Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hatten

Naturreservatet Hatten ligger strax öster om Svenarum i Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Naturreservatet är ett stort och varierat skogsområde. Det är främst gammal granskog som dominerar med inslag av tall på höjderna och lövträd i vissa delar.                        

Området är varierat med höjder, branter, raviner och flacka våtmarker. Puttebäcken rinner i reservatets norra del och flyter omväxlande fram genom våtmarker och gungflyn, eller forsande genom blockrika raviner.

I söder ligger gölen Grytegölen. Väster om Grytegölen finns en markant höjd varifrån man har en vacker utsikt.

Syfte

 • bevara ett större naturskogsområde med dess biologiska mångfald. behålla och förstärka områdets orördhet,
 • möjliggöra för naturskogsvärden att utvecklas genom att restaurera trädplanteringar och kalmark,
 • ge möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Det finns gott om död ved i reservatet och det har blivit stora tillskott i samband med stormarna 2005 och 2007. Den gamla barrblandskogen med inslag av lövträd och rikligt med död ved, har gett förutsättningar för många ovanliga och sällsynta arter av mossor och lavar att trivas i Hatten. Exempel på arter som förekommer är långfliksmosa, kattfotslav, garnlav, lunglav, grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Här kan du även få se och höra skogshönsen tjäder och järpe. Hackspettsarter som spillkråka och större hackspett trivs i skogen och det finns gott om olika mesarter. 

Kulturlämningar

Mitt i reservatet finns två torplämningar, dels Hatten som gett namn åt hela området och dels Botorp. I närheten av torpställena finns det rester av röjningsrösen och stenmurar.

Friluftsliv

Hatten är ett relativt välbesökt område, där det finns iordningställda och underhållna strövstigar. I norra delen, vid Puttebäcken, finns ett vindskydd med eldplats. Från parkeringen utgår Kvarnfallsleden, en markerad vandringsstig som är två kilometer lång. Den går i en rundslinga, så du kommer tillbaka till parkeringen.

Vägbeskrivning

Söderifrån: Det är skyltat från väg 30 mellan Vrigstad och Hok. 500 meter väster om Vrigstad följer du alltså skyltningen norrut. Kör knappt 8 kilometer och sväng sedan österut mot naturreservat/Bjällebo. Vid Bjällebo, följ de små blåvita reservatsskyltarna norrut tills du når parkeringen. Tillfartsvägen, sträckan Bjällebo-Id-Hattens parkering är dock något gropig och stenig, så kör försiktigt där, särskilt om du kör en låg bil.

Norrifrån: Vid Svenarum, sväng österut vid skyltning mot Hagafors. Följ vägen i 3,8 kilometer och sväng sedan sydost vid naturreservatsskyltning. Följ vägen 7,1 kilometer söderut och sväng sedan österut mot skyltning naturreservat/Bjällebo. Vid Bjällebo, följ de små blåvita reservatsskyltarna norrut tills du når parkeringen. Tillfartsvägen, sträckan Bjällebo-Id-Hattens parkering är dock något gropig och stenig, så kör försiktigt där, särskilt om du kör en låg bil.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp släpvagn, husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur, undantag gäller fiskerättsinnehavarens rätt till kräftfiske
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 210,5 hektar
Ägare: Privat, Staten
Kommun: Sävsjö och Vaggeryds kommun
Läge: Cirka 1 mil norr om Vrigstad och cirka 6 kilometer öster om Svenarum.
Naturtyp: Skog, våtmark och vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, stigar (varav en markerad stig på två kilometer som utgår från parkeringen), informationstavla, grillplats och vindskydd.

Hitta hit

Kontakt