Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Farbergskärret

En spelande tjädertupp och en brun tjäderhöna. Marken är vit och i luften yr snö.

En spelande tjädertupp och en tjäderhöna. Foto: Kenneth Johansson.

Farbergskärret är en högmosse med fastmarksholmar där gammal skog växer. Flera rödlistade växt- och djurarter finns i området.

Welcome to Farbergskärret!

Farbergskärret is a mire complex with all ingredients. Inside the bounaries of this reserve are raised bogs, rich and poor fens, creeks and also dryer areas like islands. This complex environment is a paradise for many species.

The bog is wet and poor in nutrients, and it's covered mainly by Sphagnum mosses. Peat is plant parts that haven't been decomposed properly. The environment is too wet and the oxygen level too low for the decomposers.

Explore the reserve

To be frank, we don't recommend you to visit this reserve. It is hard to go here, and there are no facilities for you. It is a lot easier to see the same habitat by visiting other mire reserves, like Store Mosse National Park and Dumme mosse. If you dare to go here anyway, take care of both you and nature.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging living or dead, standing or fallen, trees and bushes
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • putting up any kind of sign or poster.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • collecting invertebrates with killing traps
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood, with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett myrkomplex med öppen och trädbevuxen högmosse samt mindre kärr och naturskogsartade fastmarksholmar med dess biologiska mångfald
 • bevara myrkomplexets hydrologiska värden

Växt- och djurliv

Farbergsskärret är ett stort myrkomplex söder om Jönköping. Förutom högmossar finns här också mader, bäckar, små öppna gölar och barrsumpskog. Bland allt det blöta sticker det upp flera torra fastmarksholmar där det växer äldre skog. I skogen har man hittat både ovanliga arter och så kallade signalarter, det vill säga arter som växer på platser med stora biologiska värden. Exempel på mossor, svampar och lavar som hittats i skogen är purpurmylia, långfliksmossa, dropptaggsvamp, vedticka garnlav och dvärgbägarlav.

Området är värdefullt för flera sorters fåglar. Vid en fågelinventering som gjordes 2014 fann man spelplatser för skogshönsen orre och tjäder. Även trana och sångsvan häckar i området. Alla dessa fåglar är listade i EU:s fågeldirektiv. Smålom har setts i reservatet, men det är oklart om arten häckar i området. Ytterligare arter som visar på områdets höga värde för fågellivet är skogssnäppa och enkelbeckasin.

Friluftsliv

Det är svårt att besöka Farbergskärret eftersom området är sankt och blött och helt saknar anläggningar som underlättar för besökare. Det enda som finns här är gränsmarkering och informationsskyltar. Du är välkommen att besöka reservatet ändå, men var rädd om dig och naturen! Vill du uppleva våtmark på ett betydligt lättare sätt kan vi rekommendera till exempel Store Mosse nationalpark eller Dumme mosse.

Store Mosse nationalpark

Dumme mosse

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Du är välkommen att besöka Farbergskärret, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019
Storlek: 154 hektar, varav 2 hektar vatten
Naturtyp: Myrkomplex med högmosse, mader, kärr, barrsumpskog och småvatten
Kommun: Jönköping
Läge: 15 km söder om Jönköping, 6 km sydväst om Barnarps kyrka
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla och gränsmarkering. I övrigt finns inga anläggningar i reservatet.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Från Jönköping: Åk söderut på E4. Efter cirka en mil, sväng av mot Lovsjö och Torsvik södra vid trafikplats 92. Sväng sedan höger in på Möbelvägen mot Torsvik. Efter 250 meter, sväng vänster in på Hyltenavägen. Fortsätt på den vägen i knappt två kilometer. Passera Hyltena. Vid nästa korsning kan du se markeringarna för naturreservatet.

Koordinater till den östra informationsskylten:
N 57°39'16.69", E14°9'35,37"
57.65464, 14.15983

Tillgänglighet

I Farbergskärret finns inga anläggningar förutom informationsskyltar och gränsmarkering. I och med att Farbergskärret är en våtmark är det heller inte lätt att röra sig i reservatet utan att sjunka ner och bli rejält blöt. Vill du besöka en högmosse som är lättare att nå rekommenderar Länsstyrelsen en tur till exempelvis Store Mosse nationalpark istället.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss