Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vretaholms eklandskap

Strax norr om Gränna är kontrasterna stora mellan åkerlandskapet närmast Vättern och förkastningsbrantens lövskogar. I västsluttningen ovanför gamla riksvägen ligger dels betesmarker, dels fina lövskogsområden. Betesmarken har ett trädskikt av ek där flera av träden är mycket gamla och grova. 

Vretaholms eklandskap ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Syfte

 • bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till jätteeksmiljöer,
 • bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till äldre ädellövskog och tallar i en solexponerad västbrant,
 • bibehålla Natura 2000-habitaten och dess typiska arter i gynnsam bevarandestatus.

Växt- och djurliv

Österut övergår betesmarken i en ädellövskog dominerad av grov lågvuxen ek som växlar med yngre partier, där inslaget av asp, björk och al är större. En del av de brantaste delarna domineras av alm, ask och lönn. Flera av ekarna är spärrkroniga och har tidigare stått i en öppen mark. Men i de brantaste delarna har skogen förmodligen varit tät under lång tid.

Här finns också grova exemplar av alm, björk och gran. Buskskiktet är också varierat. Området är förhållandevis orört och här finns en hel del död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor av varierande storlek och ålder. I växtligheten märks tårticka, storgröe och trolldruva.

Ganska många arter av landsnäckor har hittats här. Flera av dem är typiska för äldre lövskog med lång kontinuitet. De grova ädellövträden, framförallt solexponerade exemplar, är värdefulla för lavar och olika insektsarter. Här finns till exempel ett stort antal både sällsynta och vanligare arter av vedlevande skalbaggar. Bålgetingen, Smålands landskapsinsekt, är vanlig i reservatets gamla ihåliga ekar.

Friluftsliv

Stigen genom reservatet är brant och är svår att gå. Den går från Brahehus och ner mot Vättern. Utmed vägen finns ett antal fina utkikspunkter.

Vretaholms eklandskap ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Vretaholms eklandskaps naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
  parkera eller ställa upp motorfordon, husbil eller husvagn
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • tälta
 • elda annat än på anvisad på plats
 • cykla eller rida annat än på anvisad väg
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • skada stängsel förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande och stående döda träd
 • gräva upp eller plocka buskar, ris, örter, mossor eller lavar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter, snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 103 hektar
Ägare: Privat och staten
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, strax norr om Gränna, mellan riksväg 1 och E4:an
Naturtyp: Grova ekar i hagmark, ädellövskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, stig mellan Brahehus och Toragården i mycket brant terräng. En rastplats med vacker utsikt finns längs vägen. 

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss