Knipån nedre

Knipåns dalgång är ett område med höga naturvärden. Under hösten kan du uppleva när Vätterns öringar simmar upp i Knipån för att leka.

Knipån har skurit sig ner i den sandiga marken och bildat en en frodig dalgång med mycket lövträd. De biologiska värdena i skogen är knutna till den påverkan vattnet ger, till exempel översvämning och hög luftfuktighet. Skogen är bara i liten grad påverkad av modernt skogsbruk och innehåller stora mängder död ved i olika nedbrytningsstadier. Ett flertal sällsynta arter har påträffats inom området vilket visar på områdets skyddsvärde.

Syfte

 • bevara och utveckla biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar
 • bevara och utveckla biologisk mångfald i naturskogsartad skog
 • ge möjlighet till naturupplevelse och friluftsliv samt bevara kulturmiljövärden inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurarter

Under maj månad leker harr i ån och du kan med tur se dem på grunt vatten. Öringen, som kan väga flera kilo, leker under hösten och vissa dagar i oktober kan du med tur se bjässar som kämpar sig uppströms i ån till de bästa lekbottnarna. Bland fågelarterna så häckar forsärlan regelbundet vid ån och strömstaren syns ofta under vinterhalvåret. I skogen håller bland annat nötkråka och mindre hackspett till.

De rödlistade arterna flodpärlmussla och flodnejonöga finns i ån. Vattendraget utgör även lek- och uppväxtområde för fiskarterna öring och harr. Det finns många kulturhistoriskt intressanta lämningar i området. Kvarnekulla har gett upphov till flera industrier. Idag finns här en miljö med två fördämningsvallar av natursten och en stenvalvsbro.

De biologiska värdena i skogen är knutna till den påverkan vattnet ger. Foto:Claes Uhlén

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i Knipåns naturreservat. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • elda annat än med medhavd ved
 • plocka eller samla in, mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur, undantaget fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta
 • rida annat än på befintliga vägar

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 33 hektar varav 3 hektar vatten.
Läge: 5 km norr om Habo samhälle.
Kommun: Habo.
Naturtyp: bäckravin med lövskog.
Ägare: privata och Staten.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: informationstavlor, stig samt parkeringsplats vid Kvarnekulla.