Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Drags udde

Naturreservatet Drags udde vid sjön Flen i Vetlanda kommun är ett varierat och kuperat landskap som skulpterades av den senaste inlandsisen. Här kan du ströva omkring och fascineras av landskapets former, njuta av utsikten och avsluta med ett dopp i sjön.

Syfte

 • bevara områdets geologiska värden, innefattande bland annat en rullstensås med välutvecklad getryggsform,
 • bevara och utveckla en talldominerad naturskog,
 • bevara och utveckla de listade habitaten (en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva) enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd,
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av geologiska värden och naturvärden.

Området består av tre huvuddelar: rullstensåsen längs Ridderbergsviken i nordost, det plana området i väster och högplatån i söder.

Växt- och djurliv

Området är en varierande barrskog med tallar, granar och lövträd. Just nu är det mycket ung lövskog ("lövbränna") mellan tallarna i området, efter naturvårdsbränningen som genomförde 2006. Lövinslaget är en viktig del i de nordliga barrskogarnas dynamik. Lövskogsfasen gynnar bland annat vissa svampar och hackspettar.

Inom reservatet finns rovfågelarten fiskgjuse som bygger sitt bo i gamla tallar. Arten lever enbart på fisk som den fångar genom att vara stilla i luften (ryttla) varpå den dyker ner och fångar sitt byte. Längs strandkanterna kan du stöta på vadaren drillsnäppa. I skogen finns de vanligt förekommande fågelarterna som korsnäbbar, olika mesarter och hackspettar exempelvis spillkråkan.

Av hänsyn till fågellivet råder beträdelseförbud längst ut på udden under perioden 1 april-15 augusti.

Bland växt-, moss- och lavarterna finns bland annat blåsippa, västlig hakmossa, stor revmossa och gammelgranslav. 

Ett område med geologiska värden

Åsen bildades för cirka 12 500 år sedan då isen smälte från området. Den består av stenigt, grusigt isälvsmaterial och är en så kallad getryggsås med en grov kärna och finare material upp mot krönet. På åsens topp går en bred stig. Ute på udden har åsen en höjd av tre-fyra meter medan den längre söderut höjer sig upp till 14 meter över sjöns yta.

Det plana området väster om åsen täcks av morän, som förutom vid stranden nästan är helt blockfri. Inom detta område finns en tallmosse med skvattram och odon. Högplatån ligger cirka 25 meter över sjön. Högsta punkten, som ligger 45 meter över sjön, når du genom en vandring på den markerade, tre kilometer långa strövstigen. Därifrån har du en vidsträckt utsikt över omgivningen.

Stranden inom reservatet är stenig. En omfattande blockmark, med stora lavtäckta block, sträcker sig från högplatåns östra sluttning fram till åsen i öster. Det steniga området avbryts i den västra delen, vid Fine sanden, där det finns en 10 meter lång sandstrand.

Välkommen ut i reservatet

En cirka tre kilometer lång strövstig finns markerad i reservatet. Stigen ses regelbundet över och görs framkomlig men kan ändå vara svår att gå för den som har nedsatt rörlighet då stigen bitvis är blockig och brant.

För dig som har ont om tid eller som har svårt att gå i besvärlig terräng rekommenderar vi att gå stigen på den nordöstra delen av åsen fram till udden (tänk dock på att här råder tillträdesförbud 1 april till 15 augusti) och tillbaka samma väg. Eller så kan du gå fram och tillbaka till utsiktsplatsen norr om parkeringen.

Till badplatsen är det närmare att gå den södra delen av stigen. En karta över området finns på skylten vid reservatets parkering och som nedladdningsbart dokument i rutan till höger här på webbsidan.

Foto: Bergslagsbild

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Drags udde är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur
 • cykla eller rida
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Framförande av motorfordon är tillåtet endast i samband med vårdåtgärder inom reservatet.  

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998
Storlek: 38 hektar
Naturtyp: Varierande barrskog med tallar, granar och lövträd
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, vid sjön Flens södra sida
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig, badplats, två eldplatser längs leden, rastplats.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss