Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klevabergen

Klevabergen är en ca 2 km lång lövskogsbrant strax söder om Huskvarna tätort. Här finns en rik flora och flera ovanliga moss-och lavarter. Foto: Eva Wallander.

Klevabergen är en cirka 2 kilometer lång lövskogsbrant strax söder om Huskvarna tätort. Här finns en rik flora och flera ovanliga moss- och lavarter.

Syfte

  • bevara och vårda en gammal ädellövskog i brantmiljö med solexponerade tallar och senvuxna ekar
  • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till gammal ädellövskog och framförallt ek.

Växt- och djurliv

Som i många av branterna i Östra Vätterbrantsområdet dominerar ek och tall i de övre delarna och ask och alm i de nedre delarna. En del gran växer i reservatets norra del. Andra förekommande trädslag är lind, lönn, asp och björk. Skogen är gammal med många senvuxna träd. Det finns ett flertal lindar som växer på bergbranter och stenblock. Deras stammar är korta, tjocka och knotiga vilket visar att de tidigare har hamlats (grenar skärs av för att bli djurfoder). De ihåliga trädstammarna är viktiga för flera insektsarter. En del av ekarna är av jätteträdsdimensioner men de flesta är knotiga, klena och krattartade. Många av ekarna som växer där jordtäcket är lite tjockare är invuxna bland både gran, hassel och olika lövträd.

Det finns gott om lodytor och block med flera ovanliga arter som fällmossa, porellor, trubbfjädermossa, platt fjädermossa och traslav. I lövskogsmiljöer som Klevabergen trivs många olika fågelsläkten exempelvis flugsnappare, sångare och hackspettar. Bland växterna hittar man arter som blåsippa, vätteros och ormbär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Undantag gäller för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte kan göras i fält
  • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • anordna organiserade tävlingar, övningar eller motsvarande med fler än 100 deltagare
  • anordna läger för fler än 30 deltagare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 28,4 hektar.
Kommun: Jönköping.
Ägare: Enskilda och staten (Naturvårdsverket)
Läge: Mitt emellan Huskvarna och Tenhult, knappt 2 km öster om Rogberga kyrka.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss