Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Berget

Naturreservatet Berget är ett värdefullt skogsområde norr om Gränna. Gamla ekar sätter prägel på naturreservatet.

Syfte

Hela naturreservatet ligger i en sluttning ned mot Vättern och terrängen är delvis brant och kuperad. Höjdskillnaden inom reservatet är cirka 35 m och i de brantaste partierna går berg i dagen. Området gränsar till naturreservatet Girabäcken och naturreservat Vretahols eklandskap ligger i närheten. Syftet är att:

 • bevara och vårda lövskog med ett betydande inslag av grova och/eller gamla ädellövträd
 • bevara och vårda barrblandskog med senvuxna ekar i en solexponerad västbrant
 • bevara biologisk mångfald knutna till dessa miljöer

Växt- och djurliv

De stora och gamla ekarna är viktiga växtplatser för moss- och lavarter. Tittar du noga på träden kan du hitta arter som sotlav och kornig nållav. Lövträden i området är till största delen björk, asp och hassel. I området finns även ett mindre klibbalkärr. I norr övergår naturen till en granblandskog. I reservatet trivs många mesarter och sångare, bland annat svartvit flugsnappare, svarthätta och grönsångare.

I naturreservatet finns ett flertal sällsynta växter som är upptagna på den svenska rödlistan.

Berget är ett värdefullt skogsområde norr om Gränna. Gamla ekar sätter prägel på naturreservatet.

Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp växter
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • ställa upp motorfordon, husbil eller husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 8 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: cirka 5 km nordost om Gränna
Ägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Det går en omarkerad brukningsväg i västra delen av reservatet. Ingen parkering

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss