Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Huvabacken

Utsikt. I förgrunden en liggande trädstam och en del av en grov tall. I bakgrunden skymtar en sjö mellan olikåldrade träd i en blandskog.

I Huvabackens naturreservat trivs många olika växter och djur. Men så finns det också ovanligt många naturmiljöer att välja på. Reservatet bjuder på gammal vildvuxen natur, skogar med både lövträd och barrträd, betesmark, sjöar, vattendrag och flera hundra år gamla ekar.

Welcome to Huvabacken!

Huvabacken nature reserve is a an area where there are many different kinds of habitats: coniferous forest, deciduous forest, trees of different ages, pasture land, lakes, streams, wetlands and oaks that are hundreds of years old. Because of this variation, many species find their home here. Over 80 species that signal high natural values are found in the reserve. 30 of these are rare and very sensitive. Examples are green shield-moss, the crust fungus Antrodia pulvinascens and the bird lesser spotted woodpecker.

The County Administrative Board has made a restauration in 2024. A creek that earlier was straightened by man is now back to its former, meandering shape. A new wetland was also formed. It helps buffering in both drought and heavy rainfall and it catches the nutrients from the surrounding ground. It will also be a habitat for frogs and lizzards and other animals that are dependant on water ponds.

Explore the reserve

There is a parking area connected to the reserve. From there goes a two kilometers long marked path in a circle. It is sometimes a bit hilly and after half way there is a viewing point.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing trees and bushes or parts of trees and bushes
 • setting up a caravan or motorhome for more than 24 hours.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • collecting invertebrates with killing traps
 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood, with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • permanently putting up any kind of sign or poster

Säbysjön and Puketorpagölen are excepted from the restrictions above.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara biologisk mångfald knuten till en mosaik av värdefulla naturmiljöer (som olikåldrig lövblandad barrskog, naturskogsartade brantmiljöer, skyddsvärda träd, strandskog, bäckmiljöer och öppna marker)
 • stärka ovanstående naturmiljöer genom lämplig skötsel, till exempel genom bete och naturvårdsbränningar
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv.

Skogsbrand och plockhuggning

Naturen i Huvabacken är omväxlande tack vare topografin, skogsbränder, skogsbete och en annorlunda skogsskötsel. Här har skogen troligen aldrig kalavverkats och träden har istället plockhuggits. Det finns gott om död ved och gamla träd av olika arter i reservatet. Grova granar växer tillsammans med tallar som stått där i flera hundra år. Det finns också flera gamla ekar och aspar.  

Växt- och djurliv

Huvabackens naturreservat är ett område med värdefull natur. Ideella föreningar, allmänheten och myndigheter har hittat över 80 arter som signalerar att området har höga naturvärden. En del av dem är livskraftiga och andra är utrotningshotade och sårbara.

Trettio av de upptäckta arterna är särskilt känsliga och värdefulla. En av dem är mossan timmerskapania. På marken slingrar sig stor revmossa och långfliksmossa över döda trädstammar. I den mossklädda marken gömmer sig orkidén knärot. Grön sköldmossa och gränsticka trivs på murken granved medan barkticka och veckticka föredrar döda aspar. Skalbaggen bronshjon letar sig in under barken på döda granar. Mindre hackspett söker insekter i den döda veden. Har du tur kan du höra hackspettens trummande i den fuktiga klibbalskogen vid Säbysjön. 

Betesmark

Tack vare betande djur är marken i norr öppen och ljus. I flera hundra år har djur betat kring växande ekar. Idag är ekarna grova och populära boplatser. Entita är en av de fåglar som gärna flyttar in i någon av trädens håligheter. Längs den öppna marken växer hasselbuskar, enar och lövträd. På betesmarken frodas blommor som månlåsbräken och sommarfibbla.

Ett sprudlande liv längs bäcken

Längs vattendraget i reservatets södra del är marken fuktig och kalkrik. Här lever ett tiotal skyddsvärda mossor, lavar och svampar. Sju av dem är sårbara arter. Aspgelélav, dunmossa, loppstarr, grangråticka och dofttaggsvamp är exempel på arter som finns här. Längs med bäcken har också spår av utter hittats.

Bli en artdetektiv

Ju mer vi som myndighet vet om vilka arter som växer på vilka platser, desto bättre kan vi skydda värdefulla naturområden. Du kan vara med och leta arter. Rapportera in dina fynd till Artportalen som tipsar myndigheterna om skyddsvärda miljöer.

Artportalen Länk till annan webbplats.

Restaurering

Ån mellan Säbysjön och Södrasjön har rätats ut och rensats av människohand. På grund av det strömmar vattnet snabbare och drar med sig mer jord och näringsämnen från omgivande mark. 2024 restaurerades ån och återfick sin meandrande (slingrande) form. Vattnet rör sig långsammare och mer varierat eftersom det uppstår fickor av mer stillastående vatten. Tack vare det sedimenteras mer näring från omgivande mark och vattendraget blir en mer omväxlande miljö där fler arter kan trivas.

I samband med att ån fick tillbaka sin slingrande form skapades också en ny våtmark i närheten av Säbysjön. Det är brist på våtmarker i södra Sverige och de är viktiga buffertar i torka och väta, fungerar som näringsuppsamlare och är nödvändiga livsmiljöer för exempelvis grodor och salamandrar. Dessutom kommer torvmarkerna runt den nya våtmarken att bli blötare, och det minskar koldioxidutsläppen från dem. När torvmarker blir för torra och syresätts börjar torven att brytas ner och då avges koldioxid. Håller man dem blöta kan de istället lagra in koldioxid.

Friluftsliv

Huvabacken har en parkering inne i reservatet och flera informationsskyltar. Det finns också en orange-markerad stig som är ungefär två kilometer lång. Terrängen är bitvis kuperad. Längs stigen finns en utsikt och på ett par ställen i reservatet finns det rastplatser.

Två bilder bredvid varandra. Den vänstra visar ett rakt vattendrag. Den högra visar samma vattendrag som nu slingrar sig fram. På den vänstra bilden är det sommar och träden är gröna, på den högra är det vinter och träden är kala.

Till vänster ser du vattendraget före restaureringen, till höger efter. Längst upp i den högra bilden ser du den nyskapade våtmarken. Den högra bilden är tagen innan träden hunnit slå ut. Foto: Kristofer Paulsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • förstöra eller skada liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • ställa upp husvagn eller husbil under längre tid än 1 dygn.

Du måste ha Länsstyrelsens tillstånd för att:

 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller liknande.

Undantag från ovanstående restriktioner gäller för Säbysjön och Puketorpagölen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2014
Storlek: 120 hektar, varav 12 hektar vatten
Naturtyp: Olikåldrig lövblandad naturskogsartad barrskog med inslag av mindre våtmarker och betesmarker
Kommun: Vetlanda
Läge: 20 km sydväst om Vetlanda och cirka 1 km sydväst om Bäckaby kyrka
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det finns informationsskylt, parkering, rastplats och en led som är markerad orange. Reservatsgränsen är ännu inte markerad.

Hitta hit

Vägbeskrivning (till parkeringen):
Ta dig till Bäckaby kyrka från Korsberga via väg 753 och sedan 755. Fortsätt förbi kyrkan och sväng vänster där det är skyltat Knutstorp och Puketorp. Fortsätt den vägen i drygt 1,5 kilometer. Sväng sedan till vänster, till en väg som är skyltad mot Puketorp. Efter drygt 800 meter svänger du återigen vänster, in på en oskyltad grusväg. Ytterligare 300 meter senare är det dags att svänga vänster igen. Här står en informationsskylt om reservatet. När den vägen slutar i en T-korsning tar du höger och kommer sedan strax till parkeringsplatsen.

Koordinater till parkeringen:
57°15'14.43"N, 14°55'17.21"E
57.25401, 14.92145

Tillgänglighet

Terrängen här i Huvabacken är bitvis kuperad. Det finns en parkering, en orangemarkerad stig som är cirka två kilometer lång, en rastplats och informationsskyltar. I delar av reservatet går det betesdjur.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss