Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bondberget

Lövträd innan lövsprickning på våren. Marken är grön 

Bondberget är namnet på den skogklädda höjd som skiljer Jönköping och Huskvarna åt. Det tätortsnära reservatet är ett mycket uppskattat och välbesökt friluftsområde och skogarna genomkorsas av otaliga stigar och motionsspår.

Welcome to Bondberget!

Bondberget is situated in Huskvarna, close to Jönköping, and is surrounded by residential areas. The terrain is hilly and the reserve has many different biotopes: deciduous forest, coniferous forest, farmland, open landscape with old and valuable trees and ravines.

Explore the reserve

This is an easy nature reserve to visit! If you go to the southern part of Bondberget you will find coniferous forest on a green floor of mosses. There are trails and roads here that you can follow.

In the northern part the nature is more open with deciduous forest and old farmland. Hundreds of old and valuable trees that hold many rare species are also found here. The majority of these trees are oaks with wide crowns which shows that they have lived in an open landscape during a long time.

Trails are criss-crossing the reserve, and most of them are marked. There are several view points that give you a stunning view over Lake Vättern, that lies over 200 metres down below. Close to one of the view points there are three Iron Age graves that are about 1500 years old.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle. Exceptions:
  • electric wheelchairs
  • motor vehicles with special disable parking permits are allowed to drive on roads meant for cars inside the reserve
 • biking other than on designated roads
 • riding
 • bringing an unleashed dog or other unleashed pet
 • setting up a tent
 • making a fire other than in designated areas
 • picking liverleaf (Anemone hepatica), yellow wood anemone (Anemone ranunculoides), lily of the valley (Convallaria majalis), globeflower (Trollius europaeus) or cowslip (Primula veris)
 • digging up twigs, herbs or ferns
 • take away mosses, lichens or fungi living on wood
 • permanently putting up any kind of sign, poster, orienteering control.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara ett tätortsnära område med omväxlande och rik natur
 • bevara ett tätortsnära område som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet, främst för allmänhetens möjligheter till fritt strövande och naturupplevelser, men också för det mer anläggningsbundna friluftslivet. Genom sitt läge är reservatet också viktigt för undervisning och naturstudier.

Geologi och historia

Bondberget ligger högt, 120-180 meter över Vättern. Landskapet är kuperat och jordlagren härstammar från senaste inlandsisen och Vätterissjön. Här finns både moränlera, issjösediment, sandig morän och berg i dagen.

I västra delen av reservatet, vid utsikten, finns det tre järnåldersgravar som är ungefär 1500 år gamla. Redan på kartor från 1696 och 1759 finns Bondberget med som namn på en utskjutande bergsklack i nordväst, och det är precis vid de tre gravarna.

Österängens ekhage ligger i norra delen av reservatet. Det är en gammal ängs- och betesmarker som tidigare har brukats under kungsladugården Ryhof och Österängens gård. I området kan man än idag se spår av det i form av diken, åkerterrasser och hamlade träd.

Växt- och djurliv

Omväxlande terräng

Från flera platser i reservatet har man en enastående utsikt över Vättersänkans landskap. Naturen är omväxlande med allt från öppnare betesmarker till raviner, bergbranter, ädellövskog, alsumpskog och barrskog. Den kuperade terrängen skapar en stor variation av skogstyper med torrare tall-ekskog på höjderna och sumpskog i svackorna. Här och var i sluttningarna strömmar grundvattnet fram och bildar rännilar och källdråg.

Om våren hörs fåglarna sjunga och kvittra från träden. Här finns gott om olika arter bland sångare, trastar och hackspettar. Bland de mer ovanliga fågelarterna i reservatet kan nämnas mindre flugsnappare och i väldigt sällsynta fall sommargylling. Bland områdets många buskar finns hägg, hagtorn, hassel, vildapel och en. Här finns också lundmiljöer, branter och raviner med växter som desmeknopp, lundvårlök, strutbräken och hässlebrodd.

Skyddsvärda träd och arter

Nordvästra delen av reservatet domineras helt av ädellövskog med bland annat ek, ask och lind. Typiskt för området är de många gamla, grova och spärrkroniga ekarna. De flera hundra år gamla träden kan räknas i hundratal. Deras vida krona vittnar om att de vuxit upp i en öppen och ljus miljö. En del av de gamla slåtter- och betesmarkerna är fortfarande glest trädbevuxna och öppna, andra har vuxit igen till lövskog.

805 träd har hittills registrerats som skyddsvärda träd. Majoriteten av dem är ekar. De gamla trädens bark, ved och mulm (hålträdens murkna innanmäte) är mycket viktiga livsmiljöer för en mängd ovanliga lavar, svampar, spindeldjur och insekter. Exempel på arter som trivs på bark och blottad ved är gammelekslav, hjälmbrosklav, ekticka, korallticka, gulpudrad spiklav, fällmossa och gulnål. I mulmen trivs bland annat cinnoberrödrock och smalknäppare.

I västra delen, på båda sidor om Jära slalombacke, är skogen nästan urskogslik med många döda och kullfallna träd. Den trolska skogen, med sina höga tallar och gamla grova granar, har också inslag av ek. I övrigt är stora delar av granskogen planterad och skött med fokus på skogsbruk. Bitvis blåste det ner en hel del träd i stormarna 2005 och 2007. I luckorna efter de fallna träden kommer det björk, rönn och gran.

Blommor och däggdjur

Det finns en intressant flora inom reservatet. Exempel på arter som gynnas av bete och slåtter är stagg, revfibbla, blåsuga, smörboll, liten blåklocka, blodrot och mandelblom. Växter som trivs i lundarna är till exempel gulsippa, blåsippa, tandrot och gullpudra.

Eftersom Bondberget ligger tätortsnära och har många besökare måste djuren anpassa sig. Rådjur och fälthare ser man ofta här, men det finns också mård, grävling och räv. Den skygga hasselmusen förekommer i områden med tätt buskskikt.

Friluftsliv

Bondbergets naturreservat ligger mycket tätortsnära och är en stor tillgång för både Huskvarna- och Jönköpingsbor. Det finns många sätt att ta sig in i reservatet, men bara två parkeringar, en i norr och en i söder. Vid den stora, norra parkeringen ligger Öxnegården och där erbjuder Friluftsfrämjandet både servering och ett stort utbud av olika aktiviteter. I söder finns en parkering för en handfull bilar. Det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik. Busshållplatsen heter Öxnegården.

Vandringsleden Södra Vätterleden går genom reservatet. Den passerar Öxnegården i nordost och Järabacken i väster.

Vid Öxnegården finns det motionsspår, dusch, bastu och servering, samt sommartid även minigolf och boule. Skidanläggningen Järabacken har flera nedfarter, snökanoner och värmestuga. Järabacken drivs av Jönköpings slalomklubb och Friluftsfrämjandet. Det finns gott om eldstäder och rastplatser i reservatet.

För mer detaljerad information om vad som finns i reservatet, besök Jönköpings kommuns webbsida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon. Undantag:
  • eldrivna rullstolar
  • fordon med handikapptillstånd får framföras på bilvägar inom reservatet
 • cykla annat än på anvisad väg
 • rida
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats 
 • plocka blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, smörboll och gullviva
 • gräva upp ris, örter eller ormbunkar
 • ta bort mossor, lavar eller trädlevande svampar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, orienteringskontroll, affisch eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974, 1977 och 1994
Storlek: 367 hektar
Naturtyp: Granskog, barrblandskog, lövblandad barrskog, ädellövskog, triviallövskog, odlad mark och betesmark
Kommun: Jönköping
Läge: Beläget på norra delen av höjdryggen mellan Jönköping och Huskvarna.
Markägare: Kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, kuperad vandringsterräng, motionsspår, utsiktsplatser, vindskydd med eldstad, friluftsanläggningen Öxnegården med servering.

Hitta hit

Bondberget ligger i Huskvarna och är omgivet av bostadsområden. Det finns många promenadvägar in i reservatet.

Kollektivtrafik:
Det finns en busshållplats i nordöstra delen av reservatet. Hållplatsen heter Öxnegården.

Vägbeskrivning till parkeringen vid Öxnehaga:
Från E4: Ta av mot Huskvarna vid E4 trafikplats Huskvarna södra. I rondellen strax efter, sväng höger mot Öxnehaga och Huskvarna station. Håll sedan höger in på Öxnehagaleden. Fortsätt på leden i knappt 2 kilometer och sväng sedan höger in på Oxhagsgatan där det är skyltat Öxnegården och Naturreservat. Passera centrum och sväng vänster där det är fortsatt skyltat mot Öxnegården och Naturreservat. Sväng strax därefter höger där det är skyltat Naturres. P.

Från Lekerydshållet, kör väg 132 hela vägen ner till Vättern och sväng där vänster mot Jönköping. I rondellen, ta avfart mot Öxnehaga och Huskvarna station. Håll sedan höger in på Öxnehagaleden. Fortsätt på leden i knappt 2 kilometer och sväng sedan höger in på Oxhagsgatan där det är skyltat Öxnegården och Naturreservat. Passera centrum och sväng vänster där det är fortsatt skyltat mot Öxnegården och Naturreservat. Sväng strax därefter höger där det är skyltat Naturres. P.

Vägbeskrivning till parkeringen vid väg 40 (mot Nässjö):
Från E4 trafikplats Ekhagen, kör mot Nässjö. Efter ungefär 2,5 kilometer svänger du höger mot Hökamosse, Lönneberg och Naturreservat. Korsa väg 40 och sväng sedan vänster direkt så ligger parkeringen in till vänster.

Koordinater till parkeringen vid Öxnegården:
N 57° 46' 25.78", E 14° 15' 18.57"
57.77383, 14.25516

Koordinater till parkeringen vid väg 40:
N 57° 45' 34.99", E 14° 14' 23.56"
57.75972, 14.23988

Tillgänglighet

Bondberget ligger mycket tätortsnära och det är lätt att ta sig hit från både Huskvarna och Jönköping. Reservatet är kuperat, men det finns enstaka stigar vid Öxnegården som är flackare. Har du handikapptillstånd har du också rätt att köra på bilvägarna i reservatet.

Det går att åka buss hit. Det finns också två parkeringar, många infarter för vandrare, gott om eldstäder, rastplatser och stigar i området.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss