Brunnsekärret

Kung Karls spira växer vid Brunnsekärrets slåttermarker. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Brunnsekärret är Skandinaviens sydligaste växtplats för fjällväxten Kung Karls spira. Naturreservatet ligger strax söder om byn Mossaryd.               

Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) är en av våra ståtligaste örter. Den kan nå en höjd av 1 meter och har en säregen skönhet med sina tvåfärgade blommor och fint krusade blad. På grund av sitt majestätiska utseende tror många att Kung Karls spira är en orkidé. Men skenet bedrar - egentligen är det en lejongapsväxt!

Spiran växer i kärr och på fuktiga ängar och stränder främst i fjälltrakterna. Endast i sällsynta fall kan man hitta den i södra Sverige. Förutom i Brunnsekärret finns den på enstaka platser i Öster- och Västergötland. Växten är flerårig och blommar i juli-augusti.

Brunnsekärrets naturreservat består av så kallad översilningsmark, det vill säga ett sluttande område där grundvattnet tränger fram till ytan. Sådana marker har ofta mycket frodig växtlighet. Marken i kärret har därför använts som slåtteräng, vilket har bevarat landskapet öppet och skapat goda förutsättningar för Kung Karls spira att leva kvar.

I början av 1960-talet dikades delar av området vilket bidrog till att björk bredde ut sig. Igenväxningen och de förändrade vattenförhållandena gjorde att Kung Karls spira minskade i antal. Men läget är nu förbättrat genom röjning, gallring och slåtter. Andra växter som finns i reservatet är korallrot, en mängd olika starrarter, kärrvial och myskgräs. 

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Brunnsekärrets naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

  • plocka eller samla in växter eller växtdelar
  • tälta
  • elda  
  • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 20 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Storlek: 5,2 hektar
Ägare: Växjö stift och privat
Läge: Sävsjö kommun, cirka 5 kilometer sydost om Hylletofta.
Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Slåttermark, översilningsmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, cirka 700 meter lång strövstig, informationstavla.