Sandvik-Västanå

Lövskog innan lövsprickning. På marken en matta av vitsippor.

I Sandvik-Västanå naturreservat möter du en frodig lövskog. Den breder ut sig mellan karga rasbranter och en bördig odlingsmark. Här finns inga anordningar som underlättar för dig som besökare, men du är välkommen hit på naturens villkor.

Welcome to Sandvik-Västanå!

Sandvik-Västanå has once been a pasture and thus a more open area. Now it is covered in deciduous forest, but you can still find the old, valuable trees that before grew without competition from others. These trees, together with the big amount of dead wood found in the reserve, give food and shelter to many species in need. There are also two areas of swamp forest where the alder dominates.

Explore the reserve

The John Bauer trail passes through the southern part of the reserve. Except from that, and an information sign, there are no facilities here. You are welcome to visit Sandvik-Västanå anyway, but please take care of both nature and yourself.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, dead trees or bushes or parts of trees or bushes
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood, with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • collecting invertebrates with killing traps
 • putting up any kind of long-term sign, poster or similar.

Without permission from Länsstyrelsen you are also prohibited from:

 • using the nature reserve for organized competitions, training activities or similar activities with more than 100 participants
 • using the nature reserve for camps with more than 30 participants.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda blandlövskog med äldre träd och död ved samt naturvärdesträd, det vill säga extra värdefulla träd, av främst ek och tall, med dess biologiska mångfald
 • bevara lövsumpskog med sockelbildande klibbal, med dess biologiska mångfald.

Växt- och djurliv

En gång var den här marken öppen och ljus tack vare de betande djuren. Idag finns inga djur som håller tillbaka träden. Naturen har släppts lös och stora delar har vuxit igen. Du möts istället av en en lövskog som är fylld av al, asp, ask, sälg, rönn, oxel, lind, hassel, ek och tall.

Runt om i markerna växer gamla, grova och värdefulla ekar och tallar, så kallade naturvärdesträd. De är värdefulla eftersom att många olika arter bor i dem. Ju äldre träden blir ju fler hyresgäster flyttar in. På så vis ser de gamla träden i Sandvik-Västanå till att fler och fler arter har någonstans att bo. En sällsynt art som funnit sitt hem på ekens grova bark är rosa skärelav.

Levande träd är värdefulla boplatser för många växter och djur. Men det är också ett dött träd. Det fortsätter att spela en viktig roll i många arters liv. Runt om i skogen är det gott om död ved som är fulla av liv.

Mitt i reservatet växer två mindre alsumpskogar. De ligger inklämda mitt i ett hav av tätt växande lövträd. I den blöta marken frodas alen. Här och var reser sig små kullar med fastmark där också ek, hassel och björk kan trivas. I alsumpskogen kan du ibland höra den sällsynta mindre hackspettens trummande läte. Den letar efter insekter i murkna stammar.

Foto spillkråka: Kenneth Johansson

Friluftsliv

John Bauer-leden passerar genom sydöstra delen av reservatet. I övrigt finns det inga anlagda stigar eller andra anordningar. Du är självklart välkommen att besöka området ändå, men var rädd om dig och naturen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd eller tillhandahållen ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 37,9 hektar
Naturtyp: Blandlövskog, lövsumpskog, ädellövskog
Kommun: Jönköping
Läge: Cirka 3 kilometer söder om Gränna, 500 meter söder om Västanå slott
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt.

Hitta hit

Från E4 mellan Jönköping och Gränna:
Sväng av vid trafikplats Vättersmålen och ta väg 990 mot Ölmstad. I rondellen i Ölmstad kör du norrut på väg 993, skyltat mot E4 norra. Efter knappt sex kilometer svänger du vänster, skyltat mot bland annat Wettershus och Sandvik. Fortsätt ungefär 1,5 kilometer på den vägen och sväng sedan höger mot Västanå och Golfbana. Cirka 300 meter senare passerar du genom reservatet.

Informationsskylten står 300 meter in från vägen där John Bauer-leden avviker från vägen, mellan Kopparp och Bössebo.

Koordinater där vägen går igenom reservatet:
N 57° 58' 43.06", E 14° 24' 41.20"
57.97863, 14.41145

Koordinater till informationsskylten:
N 57° 58' 32.54", E 14° 24' 46.00"
57.97570, 14.41278

Tillgänglighet

Genom södra delen av reservatet passerar John Bauer-leden. I övrigt finns här inga andra anordningar än en informationstavla.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss