Lyngemadssjön

Foto: Claes Uhlén, Henrik Gustavsson och Sara Strandberg.

Runt Lyngemadssjön kan du uppleva en spännande och mycket varierad natur med flerhundraårig skog, bergbranter, myrmark och en mytomspunnen klippskreva. Den omväxlande miljön i reservatet ger många ovanliga fåglar, mossor och lavar möjlighet att leva här. Om du har riktig tur kanske du får en glimt av en utter i Hästgångsån.

Welcome to Lyngemadssjön!

This nature reserve invites you to an exciting walk in a varied environment. Enjoy old forest, steeps and wetlands in the same area. The water in the lake is brown due to the high content of humus, decomposed plant parts. There are many islands in the lake and the water level is regulated.

In the eastern part of the reserve, where Hästgångsån flows into Lyngemadssjön, there is a tiny cave. It is said that a shoemaker once hid in this cave to escape being a soldier in one of the many wars fought between Sweden and Denmark .

Explore the reserve

There is a path (2,5 km) going through the reserve. Keep your eyes open to discover the 300 years old pine trees. The old trees are robust and their strong tree-tops provide a perfect base for the nests of birds of prey. The wood-peckers also appreciate old trees and the insect fauna that is connected to them.

In 2013 a nature conservation burning was made here. Around two thousand species are favoured if their habitat is burning frequently, and since wild fires are rare today we help nature by making these controlled conservation burnings.

You may fish in parts of Lyngemadssjön if you have a fishing permit. You can buy the fishing permit and get more information about the fishing on iFiske if you follow the link below.

Fishing permit Länk till annan webbplats.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • digging up, collecting or picking mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements
 • without permission collect invertebrates with killing traps
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • putting up any kind of sign or poster.

Without permission from Länsstyrelsen you are also prohibited from:

 • using the area for competitions with more than 200 participants
 • using the area for camps for more than 30 people.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara biologisk mångfald knuten till barrblandskog genom att bevara ett värdefullt naturskogsområde och ha en aktiv skötsel av skog med utvecklingspotential,
 • tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Lyngemadssjön, en uppdämning av Hästgångsån, har fått ge namn åt hela naturreservatet. Sjön är näringsfattig och färgas brun av nedbrutna växtdelar, humusämnen. Antalet öar i sjön kan variera något då vattennivån höjs och sänks i kraftverksdammen. Vissa öar är bergknallar och kan sticka upp mer än 10 meter över vattenytan.

I reservatet växer barrskog, mest tall men även gran. Medelåldern på tallskogen är 130 år men flera träd är betydligt äldre än så. På öarna växer knotiga tallar – en del är hela 300 år gamla. I granskogen är träden upp till 160 år, en aktningsvärd ålder för gran.

I reservatet finns tallticka, som trivs bäst på tallar som är äldre än 150 år. Även rovfåglar gillar de gamla träden eftersom deras starka krona håller för fåglarnas tunga bon. Spillkråkan, som är kräsen med var den hackar fram sin bostad, finns också i området. När spillkråkans ungar är utflugna kommer boet till nytta för andra fåglar som gärna flyttar in, till exempel knipa, skogsduva och olika arter av ugglor.

Andra fåglar som häckar i reservatet är storlom, fiskgjuse, drillsnäppa och kricka. Under sommaren är rastande vadare som gluttsnäppa och skogssnäppa en vanlig syn. Uppströms kring Hästgångsån syns ibland spår efter utter.

I Lyngemadssjön växer flera ovanliga mossor, till exempel vedtrappmossa, långfliksmossa och stubbspretmossa. I reservatet finns också en liten mosse. Marken täcks av växter som är typiska för myrmarker: vitmossor, lingon, blåbär, hjortron och tranbär.

Skomakarens kammare

Där Hästgångsån mynnar ut i Lyngemadssjön finns en klippskreva som kallas Skomakarens kammare. Det sägs att en skomakare gömde sig i grottan då han inte ville vara med och strida i ett av Sveriges många krig mot Danmark.

Friluftsliv

Ta gärna en tur i reservatets spännande natur. Tänk på att det kan vara sankt på sina ställen och att terrängen är kuperad. I reservatet finns en smal stig som är cirka 2,5 kilometer lång. Stigen är markerad orange. Uppträd så att du inte stör fågellivet, särskilt under häckningsperioden på våren. Undvik till exempel att komma i närheten av fågelbon.

Det är tillåtet att fiska i delar av Lyngemadssjön, men bara om du har fiskekort. Fiskekort köper du på iFiske genom att följa länken nedan. Där finns också mer information om vad som gäller för fisket just här.

Fiskekort Länk till annan webbplats.

En brant klippa där det växer tall, lavar och mossor stupar ner mot en sjö.

Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Lyngemadssjöns naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • skada eller plocka bort levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur (förbudet gäller ej fiskerättsinnehavarens rätt till kräftfiske)
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 165 hektar
Naturtyp: Naturskog, äldre barrblandskog, skogbevuxen myr, sjö
Kommun: Jönköping och Vaggeryd.
Läge: Lyngemadssjön ligger cirka 3 mil söder om Jönköping, strax öster om Hokasjön.
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavlor, orangemarkerad stig.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Lyngemadssjön ligger öster om väg 30 i höjd med Hokasjön. Från väg 30 svänger du norrut in på väg 835 (skyltat Tenhult). Avfarten från väg 835 in till reservatet finns norr om Hokasjön och är skyltad "Naturreservat". Följ sedan skyltningen söderut så kommer du efter drygt 2 kilometer fram till reservatets parkeringsplats.

Koordinater till parkeringen
57°33'21.49"N, 14°16'36.46"E
57.55597, 14.27680

Tillgänglighet

I reservatet finns en parkering, informationsskyltar och en orangemarkerad stig som är ungefär 2,5 kilometer lång. Stigen är smal och går genom kuperad terräng.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss