Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brunnsekärret

Närbild av en knoppande blomställning av Kung Karls spira. Färgerna är gula och lilarosa.

Foto: Johan Wallander.

Naturreservatet Brunnsekärret är Skandinaviens sydligaste växtplats för den ståtliga fjällväxten Kung Karls spira. Fram till 1930 slogs Brunnsekärret och det avslagna gräset blev hö till djuren. Sedan dikade man ut kärret och det började växa igen. Idag är reservatet restaurerat och kärret slås varje år.               

Welcome to Brunnsekärret!

This area was very different before human started to drain off water in the 1960s. Until the 1930s the marshlands were used as hay-fields and the scythes kept them open and free from bushes and trees. Now, only a small part of the original marshland is open, the rest is covered in forest.

In 2022 Brunnsekärret was restaured. Lots of bushes and trees have been removed and ditches were plugged. The hydrological status is now closer to the origin. Every year Brunnsekärret is mown and the cutting is taken away.

The main reason why this area is a nature reserve is because of the noble flower moor-king (Pedicularis sceptrum), a plant that normally is found in northern Sweden. It has been here for a long time but were slowly disappearing becuase of the competition from other plants. It has now got its habitat back.

Explore the reserve

Brunnsekärret is situated close to road 127 between Sävsjö and Vaggeryd. There is a parking, but you have to walk 200-600 metres (depending on which way you take) to reach the reserve. It is normally not a very fancy place to visit, but when the moor-king is flowering in July-August it can be an impressive site. The reserve is surrounded by a large fence, but there are doors in it. Shoes that can resist some water is recommended.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • picking or collecting plants or plant parts
 • setting up a tent
 • making a fire
 • putting up any kind of sign or poster
 • without permission from the County Administrative Board, using the area for organized competitions, training camps or similar activities with more than 20 participants.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara biologisk mångfald knuten till ett hävdat medelrikkärr
 • bevara och skapa gynnsamma förutsättningar för Kung Karls spira
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Historia

Fram till 1930 hävdades Brunnsekärren som ängsmarker. På den tiden var kärren helt öppna och fria från buskar och träd. Den ståtliga Kung Karls spira förekom i kärret redan då. På 1960-talet dikades kärren ut och blev därmed torrare. Det ledde till att området började växa igen med björk och sälg. Stora växter som älgört och olika starrarter gav en kraftig vegetation som missgynnade Kung Karls spira, som är beroende av ett tunt jordlager.

Det som förut var kärr planterades med skog och reservatet omges idag av tät granskog åt alla håll. Hela området har en helt annan karaktär än det hade på den tiden det slåttrades.

1968 återupptäcktes Kung Karls spira i kärret, och tack vare det blev området ett naturreservat tre år senare. Efter att området skyddades har det skötts med slåtter, röjningar och bete. 2021 la länsstyrelsen igen diken för att restaurera reservatet och minska igenväxningen. Vi har också röjt bort granar som tar sig in från omgivande skogsmarker.

Växt- och djurliv

Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) är en av våra ståtligaste örter. Den kan nå en höjd av en meter och har en säregen skönhet med sina tvåfärgade blommor och fint krusade blad. På grund av sitt majestätiska utseende tror många att Kung Karls spira är en orkidé. Men skenet bedrar - egentligen är det en snyltrotsväxt!

Spiran växer i kärr och på fuktiga ängar och stränder främst i fjälltrakterna. Endast i sällsynta fall kan man hitta den i södra Sverige. Förutom i Brunnsekärret finns den på enstaka platser i Östergötland och Västergötland. Växten är flerårig och blommar i juli-augusti.

Brunnsekärrets naturreservat består av så kallad översilningsmark, det vill säga ett sluttande område där grundvattnet tränger fram till ytan. Sådana marker har ofta mycket frodig växtlighet. Marken i kärret har därför använts som slåtteräng, vilket har bevarat landskapet öppet och skapat goda förutsättningar för Kung Karls spira att leva kvar.

Andra växter som finns i reservatet är korallrot, en mängd olika starrarter, kärrvial och myskgräs.

Friluftsliv

Brunnsekärret ligger alldeles intill väg 127 mellan Sävsjö och Vrigstad. Det finns en parkering några hundra meter från reservatet. För att komma till kärret behöver man gå genom skogen, och enklast är att gå in på insidan längs med viltstängslet vid väg 127. Själva kärret är inghägnat, men det finns en dörr genom hägnet. I övrigt är finns här inga anordningar som underlättar för besökare. Du är välkommen att besöka reservatet ändå, men tänk på att grova skor som tål lite väta kan vara bra för att ditt besök ska bli trevligt.

Brunnsekärret slåttras med lie, röjsåg och slåtterbalk. Gräset samlas ihop och förs bort eftersom det gynnar de växter som är anpassade till slåtter. Fröställningar av Kung Karls spira är markerade med blåa band för att de ska lämnas kvar och fröa av sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I Brunnstorpsmossen är det förbjudet för allmänheten att:

 • plocka eller samla in växter eller växtdelar
 • tälta
 • elda  
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller liknande
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 20 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1971
Storlek: 5,1 hektar
Naturtyp: Slåttermark, översilningsmark
Kommun: Sävsjö
Läge: Ungefär 5 kilometer väster om Sävsjö, norr om väg 127
Markägare: Privata och Svenska kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering (2-600 meter från reservatet, beroende på vilken väg man går) och informationsskylt.

Hitta hit

Kollektivtrafik:
Bussen som går mellan Sävsjö och Vrigstad har en hållplats, Mossaryd, bara några hundra meter från reservatet.

Från väg 127 mellan Sävsjö och Vrigstad:
Cirka 5 kilometer från Sävsjö och cirka 7 kilometer från Vrigstad finns det en avtagsväg in till Mossaryd. Sväng in där och fortsätt i ungefär 500 meter så ligger parkeringen på höger sida. Där står även reservatets informationsskylt.

Koordinater (till parkeringen):
N 57° 23' 10.39", E 14° 34' 42.89"
57.38622, 14.57858

Koordinater (till reservatets ingång):
N 57° 22' 56.79", E 14° 34' 53.40"
57.38244, 14.58150

Tillgänglighet

För att komma till reservatet från parkeringen behöver du gå genom skogen. Reservatet är inhägnat, men det finns dörrar. Terrängen är ofta blöt här. Det finns inga anordningar som underlättar för dig som besökare, men reservatet är inte svårt att besöka för en gående med bra skog på fötterna.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss