgens norra övärld är ett av tre naturreservat som skyddar stora delar av den storslagna sjön och dess öar. Här finns ett rikt växt- och djurliv. För dig som tycker om friluftsaktiviteter finns det bra möjligheter till fina upplevelser.

Solgens norra övärld omfattar sju större öar samt ett antal mindre kobbar och skär i norra delen av den måttligt näringsrika sjön Solgen, sydväst om Eksjö. Skogsmiljön på öarna utgörs av varierad och sparsamt brukad löv-/ tallskog och strandlövskog med tidvis översvämmade delar. På hällar och höjder finns lågvuxna vindpinade tallar.

I skogen finns det gott om död ved, vilket är viktigt för bland annat vedsvampar, fåglar och insekter. Solgen utgör en del av Emåns reglerade vattensystem. Sjön har en total areal på 22 kvadratkilometer och som mest ett djup på cirka 20 meter. Solgens stora yta och lättillgänglighet gör området till ett välbesökt friluftsområde. Under vår, sommar och höst nyttjas sjön till allt från bad, kanoting och småbåtstrafik till fiske och sjöfågeljakt. Under vinterhalvåret ligger isen ofta tjock och attraherar både långväga och lokala skridskoåkare och isfiskare.

Syfte

 • bevara och vårda en insjöarkipelag bevuxen med varierad högåldrig löv-tallskog och strandtriviallövskog med hög andel död och döende ved av triviallövträd, med dess biologiska mångfald
 • bevara listade arter och habitat enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till lövskogssuccessionsstadier, vilket ger lämpliga livsmiljöer för vitryggig hackspett
 • ge möjlighet till naturupplevelser och ett rörligt friluftsliv i en insjöarkipelag, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

På grund av sin storlek och varierade natur så finns det ett rikt växt- och djurliv i naturreservatet. I sjön finns flera arter av sötvattensnäckor och det finns inte mindre än 12 fiskarter representerade, däribland benlöja, gös och siklöja. I strandkanterna växer jättestarr, slokstarr och stora bestånd av bladvass. Strandskogarna, som växer på före detta sjöbottnar, är mycket lövrika och domineras av asp och björk. Utmed de låglänta stränderna finns en riklig förekomst av stående död ved av lövträd. Död ved är viktigt för såväl vedsvampar och insekter som för många fågelarter. I området har bland annat de rödlistade skalbaggarna grön aspvedbock och stekelbock noterats. Stekelbock är beroende av en hög tillgång av vitrötade grova högstubbar av lövträd.

Solgen har ett rikt fågelliv med häckande arter som mindre hackspett, mindre flugsnappare och storlom. Solgen används som rastlokal för änder, skrakar och svanar. Havsörn och fiskgjuse ses jaga över vattnet och under sommarkvällar kan du se lärkfalkens jakt efter trollsländor. Den akut hotade arten vitryggig hackspett har tidigare häckat i Solgenområdet och har sporadiskt observerats under senare år. De lövträdsmiljöer som är nödvändiga för vitryggig hackspett finns i viss utsträckning kvar än i dag. I vattensystemet kring Solgen finns även ett fast bestånd av utter.

Rikt fågelliv längs klipporna. Foto: Johan Rova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål, döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar med undantag av svamp för husbehov
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, göra inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • förtöja båt vid samma plats mer än 2 dygn i sträck


Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 10 deltagare
 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övnings­ändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare. Undantag gäller för aktiviteter på vattnet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2011
Areral: 367 hektar varav 335 hektar är vatten
Kommun: Eksjö
Läge: Reservatet ligger i norra delen av sjön Solgen, 1 km SO – 3 km NO om Mellby kyrka
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, eldstäder, badplats,

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss