Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hatten

Vatten som strömmar ner från ett stort klippblock.

I Hatten finns något för alla smaker: höjder, raviner, branter, flacka våtmarker, forsande vatten och stora skogar. Reservatet är ett fint utflyktsmål för den med lite kraft i benen. Här finns en markerad stig på 2,5 kilometer, men även dass, eldstad och vindskydd.             


Welcome to Hatten!

In this reserve you find a diverse environment with steeps, ravines, a waterfall, flat wetlands and big forests. It is a lovely excursion destination if you like a little bit of adventure! A lot of trees have fallen in storms, so the reserve is rich in dead wood. This is important for many species of mosses, lichens, fungi and insects.

Explore the reserve

From the parking area you can walk a marked path that goes in a loop (2.5 kilometres long) that will take you to Kvarnfallet, the waterfall. You will then pass both picnic areas, fireplaces and a shelter. Close to the parking there is a dry toilet.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects
 • damaging dead trees and bushes, or parts of trees and bushes
 • lighting a fire if you haven't brought your own firewood
 • setting up a trailer, caravan or motorhome
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements
 • collecting invertebrates, with exception from the fishing right holders' right to fish for crayfish
 • putting up any kind of sign or poster.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities for more than 100 participants
 • using the area for organized camps for more than 30 participants.

Syfte

 • bevara ett större naturskogsområde med dess biologiska mångfald
 • behålla och förstärka områdets orördhet
 • möjliggöra för naturskogsvärden att utvecklas genom att restaurera trädplanteringar och kalmark
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Historia

Mitt i reservatet finns två torplämningar. Det ena är Hatten som gett namn åt hela området, och det andra Botorp. I närheten av torpställena finns det rester av röjningsrösen och stenmurar.

Växt- och djurliv

Reservatet är varierat med höjder, branter, raviner och flacka våtmarker. Puttebäcken rinner i reservatets norra del och flyter omväxlande fram genom våtmarker och gungflyn, eller forsande genom blockrika raviner. Här ligger också Kvarnfallet, ett litet vattenfall som är vackert både sommar- och vintertid. I söder ligger gölen Grytegölen. Väster om Grytegölen finns en höjd och går man upp på den får man en vacker utsikt.

Det finns gott om död ved i reservatet redan sedan innan, men i stormarna 2005 och 2007 föll ännu fler träd. Tack vare att skogen är gammal och innehåller stora mängder död ved trivs många sällsynta arter av mossor och lavar i Hatten. Exempel på arter som finns i Hatten är långfliksmosa, kattfotslav, garnlav, lunglav, grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Skogen i Hatten består främst av barrblandskog, men det finns också lövskog. Om man ska generalisera växer tallen på höjderna, granen i dalarna och lövskogen i branterna. I reservatet kan du få se och höra skogshönsen tjäder och järpe. Här finns också nötkråka, och hackspettarna spillkråka och större hackspett. På 1980-talet hittade man den söta och långsvansade hasselmusen i området.

Friluftsliv

Hatten är ett relativt välbesökt område. Det är ett fint utflyktsmål. I närheten av parkeringen finns dass, rastplats och eldstad. Du måste ta med dig egen ved. Från parkeringen utgår också Kvarnfallsleden, en markerad stig som är knappt 3 kilometer lång. I norra delen, vid Puttebäcken, finns ett vindskydd med eldstad. En bit in på Kvarnfallsleden går ytterligare en markerad stig, Grytegölsleden, som tar dig ut på en knappt 4 kilometer tuff vandring i kuperad terräng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Hatten, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp släpvagn, husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur (med undantag för fiskerättsinnehavarens rätt till kräftfiske)
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 209 hektar , varav 1 hektar vatten
Naturtyp: Skog, våtmark och vatten
Kommun: Sävsjö och Vaggeryd
Läge: Cirka 1 mil norr om Vrigstad och cirka 6 kilometer öster om Svenarum
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, stigar (varav en markerad stig på 2,5 kilometer som utgår från parkeringen), informationstavla, grillplats (medtag egen ved), dass och vindskydd.

Hitta hit

Söderifrån: Det är skyltat från väg 30 mellan Vrigstad och Hok. 500 meter väster om Vrigstad följer du alltså skyltningen norrut. Kör knappt 8 kilometer och sväng sedan österut mot naturreservat/Bjällebo. Vid Bjällebo, följ de små blåvita reservatsskyltarna norrut tills du når parkeringen. Tillfartsvägen, sträckan Bjällebo-Id-Hattens parkering är dock något gropig och stenig, så kör försiktigt där, särskilt om du kör en låg bil.

Norrifrån: Vid Svenarum, sväng österut vid skyltning mot Hagafors. Följ vägen i 3,8 kilometer och sväng sedan sydost vid naturreservatsskyltning. Följ vägen 7,1 kilometer söderut och sväng sedan österut mot skyltning naturreservat/Bjällebo. Vid Bjällebo, följ de små blåvita reservatsskyltarna norrut tills du når parkeringen. Tillfartsvägen, sträckan Bjällebo-Id-Hattens parkering är dock något gropig och stenig, så kör försiktigt där, särskilt om du kör en låg bil.

Koordinater till parkeringen:
57°27'23.9"N 14°25'30.8"E
57.456631, 14.425221

Tillgänglighet

I Hatten är naturen kuperad och stigen är smal. Vid parkeringen finns dass och informationsskylt. Längs med den markerade stigen finns eldstad, rastplats och i norra delen ett vindskydd med eldstad. Observera att du måste ta med egen ved om du vill elda. Den markerade stigen är knappt 3 kilometer lång.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss