• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandvik-Västanå

I Sandvik-Västanå naturreservat möter du en frodig lövskog. Den breder ut sig mellan karga rasbranter och en bördig odlingsmark.

Syfte

 • Bevara och vårda blandlövskog med äldre träd och död ved samt naturvärdesträd av främst ek och tall, med dess biologiska mångfald.
 • Bevara lövsumpskog med sockelbildande klibbal, med dess biologiska mångfald.

Växt- och djurliv

En gång var den här marken öppen och ljus, tack vare de betande djuren. Idag finns inga djur som håller tillbaka träden. Naturen har släppts lös och stora delar har vuxit igen. Du möts istället av en en lövskog som är fylld av al, asp, ask, sälg, rönn, oxel, lind, hassel, ek och tall.

Ek och tall är värdefulla träd

Runt om i markerna växer gamla, grova och värdefulla ekar och tallar. De är värdefulla eftersom att många olika arter bor i dem. Ju äldre träden blir ju fler hyresgäster flyttar in. På så vis ser de gamla träden i Sandvik-Västanå till att fler och fler arter har någonstans att bo. En sällsynt art som funnit sitt hem på ekens grova bark är rosa skärelav.

Levande träd är värdefulla boplatser för många växter och djur. Men det är också ett dött träd. Det fortsätter att spela en viktig roll i många arters liv. Runt om i skogen är det gott om död ved som är fulla av liv.

Skogens inre sjuder av liv

Mitt i reservatet växer två mindre alsumpskogar. De ligger inklämda mitt i ett hav av tätt växande lövträd. I den blöta marken frodas alen. Här och var reser sig små kullar med fastmark där också ek, hassel och björk kan trivas.

I alsumpskogen kan du ibland höra den sällsynta mindre hackspettens trummande läte. Den letar efter insekter i murkna stammar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd eller tillhandahållen ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 37,9 hektar
Ägare: Enskilda
Kommun: Jönköping
Läge: Cirka 3 km söder om Gränna, 500 m söder om Västanå slott, utmed E4:ans östra kant.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: I dagsläget finns inga anordningar.

Hitta hit

Kontakt