Degla lövskog

Det här naturreservatet bildades på initiativ av markägaren. Han ville bevara och skydda den ovanligt stora lövskogen med gamla träd och ett sprudlande fågelliv.

– Är du nyfiken på fåglar och småkryp? Då är den här skogen särskilt rolig för dig, berättar markägaren.

Degla lövskog ligger vid sjön Noens sydöstra strand. En plats där naturen har släppts lös. Betesmark har vuxit igen och blivit till en frodig lövskog. Degla lövskog ligger som en ö mitt i ett hav av barrskog, på det Småländska höglandet.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

  • bevara ett stort sammanhängande sjönära område av lövskog med inslag av ädellövträd där den biologiska mångfalden är stor och där det finns många värdefulla träd som erbjuder unika livsmiljöer
  • bevara våtmark, hassellund och alsumpskog
  • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Hassel, al, alm, ask och ek är några av de lövträd som trivs i den ovanligt stora lövskogen. Längs sjön Noen möts du av en välmående hassellund och en alsumpskog. Här och var kan du fortfarande se asken sträcka sig majestätiskt upp mot skyn. Det är en ovanlig syn i södra Sverige eftersom att många träd fallit offer för askskottsjukan.

Ett paradis för fåglar

I våtmarken och lövskogen finns många olika fågelarter. I hassellunden samlar nötkråkan nötter inför vintern. På våren kan du höra entitans ”chippande” läte när den flyger mellan trädstammarna. Den letar efter ett ledigt hål att flytta in i. Mindre hackspett kan höras året runt när den letar mat eller hackar ut bohål. Hackspettar skapar boplatser både till sig själv, småfåglar och fladdermöss som inte kan skapa egna bohål. Bland alla fågelarter som upptäckts i Degla lövskog är flera av dem skyddsvärda arter. 

Degla lövskog är en omtyckt skog att leva och bo i. Under 1980-talet ingick området i ett holkprojekt som leddes av forskare vid Lunds universitet. Av de hundra småholkar som sattes upp användes 83–95 av häckande par.

Gamla håliga träd är populära boplatser

Fler och fler växter och djur flyttar in i träd, ju äldre de blir. Det är därför viktigt att skydda träd som kan bli riktigt gamla. Alm, ask och ek är kända för att leva år ut och år in. De är så kallade ädellövträd. I Degla lövskog hittar du alm, ask och ek som spelar en avgörande roll för att så många arter som möjligt ska kunna fortsätta att leva i skogen.

Döda träd ger liv

Ett träd som är dött fortsätter att spela en viktig roll för växter och djur. Skalbaggar äter sig in i den döda veden som långfliksmossa lever av. Mattor av grön och glänsande trubbfjädermossa växer över döda träd som fallit omkull. De får ligga kvar i den här skogen som i stort sett får leva sitt eget liv.

Foto: Jonatan Nilsson

Sjön Noen föder växter och djur

Med lite tur kan du se en bivråk segla över skogskanten eller en fiskgjuse som ryttlar över sjön på jakt efter fisk. På sommaren gömmer sig nykläckta trollsländor inne bland vassen. Ibland dyker Smålands landskapsdjur utter upp vid stranden. Den är på jakt efter fisk, grodor och insekter.

Utter. Foto: Kenneth Johansson

Vid sjön lever en stabil population med utter. Foto: Kenneth Johansson

Så här blev Degla lövskog ett naturreservat

Oftast är det Länsstyrelsen som tar initiativ till att skydda natur, men den här gången hörde markägaren av sig och ville att marken skulle bevaras och skyddas.

Markägare kan föreslå sin mark genom ett program som heter Nya komet. Länsstyrelsen ser över marken och fattar beslut om det ska bli ett reservat eller inte.

Se filmen och följ med in i Degla lövskog.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Du är välkommen att besöka Degla lövskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
  • sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande.

Undantag från samtliga föreskrifter gäller för sjön Noen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 80,6 hektar, varav 24 hektar vatten
Naturtyp:
Kommun:
Aneby
Läge: Cirka 12 kilometer norr om Aneby, vid den sydöstra delen av sjön Noen
Markägare:
Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: I dagsläget finns det en informationsskylt. Parkeringen är ännu inte anlagd och gränsen är inte markerad.