Åsens utmark

Välkommen ut i ett naturområde med en lång mänsklig historia! Här på Åsens utmark har människor från närliggande Åsens by hämtat ved och släppt sina djur på bete. Marken har sedan vuxit igen till en blandskog där flera sällsynta växt- och djurarter förekommer.

Welcome to Åsens utmark!

Åsens utmark is a nature reserve that is tightly connected to the nearby culture reserve Åsens by. Åsens by was the village where people lived, and Åsens utmark was their pastureland. It was also the villagers source of firewood and timber. At that time, the nature reserve was more open. When this area was abandoned due to a more effective farming, it slowly became a forest of mixed trees. It has since then grown without major disturbance and today this is a safe place for species that are bound to old trees and dead wood.

Explore the reserve

Examples of tree species you find here are pine, spruce, aspen, sallow and alder. Some pines in the area are nearly 200 years old. Thanks to the old trees with flattened tree tops and the close distance to a lake, ospreys breed in the reserve. Other species found in Åsens utmark are goldcrests, different species of woodpeckers, the orchid creeping lady's tresses, the lime loving liverleaf, different species of polypores and also mammals as moose, roe deers and wild boars.

Enjoy a 1.3 kilometres long walk in the reserve. The path is marked blue. Outside the reserve, near the parking, there is a fireplace and an earth closet.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • riding a horse on the marked path
 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood
 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting insects with killing traps without permission

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara biologisk mångfald knuten till en blandskog med lång kontinuitet av äldre tall, asp, klibbal, gran, björk och sälg
 • bevara Natura 2000-naturmiljön i gynnsamt tillstånd
 • möjliggöra utövande av friluftsliv i den mån naturvärdena tillåter.

Historia

Åsens utmark tillhörde Åsens by vid storskifteskartan år 1794. Idag är Åsens by ett kulturreservat, och det ligger strax söder om Åsens utmark. I kulturreservatet ser du hur en by kunde se ut i början av 1900-talet och där kan du även prova på aktiviteter och träffa lantrasdjur.

Kulturreservatet Åsens by

Åsen omnämns första gången skriftligen redan år 1455. Enligt jordeboken från år 1542 ska Åsen ha bestått av två frälsehemman. Vid storskiftet, år 1794, var Norrgården prästbostad. I området finns även betydligt äldre odlingsspår i form av hackerör, små låga odlingsrösen. De kan härröra från övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder.

Byns invånare använde Åsens utmark som betesmark. I skogen kunde de också hämta ved och timmer. Inom området fanns små åkerlappar, och träd med vida kronor vittnar om att miljön tidigare varit mer öppen än idag. Förr var marken var glest bevuxen med framför allt tall men där fanns även gran, asp, björk, rönn, en, hassel och sälg. Redan på 1950-talskartan kan man notera att skogen börjar sluta sig då marken inte längre användes som tidigare.

Växt- och djurliv

Enstaka tallar i området närmar sig 200 år, men de flesta är kring 140 år. I barrskogen finns bland annat granticka, knärot och häckande kungsfågel. I de gamla tallarna häckar fiskgjuse och vid rötterna på barrträden växer grovticka. I håligheter i asp häckar pärluggla och i strandskogen finns mindre hackspett. Att marken är kalkrik märks i växtligheten, där trivs till exempel blåsippor. Ungskogen är betad av av älg och rådjur. Även vildsvin förekommer i området.

Friluftsliv

Utmarksleden (markerad orange) förbinder kulturreservatet Åsens by med Åsens utmark. I naturreservatet finns en blåmarkerad stig på ungefär 1,3 km. Vill du veta sträckningen på lederna utanför naturreservatet rekommenderar vi Åsens bys egen guidebroschur. Strax utanför reservatet ligger Naturstationen Ruppen med grillplats, dass och fin utsikt över sjön.

Nedfallet träd med mossa på. Foto.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Åsens utmark är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av döda träd eller buskar
 • rida på markerad strövstig
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in insekter med fällor som dödar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 13,3 hektar
Naturtyp: Blandskog
Kommun: Aneby
Läge: Knappt 3 km norr om Haurida kyrka. Strax norr om kulturreservatet Åsens by.
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering och en stig som är markerad i med blått. Strax intill reservatet finns eldstad och dass.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Åsens utmark ligger knappt 3 km norr om Haurida kyrka i Aneby kommun.

Följ väg 992 från Haurida kyrka. Efter cirka 2 km har du en sjö på vänster sida. Sväng då strax höger upp på en liten skogsbilväg och kör ytterligare i en knapp kilometer.

Koordinater:
57°54'35.37"N 14°31'0.59"E
57.90982, 14.51683

Tillgänglighet

Åsens utmark är kuperat och i reservatet finns en smal stig, markerad i blått. Utanför reservatet finns flera markerade stigar som hör till Åsens bys ledsystem. Parkering och informationsskylt finns strax utanför reservatet. Där finns också eldstad och torrdass.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss