Dumme mosse

Den stora och orörda mossen har mycket högt värde för både vattenförhållanden och fågel-, djur-, insekts- och växtliv. Foto: Joacim Törnblom

Dumme mosse är ett av länets största, mest varierade myrområden med många olika våtmarkstyper. Vida kala mossar av olika slag, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar är några exempel.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara myrens naturliga hydrologi så att myrkomplexets olika delar bildar en helhet för växt- och djurliv. Även friluftslivets intressen ska tillvaratas, om de inte motverkar naturvårdsintresset.

Växt- och djurliv

Dumme mosses största delar upptas av kala högmossar. Blöta höljor och torra tuvor ger en mosaikartad växtlighet med dominans av vitmossor och starr. Växtlivet på mossen har inslag av både nordliga, östliga och västliga arter som dvärgbjörk, skvattram, klockljung och myrlilja. Vattendragen som går igenom mossen omges huvudsakligen av näringsfattiga kärr. Strax söder om riksväg 40 ligger ett större medelrikkärr med bland annat knagglestarr, gräsull och ängsnycklar.

Mossen har ett rikt fågelliv. Ute på mosseplanet kan du under våren och sommaren stöta på ljungpipare, storspov, grönbena och trana. Under de tidiga morgontimmarna hörs orrarnas bubblande läte när de spelar på de öppna mossplanen. Enkelbeckasinen spelar på kvällarna. Ängspiplärkan är den vanligaste småfågelarten på mossen tätt följd av buskskättan som häckar i de delar av mossen där småträden växer lite tätare. I skogsområdet är korsnäbbar, hackspettar och mesar vanliga. Under vinterhalvåret kan man se kungsörn jaga över mossen.

Illustratör: Roza Varjú

Södra Sveriges sista vildmarker

Myrarna kan kallas södra Sveriges sista vildmarker. Här doftar det skvattram och här finns ofta ett rikt djur- och växtliv. Myrar är ett sammanfattande namn för mossar och kärr. Smålands myrar är till största delen uppbyggda av vitmossa med större eller mindre inslag av rötter och fibrer från tuvull och tuvsäv.

Totalt sett har Sveriges myrar minskat i antal. Kvävenedfall hotar den naturliga växtligheten, utdikning och torvbrytning har blivit ett växande hot. Ett hot att ta på allvar eftersom våtmarker, som exempelvis myrar, är mycket värdefulla ur ett ekologiskt perspektiv. De kan dämpa stora vattenflöden och samtidigt fungera som naturliga reningsverk av förorenat vatten.

Friluftsliv

Dumme mosse är väl anpassat för friluftsliv. I naturreservatet finns det 10 km spångade leder och en 5 kilometer tillgänglighetsanpassad led där du kan ta dig fram med rullstol eller med barnvagn. I naturreservatets norra del kan du ta dig fram med skidor under vintertid längs de markerade skidspåren. Det finns grillplatser med utlagd ved och rullstolsanpassade bänkar/ bord med regnskydd. Från den södra parkering till grillplatserna är avståndet ca 1 km. I naturreservatets södra del finns parkeringar längs den gamla banvallen för dig som har svårt att ta dig fram.

Vägbeskrivning

Dumme mosse ligger i ett flackt landskap 7 kilometer väster om Jönköping. Riksväg 40 delar mossen i en nordlig och en sydlig del. Följ riksväg 40 från Jönköping mot Göteborg. Följ vägvisningen till flygplatsen Jönköping Airport. Från flygplatsen finns skyltning till parkeringar i den södra delen av Dumme mosse.

Vinterleden på norra delen av Dumme mosse utgår från Hallbystugan. Vägvisning till Hallbystugan finns från väg 195.

Buss 27 från centrala Jönköping går till flygplatsen Jönköping Airport några turer på vardagar. Se busstidtabeller på Jönköpings länstrafiks webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg; föreskriften ska inte utgöra hinder för rörelsehindrade att köra ut till grillplatsen vid Sandreveln; så kallad permobil får utan hinder av föreskriften föras på Dumme mosse-leden
 • ställa upp eller parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats
 • tälta
 • cykla annat än på väg och gamla banvallen
 • rida eller köra häst
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid lya, gryt eller liknande
 • gräva upp örter
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp skylt, tavla, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.  

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1967, utvidgat 1998.
Storlek: 2 934 hektar.
Naturtyp: Mosse, våtmark, barrskog.
Kommun: Jönköping.
Läge: Sydväst om Jönköping vid flygplatsen Jönköping Airport.
Kollektivtrafik i närheten.
Ägare: Jönköpings kommun, staten och privat markägare.
Förvaltare: Jönköpings kommun.
Anordningar: Parkeringsplats, parkeringsplats för rörelsehindrade, spångad sommarled, markerad sommarled, markerad vinterled, rullstolsled, vindskydd, grillplats med utlagd ved, torrtoalett, informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet