Berget

Naturreservatet Berget är ett värdefullt skogsområde norr om Gränna. Gamla ekar sätter prägel på naturreservatet.

Syfte

Hela naturreservatet ligger i en sluttning ned mot Vättern och terrängen är delvis brant och kuperad. Höjdskillnaden inom reservatet är cirka 35 m och i de brantaste partierna går berg i dagen. Området gränsar till naturreservatet Girabäcken och naturreservat Vretahols eklandskap ligger i närheten. Syftet är att:

 • bevara och vårda lövskog med ett betydande inslag av grova och/eller gamla ädellövträd
 • bevara och vårda barrblandskog med senvuxna ekar i en solexponerad västbrant
 • bevara biologisk mångfald knutna till dessa miljöer

Växt- och djurliv

De stora och gamla ekarna är viktiga växtplatser för moss- och lavarter. Tittar du noga på träden kan du hitta arter som sotlav och kornig nållav. Lövträden i området är till största delen björk, asp och hassel. I området finns även ett mindre klibbalkärr. I norr övergår naturen till en granblandskog. I reservatet trivs många mesarter och sångare, bland annat svartvit flugsnappare, svarthätta och grönsångare.

I naturreservatet finns ett flertal sällsynta växter som är upptagna på den svenska rödlistan.

Berget är ett värdefullt skogsområde norr om Gränna. Gamla ekar sätter prägel på naturreservatet.

Foto: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp växter
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • ställa upp motorfordon, husbil eller husvagn

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 8 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: cirka 5 km nordost om Gränna
Ägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Det går en omarkerad brukningsväg i västra delen av reservatet. Ingen parkering