Dumme mosse

En bred spång går över den bruna, platta mossen.

Dumme mosse är ett av länets största och mest varierade myrområden. Här finns vida, kala mossar av olika slag, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar. Du som besökare kan nå stora områden och uppleva mäktiga vidder, oavsett om du går på egna ben eller rullar fram.

Welcome to Dumme mosse!

This raised bog is one of southern Sweden's most valuable mires. With its size of almost 29 km² it is an important refuge to many animals and plants. Shy birds like eurasian curlew, golden plover, wood sandpiper and crane thrive here. You can easily get out to watch the great views over the bog where only stunted pines can grow because of the wet, nutrient poor and acidic conditions. Peat moss dominates the ground together with carex.

In the southern part a sand bank passes thorugh the area. In former times this was very important for humans since it was the only way to pass the bog without danger if you came from the west and wanted to go to Jönköping. Still today, this is a popular strolling area.

Explore the reserve

This nature reserve is extremely easy to visit since it is situated only seven kilometres from Jönköping city. You can go here either by bike, by bus or by car. In the southern part of Dumme mosse there are almost 10 kilometres of trails of which five kilometres are accessible for wheelchairs. There are fire places, picnic areas and lots of benches spread over the area. At "Södra parkeringen" and "Sandreveln" two dry toilets with high access are situated.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle other than on designated roads. Exception: disabled people are allowed to go by car to the fire place at Sandreveln. Mobility scooters are also allowed to go on the trail Dumme mosse-leden.
 • setting up or parking a motor vehicle, caravan or trailer other than in designated areas
 • setting up a tent
 • biking other than on public roads and the old railway embankment
 • riding a horse or going by a horse-drawn vehicle
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to dens or similar
 • digging up plants
 • bringing an unleashed dog
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire other than in designated areas.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • using the area for organized orineteering or shooting trainings or competitions.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara myrens naturliga hydrologi så att myrkomplexets olika delar bildar en helhet för växt- och djurliv
 • ta tillvara friluftslivets intressen, om de inte motverkar naturvårdsintresset.

Historia

Dumme mosse har legat som en stor barriär i landskapet för de människor som velat passera. Den var ett både farligt och besvärligt hinder för dem som kom västerifrån och ville ta sig in till Jönköping. Har du någongång tagit ett kliv ut på en mosse utan snöskor på fötterna förstår du varför.

För att kunna passera mossen har man använt den fastmark som har funnits, och Sandreveln har därför troligen varit en viktig passage. Delar av vägen har tvingats ut i mossen och det vet vi för att arkeologer har hittat en kavelbro nedsänkt under vitmossan. En kavelbro består av tummerstockar som ligger utlagda på tvären.

Där fötter, klövar och hovar trampar år efter år blir det ett slitage som gör att vägen sjunker ner och bildar en fåra i marken, en så kallad hålväg. Det finns flera hålvägar i området kring sandbanken.

Man tror även att den danske befälhavaren Daniel Rantzau passerade med sin armé på sandbanken när han gick mot Jönköping 1567. Jönköping plundrades och armén fortsatte sedan upp mot Östergötland för vidare härjningar. Några månader senare vände Rantzau och hans armé söderut igen, och på vägen tillbaka mot Danmark passerade de Eksjö som de brände ner.

Växt- och djurliv

Den största delen av Dumme mosse består av högmosse. En högmosse kännetecknas av att den är näringsfattig, och det beror på att mossen vuxit sig så hög att den bara får vatten från himlen och inte nås av vatten normalt rör sig genom marken. Ute på högmossen dominerar vitmossan och de enstaka träd som finns är små martallar. Martallar är vanliga tallar vars lott i livet är att försöka överleva i en näringsfattig, blöt och sur miljö.

Växtlivet på mossen har inslag av både nordliga, östliga och västliga arter som dvärgbjörk, skvattram, klockljung och myrlilja. Vattendragen som går igenom mossen omges huvudsakligen av näringsfattiga kärr.

Dumme mosse har ett rikt fågelliv. Ute på själva högmossen kan du under våren och sommaren stöta på skygga och störningskänsliga fåglar som ljungpipare, storspov, grönbena och trana. Under de tidiga morgontimmarna hörs orrarnas bubblande läte när de spelar på de öppna vidderna. Enkelbeckasinen spelar på kvällarna. Ängspiplärkan är den vanligaste småfågelarten på mossen tätt följd av buskskättan som häckar i de delar av mossen där småträden växer lite tätare. I skogsområdet är korsnäbbar, hackspettar och mesar vanliga. Under vinterhalvåret kan man se kungsörn jaga över mossen.

På Sandreveln växer tall på sandmark. På den torra och näringsfattiga marken växer lavar. På Dumme mosse har det inte bedrivits något omfattande skogsbruk och här finns därför gamla träd som vuxit långsamt.

Platt, brun mosse med enstaka, spensliga träd. Långt borta i horisonten finns skog.

Södra Sveriges sista vildmarker

Myrarna kan kallas södra Sveriges sista vildmarker. Här doftar det skvattram och här finns ofta ett rikt djur- och växtliv. Myrar är ett sammanfattande namn för mossar och kärr. Smålands myrar är till största delen uppbyggda av vitmossa med större eller mindre inslag av rötter och fibrer från tuvull och tuvsäv.

Totalt sett har Sveriges myrar minskat i antal. Kvävenedfall hotar den naturliga växtligheten, utdikning och torvbrytning har blivit ett växande hot. Ett hot att ta på allvar eftersom våtmarker, som exempelvis myrar, är mycket värdefulla ur ett ekologiskt perspektiv. De kan dämpa stora vattenflöden och samtidigt fungera som naturliga reningsverk av förorenat vatten. Uttorkade myrmarker ger dessutom ifrån sig stora mängder koldioxid och restaurering av myrmarker är därför en viktig del i att stoppa klimatförändringarna.

Friluftsliv

Dumme mosse är lätt att besöka och väl anpassat för friluftsliv. I naturreservatet finns det en mil spångade leder varav 5 kilometer är tillgänglighetsanpassade för rullstol. Det finns gott om eldstäder, rastplatser och vilobänkar. Det är i södra delen de flesta anordningarna finns och sommartid är det där du bör röra dig. De år det är riktigt gott om snö kan du dock åka skidor i naturreservatets norra del.

Det finns grillplatser med utlagd ved och rullstolsanpassade bänkar och bord med regnskydd. Från den södra parkeringen till grillplatserna är avståndet cirka 1 kilometer. I naturreservatets södra del finns parkeringar längs den gamla banvallen för dig som har svårt att ta dig fram.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg; föreskriften ska inte utgöra hinder för rörelsehindrade att köra ut till grillplatsen vid Sandreveln; så kallad permobil får utan hinder av föreskriften föras på Dumme mosse-leden
 • ställa upp eller parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats
 • tälta
 • cykla annat än på väg och gamla banvallen
 • rida eller köra häst
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid lya, gryt eller liknande
 • gräva upp örter
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp skylt, tavla, inskrift, affisch eller liknande
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.  

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna skyttetävling eller skytteträning
 • anordna orienteringstävling eller orienteringsträning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1967, utvidgat 1998
Storlek: 2865 hektar
Naturtyp: Mosse, kärr, sumpskog, vattendrag, barrskog
Kommun: Jönköping
Läge: Sydväst om Jönköping vid flygplatsen Jönköping Airport.
Kollektivtrafik finns i närheten
Markägare: Jönköpings kommun, staten och privat markägare.
Förvaltare: Jönköpings kommun.
Anordningar: Tillgänglighetsanpassad parkering, spångad sommarled, markerad sommarled, markerad vinterled, rullstolsled, vindskydd, grillplats med utlagd ved, tillgänglighetsanpassade torrdass, informationstavla.

Hitta hit

Färdtjänst:
Koordinater till tre av reservatets parkeringar finns inlagda hos färdtjänst. Ange:
"Dumme mosse naturreservat, södra parkeringen"
"Dumme mosse naturreservat, grillplats"
"Dumme mosse naturreservat, Jönköpings flygplats"

Dumme mosse ligger väster om Jönköping. Fågelvägen är det ungefär sju kilometer från centralstationen till reservatet. Riksväg 40 delar mossen i en nordlig och en sydlig del. Följ riksväg 40 från Jönköping mot Göteborg. Följ vägvisningen till flygplatsen Jönköping Airport. Från flygplatsen finns skyltning till parkeringar i den södra delen av Dumme mosse.

Vinterleden på norra delen av Dumme mosse utgår från Hallbystugan. Vägvisning till Hallbystugan finns från väg 195.

Buss 31 från centrala Jönköping går till flygplatsen Jönköping Flygplatsen. Se busstidtabeller på Jönköpings länstrafiks webbplats.

Koordinater (södra parkeringen):
N 57° 44' 17.67", E 14° 2' 51.56"
57.73824, 14.04766

Koordinater (norra parkeringen):
N 57° 44' 40.91", E 14° 3' 35.67"
57.74470, 14.05991

Koordinater (tillgänglig parkering i höjd med starten på landningsbanan):
N 57° 44' 56.85", E 14° 3' 34.17"
57.74912, 14.05949

Tillgänglighet

Dumme mosse ligger tätortsnära och på cykelavstånd från Jönköping. Det går också bra att ta sig hit med kollektivtrafik eftersom bussen går till flygplatsen. Det är en dryg kilometers promenad från hållplatsen till närmaste reservatsparkering.

Det finns flera utspridda parkeringar. De flesta anordningar och leder finns i södra delen av reservatet. Det finns två tillgänglighetsanpassade dass, ett vid sandreveln och ett vid södra parkeringen. Tre av parkeringarna är tillgänglighetsanpassade. Knappt fem kilometer av lederna är helt rullstolsanpassade. De är även anpassade för synnedsatta. Vid sandreveln finns en anpassad grillplats och rastbord. Strax nedanför finns fler grillplatser. Längs den anpassade leden finns också flera rast- och viloplatser.

I norr finns det en vinterled som prepareras för skidåkning när det finns tillräckligt med snö.

Den södra parkeringen har plats för ett tjugotal bilar.

Den norra parkeringen är större än den södra. Här finns även bussparkering och två ställplatser för husbilar. Norra parkeringen ligger precis söder om landningsbanan. Även här finns det rastplatser.

Vid sandreveln samt vid parkeringen sydväst om landningsbanan finns tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser. För att få stå här behöver du ha handikapptillstånd.

Reservatet är mycket välbesökt soliga vår- och sommardagar och det kan vara svårt att hitta parkeringsplats.

Läs mer detaljerat om reservatets tillgänglighet på Jönköpings kommuns webb, se länk i rutan för mer information.

Färdtjänst:
Koordinater till tre av reservatets parkeringar finns inlagda hos färdtjänst. Ange:
"Dumme mosse naturreservat, södra parkeringen"
"Dumme mosse naturreservat, grillplats"
"Dumme mosse naturreservat, Jönköpings flygplats"

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss