Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ettö

Vy över ett välbetat flackt landskap med enstaka utspridda björkar och enar. Foto.

Ettö bjuder på sköna hagar med blomsterprakt, fjärilsfladder och glittrande vattenspeglar. Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av Nissadalens skönaste naturreservat.

Welcome to Ettö!

Ettö has been called "one of the most beautiful nature reserves in the valley Nissadalen". The reserve offers floral pastures, fluttering butterflies and glittering waters. Many rare species live here, so keep your eyes and ears open as you walk through the area!

The pasture with its white-stemmed birches and magnificent junipers is not only beautiful, but also a special natural environment. There is a great diversity of plants, butterflies and bees, with species such as mountain everlasting, Breckland thyme, wolf’s bane and spotted cat’s-ear. The pasture is also home to the rare small scabious mining bee and the moth Digitivalva arnicella.

Marsh gentian, an endangered beauty that flowers in late July to September, grows on the wet meadows. The seeds of the marsh gentian grow best in exposed soil. Some disturbance, for example regular flooding or the trample of grazing cattle, is therefore required to stop the ground from becoming overgrown.

Delta landscape from the Ice Age

Walking thorough the nature reserve you have sand under your feet. At the end of the Ice Age, when the ice sheet was retreating, glacial meltwater rivers brought with them the sand which created Ettö and the surrounding delta landscape. Today, sand is brought via the river Nissan. The delta landscape is constantly changing. The shores erode, and the river valley and lakes change shape. Sediments create new headlands, spits and islets.

Explore the reserve

There are two paths going through the reserve. One, marked orange, is a part of a longer trail and is just passing by. The other one is made for the area and is marked blue. In the area you find a small beach, a fire place, picnic areas and a dry toilet.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • digging up, collecting or picking plants, mosses, lichens or fungi, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • disturbing grazing cattle
 • setting up a caravan or motorhome during night
 • lighting a fire if you haven't brought your own firewood and use it in designated areas
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster

Without special permission from the County Administrative Board you are prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities with more than 100 participants
 • using the area for camps for more than 30 participants

Exceptions from the regulations can be made for scientific research or similar, but this must have been approved from the County Administrative Board in advance.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • säkerställa att betesmarkerna hävdas så att sällsynta och hotade arter, liksom arter knutna till EU:s art- och habitatdirektiv, har en gynnsam bevarandestatus
 • bevara och förstärka naturvärden knutna till naturskogsartad barrblandskog
 • ge möjlighet att utöva friluftsliv inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden

Istidens spår

När du promenerar genom naturreservatet har du sand under fötterna. I slutet av istiden då inlandsisen smälte bort förde isälvar med smältvatten med sig sanden och skapade Ettö och omgivande deltalandskap. Idag tillförs sand till området via vattendraget Nissan. Deltalandskapet är i ständig förändring. Stränderna eroderar och åfåran och sjöarna ändrar form. Sedimenten bygger upp nya uddar, landtungor och små öar.

Historia

Betesmarken med sina vit­stammiga björkar och ståtliga enar är inte bara vacker utan också en speciell naturmiljö. Hagen har brukats som slåtter- eller betesmark i hundratals år och har aldrig gödslats. Sådana här marker var vanliga förr i tiden men är numera en ovanlig syn. Idag betas de tidigare slåtterångarna.

Växt- och djurliv

Betesmarken är rik på växtarter. I det välbetade gräset trivs många växter som kattfot, slåttergubbe och backtimjan. I fuktigare partier finns en mycket ovanlig växt, klockgentiana, som blommar sent på sommaren. Betet av djur är en förutsättning för att växterna ska kunna överleva i framtiden.

Inom reservatets gränser finns en omväxlande natur. I norr finns det strandängar och en björkhage. Den östra delen består av blandade torra och fuktiga partier med en mångfald av arter som trivs med störningar som betesdjurs tramp. I den västra delen finns en barrblandskog som har påverkats av stormar och granbarkborreangrepp, och där finns mycket död ved till glädje för många insekter och svampar. I sydväst växer en aldominerad sumpskog som översvämmas ibland.

Delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop. Här har man hittat flera sällsynta och hotade arter.

Vyer från Ettö. Blomman är den ovanliga klockgentianan. Foto: Joanna Stenback m.fl.

Friluftsliv

Järnbärarleden passerar genom norra delen av reservatet. Den är markerad orange. En annan stig är blåmarkerad och gör flera avstickare i nordsydlig riktning.

I norra änden av reservatet finns en liten badstrand, en rastplats och en eldstad. Vid parkeringen finns det ett torrdass. Där den blåmarkerade stigen slutar, längst i söder, finns det en rastplats. Stigen är inte en rundslinga utan du får gå samma väg tillbaka. Det är knappt 500 m från parkeringen till den södra rastplatsen.

Tänk på att det betar kor i reservatet. Tänk på att inte störa dem och gå inte för nära dem med hund.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Ettö är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, hela eller delar av liggande eller stående döda träd eller buskar
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • störa betande boskap
 • ha husvagn eller husbil uppställd nattetid
 • elda annat än med medhavd ved och på angiven plats
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.  

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 personer
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1970 och 1979.
Storlek: 27,9 hektar, varav 11 hektar vatten.
Naturtyp: Löväng med björk och enbuskar.
Kommun: Gislaved och Gnosjö
Läge: Reservatet ligger utmed Nissastigen, riksväg 26. 15 kilometer från Gislaved, 60 kilometer från Jönköping och 45 kilometer från Värnamo.
Markägare: Staten och kommuner.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, cykelled, vandringsled för lätt vandring i kuperad terräng, badplats och rullstolsanpassad toalett.

Hitta hit

Tillgänglighet

Stigarna är relativt lättvandrade men inte tillgängliggjorda. Terrängen är kuperad och det finns rötter som sticker upp ur marken. Dasset är tillgängligt för rullstol. I reservatet betar det kor delar av året.

Vägbeskrivning:
Ettö ligger ungefär 16 kilometer norr om Gislaved längs väg 26 (Nissastigen). Det finns en skylt "Naturreservat" mellan Isabergs camping och Isabergs golfklubb. Följ den vägen i drygt 300 meter så kommer du till parkeringen.

Kollektivtrafik:
Från Gislaved kan man ta bussen till Isabergs fritidsby. Sedan är det en promenad på ytterligare cirka 1,3 kilometer innan man är framme i reservatet.

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Koordinater till parkeringen:
57°26' 15.73"N, 13°38'29.01"E
57.43770, 13.64139

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss