Farbergskärret

Vattenspegel med mosskanter och skog.

Farbergskärret är en högmosse med fastmarksholmar där gammal skog växer. Flera rödlistade växt- och djurarter finns i området.

Farbergsskärret är ett 154 ha stort myrkomplex söder om Jönköping (Torsviks industriområde) som består av högmosse, små öppna gölar och barrsumpskog. Det finns flera fastmarksholmar med äldre skog där signal- och rödlistade arter som purpurmylia, långfliksmossa, dropptaggsvamp, vedticka garnlav och dvärgbägarlav har påträffats - arter som visar på skogens höga biologiska värde.

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara ett myrkomplex med öppen och trädbevuxen högmosse samt mindre kärr och naturskogsartade fastmarksholmar med dess biologiska mångfald
  • bevara myrkomplexets hydrologiska värden

Genom myren rinner flera små bäckar kantade av öppna mader. Området runt gölarna utgörs av gungflyn. Där finns även ett antal arter som indikerar viss källpåverkan, som klyvbladvitmossa, kärrkrokmossa, skogsblekmossa, spjutmossa och skedmossa.

Området har ett högt värde för fågelarter. Vid en fågelinventering år 2014 noterades spelplatser för skogshönsen orre och tjäder. Även trana och sångsvan häckar i området. Dessa fyra fågelarter finns listade i EU:s fågeldirektiv. Smålom har observerats men det är oklart om arten häckar i området. Smålom är både rödlistad och upptagen i EU:s fågeldirektiv. Ytterligare arter som visar på områdets höga värde för fågellivet är skogssnäppa och enkelbeckasin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Farbergskärret är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019
Storlek: 154 hektar varav vatten 2 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: 15 km söder om Jönköping, 6 km sydväst om Barnarps kyrka
Naturtyp: Högmosse med barrsumpskog och småvatten
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hitta hit

Kontakt