Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bondberget

Från Bondberget får du en enastående utsikt över Vättersänkans landskap. Foto: Johan Rova

Bondberget är namnet på den skogklädda höjd som skiljer Jönköping och Huskvarna åt. Det tätortsnära reservatet är ett mycket uppskattat och välbesökt friluftsområde och skogarna genomkorsas av otaliga stigar och motionsspår.

Syftet med Bondbergets naturreservat är att bevara ett område nära tätorten och dess omväxlande och rika natur, som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Växt- och djurliv

Från flera platser har man en enastående utsikt över Vättersänkans landskap. Det är ett rikt fågelliv under våren med olika sångare, trastar och hackspettar. Bland de mer ovanliga fågelarterna i reservatet kan nämnas mindre flugsnappare och i väldigt sällsynta fall sommargylling. Bland områdets många buskar finns hägg, hagtorn, hassel, vildapel och en. Här finns lundmiljöer, branter och raviner med växter som desmeknopp, lundvårlök, strutbräken och hässlebrodd.

Nordvästra delen av reservatet domineras helt av ädellövskog med bland annat ek, ask och lind. Typiskt för området är de många gamla, grova och spärrkroniga ekarna. Här finns öppna, glest trädbevuxna, gamla slåtter- och betesmarker, men en del har vuxit igen till lövskog.  

I västra delen, på båda sidor om Jära slalombacke, är skogen nästan urskogslik med många döda och kullfallna träd. Den trolska skogen, med sina höga tallar och gamla grova granar, har också inslag av ek.

Samlingsplats för traktens bönder

Redan på kartor från 1696 och 1759 finns Bondberget med som namn på en utskjutande bergsklack i nordväst. Än idag har man härifrån en fantastisk utsikt över Jönköpingstrakten.

En muntlig sägen berättar att Bondberget var den plats där traktens bönder samlades för att slå ner kungens knektar. Sägnen kan ha sitt ursprung i bondeupproret mot Gustav Vasa.

För folket och forskningen

Genom sitt läge är naturreservatet också viktigt för undervisning och naturstudier. Övergripande skötselmål är att främja ett rikt och varierat växt- och djurliv. Befintliga anläggningar för rekreation och friluftsliv skall underhållas men inte utökas. Markägare och naturvårdsförvaltare är Jönköpings kommun.

Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv i en omväxlande natur

Genom naturreservatet går vandringsleden Södra Vätterleden. Den passerar friluftsanläggningen Öxnegården i nordöst och Järabacken i väster. Öxnegården ägs och drivs av Friluftsfrämjandet Öxnegården. Här finns motionsspår, dusch, bastu och servering, samt sommartid även minigolf och boule. Skidanläggningen Järabacken har flera nedfarter, snökanoner och värmestuga. Järabacken drivs av Jönköpings slalomklubb och Friluftsfrämjandet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon, undantaget eldrivna rullstolar; dock får fordon med handikapptillstånd framföras på bilvägar inom reservatet
 • cykla annat än på anvisad väg
 • rida
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats 
 • plocka blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, smörboll och gullviva
 • gräva upp ris, örter eller ormbunkar
 • ta bort mossor, lavar eller trädlevande svampar
 • stadigvarande sätta upp tavla, skylt, inskrift, orienteringskontroll, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974
Storlek: 367 hektar
Kommun: Jönköping
Naturtyp: Ädellövskog
Läge: Beläget på norra delen av höjdryggen mellan Jönköping och Huskvarna. Från E4 trafikplats Huskvarna, kör mot Öxnehaga centrum, följ sedan skyltar Naturreservat och P-platsanvisning. Bussförbindelser finns.
Ägare: Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, kuperad vandringsterräng, motionsspår, utsiktsplatser, vindskydd med eldstad, friluftsanläggningen Öxnegården, utförsåkning i Järabacken
Övrigt: Öxnegården har servering. Se friluftfrämjandets hemsida för öppettider:
https://bit.ly/2A6bj1Q

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss