Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hässleby-Silverån

Skogen som växer i rasbranten är en naturskog. Foto: Länsstyrelsen

Hässleby-Silverån är en rasbrant och äldre skogsområde med värdefull natur. Reservatet är smalt och långsträckt och ligger längs med vattendraget Silverån.

Syfte

 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog,
 • bevara och ge förutsättningar för hög artrikedom knutna till natur­skogsartad barrblandskog, rasbrant och strömmande mindre vatten­drag,
 • upprätthålla och utveckla gynnsam bevarandestatus för de livsmiljö­er, strukturer och arter som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000
 • ge förutsättningar för och utveckla allmänhetens möjligheter till friluftsliv.

Växt- och djurliv

Reservatet har två kärnområden, i söder finns en rasbrant och i norr finns både äldre och yngre barrskog som växer i en sluttning ned mot Silverån.

Skogen som växer i rasbranten är en naturskog. Det innebär att skogen har fått utvecklas fritt och att skogen får förnyas i sin egen takt. Här finns gott om död ved. Silverån gör att området har en hög luftfuktighet. I den här miljön trivs flera känsliga arter av vedsvampar, mossor, lavar och insekter.

Här finns också de sällsynta arterna flodpärlmussla (som med en ålder på 300 år blir äldst av alla Sveriges djurarter) samt utter - båda arterna har varit mycket hårt drabbade av förstörelse av vattendrag samt miljögifter.

Välbesökt område

Naturreservatet ligger nära Mariannelund och är ett populärt utflyktsmål. En av Smålands vandringsleder, Höglandsleden, går igenom området vilket ger goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. På toppen av rasbranten ligger en utsiktsplats, Stora utsikten, där du kan få en milsvid utsikt över omgivningarna. Tänk på att stupet är brant. Barn bör hållas under uppsikt.

Den stig som är markerad som en orange på kartan och som leder upp till utsikten är cirka 850 meter lång. Den sträcka av Höglandsleden som går mellan informationsskyltarna i norr är ungefär 1200 m lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar eller markerad vandringsled (Höglandsleden)
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur (förbudet gäller inte fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta)
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 44,5 hektar
Kommun: Eksjö
Läge: 2,5 kilometer nordost om Hässleby kyrka i Mariannelund
Naturtyp: Äldre barrblandskog, vattendrag, yngre och medelålders barrblandskog, tallungskog med fröträd, våtmark
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anordningar: Vandringsleden Höglandsleden, utsiktsplats, informationstavla, eldplats och rastplats.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss