Ettö

Är sommaren någonstans vackrare än i naturreservatet Ettö? Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av Nissadalens skönaste naturreservat.

Halvön Ettö är uppbyggd av sand som både Nissan och forntidens isälvar spolat ut i Algustorpasjön. De tidigare slåtterängarna betas numera. Den norra delen utgörs av strandängar och en björkhage med många enbuskar.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald knuten till en naturskogsartad barrblandskog enligt EU:s art- och habitat direktiv.                                                                     
 • bevara och skapa förutsättningar för en gynnsam bevarandestatus för förekommande arter och habitat knutna till naturliga fodermarker enligt EU:s art- och habitat direktiv samt bevara och förbättra förutsättning­arna för förekommande hotade arter.
 • inom ramen för bevarandet av naturvärdena, tillgodose allmänhetens behov av naturupplevelser och områden för friluftsliv samt underlätta för besökare genom smärre anordningar.

Växt- och djurliv

Utöver Svarteviken i Algustorpasjön innefattar naturreservatets östliga del torr - fuktig naturlig fodermark med hög artrikedom med främst en hävd- och störningsgynnad flora och fauna. Utmed Svartevikens västra sida växer en barrblandskog med stora mängder med stående och liggande död ved orsakat av stormar och angrepp av gran­barkborre de senaste åren.

Vid Svartevikens nordände finns en naturlig sandstrand omgiven av en talldominerad blandskog. Området närmast Nissans inlopp i sydväst liksom utmed Svartevikens vattenspegel är bevuxet med aldominerad, fuktig lövskog som tidvis översvämmas. De fuktiga löv­skogspartierna liksom delar av den stormpåverkade skogen är klassat som nyckelbiotop. I området har fyra rödlistade arter noterats, varav tre omfattas av de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Betesmarken är rik på växtarter. I det välbetade gräset trivs många växter som kattfot, slåttergubbe och backtimjan. I fuktigare partier finns en mycket ovanlig växt -  klockgentiana som blommar sent på sommaren. Betet av djur är en förutsättning för att växterna ska kunna överleva i framtiden.

Bland fågellivet märks främst småfåglar som gulsparv, törnsångare, ärtsångare och svartvit flugsnappare. Under vinterhalvåret är det främst mesfåglar som rör sig i området.

Vägbeskrivning

Från riksväg 26 (Nissastigen) skyltning mot Naturreservat Ettö mellan Isabergs camping och Isabergs golfklubb.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:  

 • förstöra eller skada fast naturföremål, hela eller delar av liggande eller stående döda träd eller buskar
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • störa betande boskap
 • ha husvagn eller husbil uppställd nattetid
 • elda annat än med medhavd ved och på angiven plats
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.  

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 personer
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2008.
Storlek: 15 hektar.
Kommun: Gislaved och Gnosjö
Läge: Beläget i Gislaved och Gnosjö kommun. Reservatet ligger utmed Nissastigen, riksväg 26. 15 kilometer från Gislaved, 60 kilometer från Jönköping och 45 kilometer från Värnamo.
Naturtyp: Löväng med björk och enbuskar.
Ägare: Staten.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, cykelled, vandringsled för lätt vandring i kuperad terräng, badplats och rullstolsanpassad toalett.