Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brunnstorpsmossen

Tallskog med enstaka björkar i fuktig mark. På marken är det gott om bärris.

Brunnstorpsmossen är ett varierat reservat med gott om skog i olika åldrar, men även med öppna mossar och hällmark. Tack vare att skogen fått stå länge på samma plats och förnyats naturligt finns det flera värdefulla arter här. I Brunnstorpsmossen finns det inga anläggningar, så det är ett reservat som man får besöka helt på naturens villkor.

Welcome to Brunnstorpsmossen!

This reserve is situated about 20 kilometres east of Vaggeryd. It lies between two other nature reserves: Hatten and Västermarken. The major part of the reserve is covered by spruce and pine forest in different ages. The long continuity of the forest makes this area a good home for species that don't thrive in modern forest industry. There are both open bog and bog covered in forest which is good for capercallie and black grouse. Traces from old farmland activities can be found in the area in form of stone walls and clearance cairns.

Explore the reserve

To be honest, this reserve is not easy to visit since it is in big parts a bog without any facilities. You can always visit on nature's own terms of course, but be sure then that you have good shoes and clothes. Be careful with both yourself and nature!

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees or bushes
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • collecting invertebrates with killing traps
 • digging up plants
 • putting up any kind of sign or poster.

If you don't have special permission from the County Administrative Board (Länsstyrelsen) you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities with more than 100 participants
 • using the area for camps for more than 30 participants.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara en naturskogsartad skog med tall, gran och asp samt inslag av öppen mosse, sumpskog, gamla träd och död ved
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer
 • bevara mossens hydrologiska värden.

Historia

Det finns gott om stenmurar och stenrösen i reservatet. I norra delen finns det rester efter en gammal kvarn och här har det även en gång i tiden funnits några mindre åkrar. Större delen av området har dock varit av utägomark, det vill säga ohägnad mark där betesdjuren fick ströva fritt och där man också kunde hämta ved och ta lövtäkt som vinterfoder till djuren.

Växt- och djurliv

Brunnstorpsmossen har blivit ett reservat för att markägarna själva önskade det, och för att här finns höga naturvärden. Det finns många olika typer av miljöer i reservatet: öppna och trädbevuxna mossar, sumpskogar, granskogar och torra hällmarksskogar. Större delen av skogen domineras av gran men den är upplandad med tall. Lövträd finns, men är ganska få. Det finns några grova aspar, och på dem växer den sällsynta lunglaven. Den största delen av skogen innehåller både unga och gamla träd. Den präglas av en naturlig dynamik eftersom skogen fått sköta sig själv under lång tid. Det finns relativt gott om död ved, både liggande och stående.

Exempel på intressanta arter i området är plattlummer, västlig hakmossa, stubbspretmossa, kandelabersvamp och oxtungsvamp. Orkidéerna spindelblomster och jungfru marie nycklar finns här, liksom rostfläck och sotlav. Brunnstorpsmossens varierade miljö är också en perfekt spelplats för tjädern, och på de öppna mossarna spelar orre. Även järpe, nötkråka och mindre hackspett trivs i reservatet.

Friluftsliv

I stort sett alla naturreservat har en gång bildats på grund av sina naturvärden. Ungefär en tredjedel av våra reservat har inga, och ska inte heller ha, några anläggningar. Dessa reservat ligger ofta avsides och är svårtillgängliga, och en av anledningarna till att vi inte satsar på några anläggningar är begränsade resurser. Det här är ett sådant reservat som inte är prioriterat ur besökssynpunkt. Så småningom kommer det att sättas upp en informationsskylt. Grannreservatet Hatten är däremot mer anpassat för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Brunnstorpsmossen är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående
  döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Inom naturreservatet är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda naturrerservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda naturreservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2023
Storlek: 74,4 hektar
Naturtyp: Granskog, tallskog, lövblandad barrskog, öppen våtmark
Kommun: Sävsjö
Läge: Cirka 1 mil norr om Vrigstad och cirka 7 kilometer öster om Svenarum
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt har ännu inte kommit upp, inga andra anordningar planeras.

Hitta hit

Vägbeskrivning
På E4, ganska precis mitt emellan Jönköping och Vaggeryd, tar du av mot väg 30, skyltat Växjö och Vrigstad. Kör på väg 30 i ungefär 2 mil, tills du kommer till Svenarum. Där tar du av mot Långserum och Hagafors. Kör på den vägen i cirka 7 kilometer tills du kommer till Hallen. Mitt emot ett hus tar du in till höger på en liten skogsbilväg. När den vägen efter knappt 3 kilometer slutar i en T-korsning tar du vänster. Efter cirka 1,5 kilometer på den vägen är du framme.

Tänk på att vägen kan vara svår att köra på med bil och att det går många skogsbilvagar kors och tvärs genom området.

Koordinater (till informationsskylten):
N 57° 28' 23.77", E 14° 26' 50.98"
57.47327, 14.44749

Tillgänglighet

Brunnstorpsmossen har i stora delar en terräng som är svår att gå i. Här finns inga anläggningar för friluftslivet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss