Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stora Kärrs bokskog

Det blir ett speciellt ljusgrönt sken när ljuset silas genom bokens blad.

Foto: Johan Rova

Nära Habo finns en liten men mäktig bokskog som ligger norr om bokens naturliga nordgräns. Troligen har den planterats under 1600-talet. De äldsta bokarna är grova och ihåliga och erbjuder livsrum åt fåglar och många sällsynta insekter.

Welcome to Stora Kärr beech forest!

Stora Kärr is a small nature reserve situated beyond the natural northern limit for beech trees. The origin of this forest can be traced back to the 17th century. The large trees in the northern part of the reserve are a couple of hundred years old. In this part, you also find plenty of dead wood (stumps and fallen tree trunks). The old beech trees, living or dead, provide living space for birds and many rare insects.

Explore the reserve

A short and easy-to-follow path runs through the reserve. Within the forest you find the remains of a croft, indicating that people lived in the area just a century ago. Heaps of cleared stones show that the land was once cultivated. The ground flora is very sparse and limited in species, as is often the case in shady beech forests. But just before the beech leaves unfold in spring, the ground is covered with an enchanting display of wood anemones!

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees or bushes, or damaging vegetation in general, for example by picking flowers or digging up plants
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • setting up a tent or a caravan
 • lighting a fire

Syfte med reservatet

 • Att bevara ett området med bokskog norr om bokens naturliga nordgräns
 • Att bevara en bokskog i olika utvecklingsstadier, från föryngring till döda träd, och därmed skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald
 • Att underlätta friluftslivet för allmänheten i reservatet

Växt- och djurliv

Ursprunget till Stora Kärrs bokskog kan spåras tillbaka till 1600-talet då Stora Kärr tillhörde det Braheska greveskapet Visingsborg. Troligtvis planterades skogen vid den tiden och har sedan dess självföryngrats. Idag består skogen av både gammal skog och unga träd.

De grova bokarna i reservatets norra del är åtminstone ett par hundra år gamla. Större delen av bokskogen är dock betydligt yngre, knappt 100 år. I norra delen finns också ganska gott om död ved i form av högstubbar och grova stammar på marken. Denna typ av död ved från ädellövträd är en bristvara i naturen. En del av de insekter, svampar, lavar och mossor som lever i dem är därför sällsynta. Exempel på arter som hittats i reservatet är koralltaggsvamp, fällmossa, guldlockmossa, bokvårtlav och lönnlav.

Död ved gör att det blir gott om insekter. Det leder i sin tur till att insektsälskande fåglar, som till exempel hackspettar, trivs i området.

Markvegetationen är sparsam och artfattig, som den ofta är i bokskogar eftersom bladverket hindrar solen från att nå ner. Men innan löven slår ut på våren är marken förföriskt översållad av vitsippor!

Historiska spår

I skogen finns rester av en backstuga som visar att folk levt i skogen för bara ett sekel sedan. Stenrösen från äldre tider pekar på att även odling har förekommit.

Friluftsliv

Stora Kärrs bokskog är ett välbesökt reservat som ligger på gångavstånd från Habo. Det finns en allmän parkeringsplats samt en tillgänglig parkeringsplats. Den senare ligger precis intill reservatet. Genom skogen går en platt och bred naturstig som är ungefär 200 meter lång. Du får cykla på stigen, men som vanligt gäller att du ska visa hänsyn till andra reservatsbesökare.

Foto: Anna Sandhammar och Johan Rova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka Stora Kärr, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom blomplockning eller uppgrävning av växter
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på avsedd väg.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår:1973
Storlek: 4,1 hektar
Naturtyp: Bokskog
Kommun: Habo kommun
Läge: Cirka 1,5 kilometer öster om Habo samhälle
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Allmän parkeringsplats, tillgänglig parkeringsplats, informationstavla, omarkerad stig.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Stora Kärrs bokskog ligger strax öster om Habo, längs med väg 195 mellan Fiskebäck och Munkaskog.

Koordinater:
57°54'26.8"N 14°06'15.6"E
57.907430, 14.104321

Tillgänglighet

Precis utanför Stora Kärrs bokskog finns en tillgänglig parkering som endast får användas av den som har parkeringstillstånd. Den allmänna parkeringen ligger drygt 100 meter från reservatet. Mellan parkeringen och reservatet finns en relativt brant backe.

Genom bokskogen går en plan naturstig som är bred nog för en rullstol. Stigen är ungefär 200 meter lång.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss