Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kråketorpsskogen

Kråketorpsskogen har ett rikt djur- och naturliv. Foto: Micael Frisk.

Naturreservatet Kråketorpsskogen är ett våtmarksområde runt Skoggölen och anslutande kantzon av barrblandskog. Naturreservatet ansluter till ett större reservat med samma namn i Kronobergs län. I båda reservaten har skogen förändrats till tall och lövskog efter att äldre granskog dödats av stormfällning och granbarkborreangrepp. De döda granarna har fallit omkull och gör skogen svårframkomlig.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara värdefulla våtmarker och anslu­tande skogsmark vilket har stor allmänekologisk betydelse,
 • all­mänhetens friluftsliv skall främjas i den mån det är förenligt med områdets
  na­turvärden.

Växt- och djurliv

Våtmarkerna runt Skoggölen innehåller olika öppna kärrytor. Närmast gölen finns gungflypartier av vitmossor. Längre bort blir torvmarken fastare och här varierar växtligheten mellan olika ristyper som pors, ljung, lingon, blåbär. Genom våtmarken rinner ett par bäckar. I översvämningsområden närmast bäckarna finns bestånd av blåtåtel. Storsileshår och dybläddra växer i de blötaste partierna och i andra delar av torvmarken finns klockljung och tranbär. I den västra delen finns några myrholmar med orörd barrskog och här håller tallsumpskog på att breda ut sig över torvmarken.

Sydväst om Skoggölen låg torpet Skogatorpet. Här finns små åkerytor, odlingsrösen och en torpgrund. Stora delar av granskogen som vuxit upp i torpmiljön togs bort i samband med granbarkborreangreppen och odlingsspåren syns återigen i landskapet. Här växer en ljusöppen lövblandskog. I östra delen finns lite rester kvar av den gamla skogsbetesskogen som hörde till torpet.

I våtmarken trivs fåglar som enkelbeckasin, grönbena och trana. Våtmarken med kantzoner är också viktig för orre och tjäder. Den stora mängden död ved gör att det blir gott om vedlevande insekter som i sin tur gör att hackspettar som spillkråka, gröngöling och större hackspett hittar mat.

Området som är av riksintresse ligger till största delen i Kronobergs län med naturreservatet Kråketorpsskogen. Stormfällning och efterföljande granbarkborreangrepp har omvandlat den tidigare mörka granskogen till en tall och lövskog med mycket död granved. Tidigare inventeringar har visat att området troligen varit skogbärande under mycket lång tid, vilket är unikt i södra Sverige. Genom omvandlingen har skogen blivit än mer unik och variationsrik.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller bortföra fast naturföremål eller såväl levande som döda växter och växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp för husbehov
  tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • elda
 • framföra motordrivet fordon
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • i övrigt störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbon eller motsvarande
 • samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  snitsla spår eller ordna orienteringskontroll eller orienteringstävling eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1999
Storlek: 30 hektar
Ägare: Staten och privat
Kommun: Sävsjö och Vetlanda kommun.
Läge: Sävsjö kommun, cirka 9 kilometer sydost Hultsjö kyrka
Naturtyp: Barrnaturskog, våtmarkskomplex
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss