Illern

Landskapet har varierade, kulliga former som skulpterats av de senaste inlandsisarna. Foto: Johan Rova

Illernområdet har länge varit ett värdefullt friluftsområde för befolkningen i Tranås. I det omväxlande och kuperade skogsområdet utgår spår och ledsystem från föreningsanläggningen Örsbäcken och Bredstorps idrottsplats samt flera andra utgångspunkter. Här ligger också Rås Gård - ett utvecklingsprojekt som drivs av Tranås kommun.

På Illern är syftet att ta tillvara på områdets stora betydelse för friluftslivet och bevara områdets geovetenskapliga värden.

Växt- och djurliv

Illern består av barrskog med en del insprängda odlingsmarker. Landskapet har varierade, kulliga former som skulpterats av de senaste inlandsisarna. I sjön, som i stort sett är opåverkad av utsläpp växer intressanta vattenväxter som höstlånke och bandnate.

De västra och södra delarna av Illernområdet kännetecknas av kulturlandskapets framväxt och tillbakagång. Här ligger gamla gårdar, omgivna av åkrar med odlingsrösen och slåtterängar, samt blockrika björkhagar med en del ask och al. I de gamla odlingsmarkerna finns växter som backanis, solvända och stagg. I södra delen av reservatet hålls en stor hagmark öppen genom bete.

Det är ett rikt och varierat fågelliv i naturreservatet.

Välkommen till Rås gård

I sydöstra delen av reservatet, inte långt från sjön Illern, ligger Rås gård. Här bedrivs kurser, konferenser och läger, med verksamheter inom rehabilitering, friskvård, natur och kultur.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar
 • parkera motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade platser
 • ställa upp hus- eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • på sjön Illern framföra motorbåt eller annan motordriven farkost
 • medföra ej kopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller dylikt
  rida annat än på särskilt anvisade ridstigar
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1984
Storlek: 520 hektar
Ägare: Tranås kommun
Kommun: Tranås
Läge: Sydost om Tranås tätort, vid sjön Illern. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Isälvsavlagringar, barrskog, naturbetesmarker, sjö
Förvaltare: Tranås kommun
Anordningar: Parkeringsplatser, Örsbäckens friluftsgård med spår och stigsystem, elljusspår, serveringslokal samt omklädningsrum; Rås gård med badplats och eldplatser; Bredstorps idrottsplats. Torrtoalett.