Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lixerumskogen

Tallskog på hällmark. I förgrunden död ved och ett par smågranar. Det är lite dimmigt mellan tallstammarna.

Foto: Johan Staaf.

I Lixerumskogen ligger tallskogen granne med granskogen. I tallskogen är marken mager och stenig medan granen växer där det är näringsrikt. Här finns mängder av knärot, en orkidé vars bladrosetter är vintergröna. Det finns även andra arter som är helt beroende av gamla träd och mark där skogen fått stå länge.

Welcome to Lixerumskogen!

Pine forest growing on thin soil and nearly bare rock is here neighbour with old spruce forest on nutrient rich soil. Species that need old trees in forest with long continuity thrive in this reserve. In the western part there are traces from fire on living pines, and in the eastern part there is a lot of dead wood mainly because of the European spruce bark beetle. The small orchid creeping lady's tresses (Goodyera repens) is very common in Lixerumskogen.

Explore the reserve

You are welcome to visit this reserve, but there are no facilities that make your visit easier. The area is hilly and there are lots of rocks in some parts. Two small forest roads (not available for cars) cross the reserve.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, dead trees or bushes
 • picking or collecting threatened species of fungi, with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • permanently putting up any kind of sign or poster
 • collecting invertebrates with killing traps.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten framför allt till äldre tallar i hällmarkstallskog
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till grandominerad barrblandskog med hög bonitet och lång trädkontinuitet
 • gynna och bevara den mycket rika förekomsten av orkidén knärot
 • inom ramen för bevarande av naturvärden ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Växt- och djurliv

Lixerumskogen har enligt historiska kartor varit en trädbevuxen utmark, alltså mark som tillhört en jordbruksfastighet men som inte använts till åker, äng eller tomt. Ofta har djur fått gå på skogsbete och man kan även ha tagit ved eller timmer på utmark. I södra kanten av naturreservatet har ett område avverkats 2015, men i övrigt är skogen ganska orörd av människan. Det finns spår av brand, så kallat brandljud, på vissa tallar i väster.

Reservatet har huvudsakligen två naturtyper: berghäll med tallskog samt näringsrik mark med grandominerad barrskog. I barrblandskogen dominerar granar som är 90-100 år och det finns också enstaka exemplar som är äldre än så. I granskogen finns det gott om död ved, både stående och liggande döda granar som huvudsakligen är dödade av barkborreangrepp.

I mitten av reservatet finns en brant, en så kallad lodyta. Kring lodytan är mikroklimatet fuktigt och det gynnar vissa mossor. Ovanför lodytan tar tallskogen vid. Marken här lyser huvudsakligen vit av renlav och fönsterlav. Det finns gamla tallar som kan vara bra häckningsträd till rovfåglar. På de gamla tallarna växer också den hotade talltickan, vars hovliknande fruktkroppar visar sig först på tallar som uppnått en ålder av 100-150 år.

I Lixerumskogen finns mycket gott om den lilla orkidén knärot, över tusen buketter. Knärotens rosett är vintergrön och den kan därför ses året runt. Andra sällsynta eller hotade arter som finns i området är garnlav, vedtrappmossa och den redan nämnda talltickan.

Friluftsliv

Det finns ingen parkering till det här reservatet. Eftersom det är alldeles nybildat finns det än så länge varken informationsskylt eller gränsmarkeringar. Det kommer inte att byggas några anläggningar här som underlättar för friluftslivet, men du är varmt välkommen hit ändå på naturens egna villkor. Det går två bruksvägar genom området. Marken är kuperad och blockig och sluttar ner mot sjön Linden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Lixerumskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • plocka eller samla in rödlistade svampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2023
Storlek: 7,9 hektar, varav 0,8 hektar vatten
Naturtyp: Granskog, tallskog, barrblandskog, vatten
Kommun: Vetlanda
Läge: Vid sjön Linden, cirka 12 kilometer väster om Hultsfred
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla. Gränsmarkeringen är inte klar.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Från Mariannelund:
I rondellen i västra delen av Mariannelund, kör Hässleby gata (väg 919) mot Karlstorp. Efter knappt 500 meter håller du vänster, återigen mot Karlstorp (väg 897). Fortsätt på den vägen i knappt 2 kilometer, sedan tar du vänster mot Ölvedal (väg 923, och senare väg 703). Efter 13 kilometer kommer du till en T-korsning. Där tar du höger mot Pauliström och Karlstorp. Fortsätt i knappt 6 kilometer och sväng höger vid skylten "Karlstorp 9". Efter ytterligare 1 kilometer, sväng höger mot gulröd skylt "Lixerum 2". Efter 1,7 kilometer går det in en väg till höger . Cirka 1,3 kilometer in på den vägen ligger reservatet. Det finns ingen parkeringsplats.

Från Lönneberga eller Silverdalen:
Ta väg 701 eller 702 mot Karlstorp. Där vägarna går ihop, fortsätt mot Karlstorp. Efter knappt 7,5 kilometer svänger du höger vid skylten "Karlstorp 9". Efter ytterligare 1 kilometer, sväng höger mot gulröd skylt "Lixerum 2". Efter 1,7 kilometer går det in en väg till höger . Cirka 1,3 kilometer in på den vägen ligger reservatet. Det finns ingen parkeringsplats.

Från Järnforsen:
Ta väg 684 mot Entsebo. Kör längs den vägen i 11 kilometer tills du kommer till en T-korsning. Där tar du vänster och sedan höger direkt vid skylten "Karlstorp 9". Efter ytterligare 1 kilometer, sväng höger mot gulröd skylt "Lixerum 2". Efter 1,7 kilometer går det in en väg till höger . Cirka 1,3 kilometer in på den vägen ligger reservatet. Det finns ingen parkeringsplats.

Koordinater (till informationsskylten):
N 57° 31' 36.56", E 15° 37' 50.00"
57.52682, 15.63056

Tillgänglighet

Lixerumskogen har inga anläggningar som underlättar för tillgängligheten. Naturen är småblockig och kuperad och bitvis brant. Det finns två bruksvägar som går genom reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss