Säbybranten

Säbybranten ligger i ett pärlband av befintliga naturreservat. Foto: Claes Uhlén

Säbybrantens naturreservat är ett urskogsliknande område med mycket höga naturvärden i Vätterbranterna.

Naturreservatet består av två områden. Det större området i väster är mycket svårtillgängligt. Här finns branter med en höjdskillnad på 150 meter. I branterna växer tät barrblandskog. Men där berget går i dagen växer tall och lövträd. Här finns flera riktigt gamla ekar och massor med död ved. Eftersom terrängen är svårtillgänglig kan skogen nästan liknas vid urskog. Den östra delen av reservatet är något mindre och inte fullt så kuperat. Här växter lövträd, tall och gran. Många träd är gamla och senvuxna. Här finns spår av ett tidigare betat landskap. I Säbybranten finns också bäckraviner och källflöden där luftfuktigheten ständigt är hög.

Syfte

  • bevara senvuxen barrblandskog med inslag av kalktallskog, hällmarkstallskog, rasbranter med senvuxen ek och kortvuxen tall, bäckraviner och källflöden med jämn, hög luftfuktighet samt partier med triviallövskog med dess biologiska mångfald.
  • bevara och återskapa olikåldrig, varierad ekdominerad löv-tallskog med förutsättningar för stor artrikedom.

Växt- och djurliv

Granskogen, med mycket liggande död ved, är en bra livsmiljö för olika mossarter exempelvis fjädermossa, baronmossor, kalkkammossa, kruskalkmossa, rävsvansmossa och blåsflikmossa. I de ljusare och öppnare delarna av barrblandskogen finns växter som gullpudra, svart trolldruva, vätteros och gulsippa. I områden som tidigare betades växer hassel-, nypon- och slånbärsbuskar. På grova ekar, tallar och äldre lövträd förekommer tickor och lavar såsom tallticka, gammelekslav, blyertslav och rosa skärelav. De äldre och grövre träden är också mat- och boplats för många insekter, bland annat den mycket sällsynta skalbaggsarten reliktbock. I de döda trädens ihåligheter hittar exempelvis spillkråkan föda och många av träden är lämpliga boplatser för rovfåglar.

Historik och markanvändning

I den otillgängliga västbranten har det under lång tid vuxit skog. Där det varit möjligt har markerna trots sin otillgänglighet brukats. Man kan se spår av skogsbete, utmarksbete, plockhuggning och hamling. Delar av Säbybranten ägdes under en tid av tändsticksbolaget. Där finns idag 30-40 årig planterad granskog.

Vägbeskrivning

Säbybranten ligger i ett pärlband av befintliga naturreservat. Inga vägar leder in i reservatet som idag är ett och mycket sparsamt besökt naturområde. Det planeras inte för några anordningar inom reservatet. Länsstyrelsen arbetar istället med att tillgängliggöra för friluftslivet i andra mer lättillgängliga och närbelägna naturreservat vilka representerar stora delar av de naturupplevelser som Säbybranten erbjuder.

Observera att det inte finns någon möjlighet att ta sig från E4:an direkt till reservatet.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller hela eller delar av döda träd eller buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
  • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 33,4 hektar
Kommun: Jönköpings kommun
Läge: 5 km västnordväst om Skärstads kyrka
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Brantskogsmiljöer med barrblandskog, rik på död ved, senvuxen tall och ek
Anordningar: En informationstavla i sydöstra delen av reservatet.