Vinsta

Flera fladdermusarter som brun långöra, dvärgpipistrell, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus finns i Vinsta. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vinsta är en frodig lövskog vid Bolmens strand. Här kan du njuta av bokträdens skira grönska under vår och sommar. Området är rikt på växt och djurarter, bland annat den ovanliga fladdermusarten barbastell. 

Syfte​

 • bevara och vårda en äldre ädellövskog med olikåldrigt trädskikt och med inslag av triviallövträd och död lövved,
 • bevara och vårda naturvärdesträd och hasselbuskar,
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till dessa miljöer.

Växt- och djurliv

Vinsta är en äldre ädellövskog som domineras av ek och bok med inslag av lind, björk, asp, klibbal, rönn och gran samt enstaka tall och lönn. Här finns också en del inslag av hassel. Det finns grova träd, gamla träd, hålträd, träd som tidigare har varit hamlade, det vill säga beskurna för att ha vinterfoder till djuren. De hamlade träden får håligheter och är mycket värdefulla för insekter och fåglar som gärna bygger sina bo i håligheterna. Det finns gott om död ved vilket gynnar många insekter och svampar.

Flera ovanliga och rödlistade arter har påträffats i området. Bland lavar och mossor kan nämnas västlig hakmossa, fällmossa, lunglav och sotlav. Det är ett rikt fågelliv, särskilt under sommarhalvåret då naturreservatet sjuder av sång från arter som svarthätta, svartvit flugsnappare, grön- och lövsångare, trastar, gärdssmyg och rödhake. Törnskatan ses också jaga efter större insekter och ödlor. Den stora rovfågelsarten fiskgjuse ses ofta över sjön där den spanar efter fisk.

Vinsta är en del av ett större område i Dannäs som är av betydelse för flera fladdermusarter som brun långöra, dvärgpipistrell, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus. I området är även den mycket ovanliga fladdermusarten barbastell påträffad och Värnamo kommun med dess småskaliga odlingslandskap och rika lövskogsmiljöer är ett kärnområde för barbastellfladdermusen i södra Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Vinsta är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
 • elda annat än med medhavd ved,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • gräva upp växter,
 • samla in insekter med fällor som dödar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Areal: 16,3 ha
Kommun: Värnamo
Läge: Vid sjön Bolmen
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Omarkerad stig finns. Ingen parkering finns i reservatet och den privata skogsvägen till reservatet är bommad men du kan parkera vid Dannäs gård och gå skogsvägen in.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss