Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Degla lövskog

Flygbild över en höstfärgad lövskog. Träden är stora och i bakgrunden syns en sjö.

Här invid Noens strand ligger Degla lövskog, ett riktigt fågeleldorado. Lövskogen och våtmarkerna myllrar av liv. Degla är en ovanligt stor lövskog i ett landskap som mestadels består av barrskog. Reservatet bildades på initiativ av markägaren.

Welcome to Degla lövskog!

Degla lövskog (means Degla deciduous woodland) was from the beginning a pasture that is now overtaken by trees. The birdlife here is vivid and the wetlands are full of life. The reserve was initiated by the landowner who wanted to protect a refuge of decidouos forset in an area with mainly conifer forests.

Explore the reserve

In Degla lövskog there are no footpaths or other facilities, except from a parking and an information sign. The forest is dense in many parts and hard to walk in. You are of course welcome to visit the reserve anyway, but be prepared with good shoes and clothes.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing trees and bushes
 • collecting invertebrates with killing traps
 • putting up any kind of sign or poster

Lake Noen is excluded from all restrictions above.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara ett stort sammanhängande sjönära område av lövskog med inslag av ädellövträd där den biologiska mångfalden är stor och där det finns många värdefulla träd som erbjuder unika livsmiljöer
 • bevara våtmark, hassellund och alsumpskog
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Degla lövskog ligger vid sjön Noens sydöstra strand. Här har en gammal betesmark vuxit igen och blivit till en frodig lövskog. Degla ligger som en ö mitt i ett hav av barrskog på det Småländska höglandet.

Hassel, al, alm, ask och ek är några av de lövträd som trivs i den ovanligt stora lövskogen. Längs sjön Noen möts du av en välmående hassellund och en alsumpskog. Här och var kan du fortfarande se asken sträcka sig majestätiskt upp mot skyn. Det är en ovanlig syn i södra Sverige eftersom många träd har fallit offer för askskottsjukan.

Ett paradis för fåglar

I våtmarken och lövskogen finns många olika fågelarter. I hassellunden samlar nötkråkan nötter inför vintern. På våren kan du höra entitans ”chippande” läte när den flyger mellan trädstammarna. Den letar efter ett ledigt hål att flytta in i. Mindre hackspett kan höras året runt när den letar mat eller hackar ut bohål. När hackspettarna övergivit sina bohål flyttar gärna småfåglar eller fladdermöss in. Flera av de fåglar som hittats i Degla lövskog är skyddsvärda arter. 

Gamla håliga träd är populära boplatser

Ju äldre träden blir, desto fler växter och djur söker sig till dem. Det är därför viktigt att skydda träd som kan bli riktigt gamla. Alm, ask och ek är kända för att leva länge. De är så kallade ädellövträd. I Degla lövskog hittar du just sådana gamla, grova träd som spelar en avgörande roll för så många arter.

Ett träd som är dött fortsätter att spela en viktig roll för växter och djur. Det bildas ett helt litet ekosystem kring det döda trädet. Svampar bryter ner den hårda veden och gör den tillgänglig för andra. Snart kommer insekterna och med dem även fåglarna. Långfliksmossan lever av död ved och mattor av grön och glänsande trubbfjädermossa växer över döda träd som fallit omkull. De fallna träden får ligga kvar i den här skogen som i stort sett får leva sitt eget liv.

Sjön Noen föder växter och djur

Med lite tur kan du se en bivråk segla över skogskanten eller en fiskgjuse som ryttlar över sjön på jakt efter fisk. På sommaren gömmer sig nykläckta trollsländor inne i vassen. Ibland dyker Smålands landskapsdjur utter upp vid stranden. Den är på jakt efter fisk, grodor och insekter.

En utter som håller mat mellan framtassarna och äter.

Vid sjön lever en stabil population med utter. Foto: Kenneth Johansson

Så här blev Degla lövskog ett naturreservat

Oftast är det Länsstyrelsen som tar initiativ till att skydda natur, men den här gången hörde markägaren av sig och ville att marken skulle bevaras och skyddas.

Markägare kan föreslå sin mark genom ett program som heter Nya komet. Länsstyrelsen ser över marken och fattar beslut om det ska bli ett reservat eller inte.

Se filmen och följ med in i Degla lövskog!

Friluftsliv

I Degla lövskog får du vara ute på naturens villkor. Här finns inga anlagda stigar eller andra anläggningar. Gränsen till reservatet är ännu inte markerad, men det finns en parkering och en informationsskylt i sydöstra hörnet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i reservatet. Du är välkommen att besöka Degla lövskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande.

Undantag från samtliga föreskrifter gäller för sjön Noen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 80,6 hektar, varav 24 hektar vatten
Markägare: Privat
Kommun: Aneby
Läge: Cirka 12 kilometer norr om Aneby, vid den sydöstra delen av sjön Noen
Naturtyp: Lövskog, lövsumpskog, våtmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: I dagsläget finns det en informationsskylt och en parkering. Gränsen är ännu inte markerad.

Hitta hit

Söderifrån: Ta dig till Frinnaryd eller Hullaryd, båda norr om Aneby.

Från Hullaryd åker du österut på väg 986. Efter knappt 3 kilometer, i Karlsborg, fortsätter du norrut på väg 986 (mot Linderås). Från Frinnaryd åker du istället västerut på väg 979. Efter knappt 4 kilometer, i Karlsborg, tar du höger till väg 986 (mot Linderås). 

Efter knappt 1,5 kilometer på väg 986 tar du in på en grusväg till vänster. Här finns ingen skylt, men en ledtråd är att grusvägen har en skog och en stenmur på vänstra sidan och åkrar på högra sidan. Kör ytterligare knappt 1,5 kilometer på grusvägen tills du kommer till en T-korsning. Du är då framme vid Degla herrgård. Sväng höger. 300 meter senare står du vid informationsskylten.

Norrifrån: Om du åker på väg 133 mellan Tranås och Gränna svänger du söderut i Linderås där det är skyltat "Lekeryd 38" och "Kulturreservat Åsens by 22". Fortsätt den vägen i 4,7 kilometer. Sedan tar du in på en grusväg till höger. Här finns ingen skylt, men en ledtråd är att grusvägen har en skog och en stenmur på vänstra sidan och åkrar på högra sidan. Kör ytterligare knappt 1,5 kilometer på grusvägen tills du kommer till en T-korsning. Du är då framme vid Degla herrgård. Sväng höger. 300 meter senare står du vid informationsskylten.

Koordinater till parkeringen:
57°56'30.48"N, 14°44'48.46"E
57.94180, 14.74679

Tillgänglighet

Degla lövskog är en igenväxt betesmark som bitvis är svårframkomlig och snårig. I mitten av reservatet finns en våtmark som sträcker sig ner mot sjön. Här finns inga anlagda stigar.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss