Huvabacken

I Huvabackens naturreservat trivs ovanligt många slags växter och djur. Men så finns det också ovanligt många naturmiljöer att välja på. Reservatet bjuder på gammal vildvuxen natur, skogar med både lövträd och barrträd, betesmark, sjöar, vattendrag och flera hundra år gamla ekar.

Syfte

  • Bevara biologisk mångfald knuten till en mosaik av värdefulla naturmiljöer såsom olikåldrig lövblandad barrskog, naturskogsartade brantmiljöer, skyddsvärda träd, strandskog, bäckmiljöer och öppna marker.
  • Stärka ovanstående naturmiljöer.
  • Ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Huvabackens naturreservat är ett område med värdefull natur. Ideella föreningar, allmänheten och myndigheter har hittat över 80 arter som signalerar att området har höga naturvärden. En del av dem är livskraftiga och andra är utrotningshotade och sårbara.

Trettio av de upptäckta arterna är särskilt känsliga och värdefulla. En av dem är mossan timmerskapania. Några andra arter som man har stött på är mindre hackspett, grön sköldmossa, gränsticka, veckticka, och skalbaggen bronshjon.

Livet längs sjön

Vid Säbysjön, i den fuktiga klibbalskogen, håller mindre hackspett till. Här är det gott om döda trädstammar som är fyllda med insekter. Ibland kan du höra hackspettens trummande läte när den letar mat i murkna stammar. 

Mindre Hackspett. Foto: Lars Petersson.

En skog som får leva ifred

Marken är fylld med stor revmossa och långfliksmossa som väller över döda trädstammar. Marken är fuktig och det är gott om död ved. Gamla grova granar växer tillsammans med tallar som funnits med i flera hundra år. En del lövträd har också tagit sig in och växer i ljusa gläntor.

På murken granved trivs grön sköldmossa och gränsticka. Barkticka och veckticka föredrar döda aspar. Skalbaggen bronshjon letar sig in under barken på döda granar. I den mossklädda marken gömmer sig orkidén knärot.                    

Gamla grova tallar och granar växer tillsammans med lövträd på en mossbeklädd mark.

Betesmark

Tack vare betande djur är marken i norr öppen och ljus. I flera hundra år har djur betat kring växande ekar. Idag är ekarna grova och populära boplatser. Entita är en av de fåglar som gärna flyttar in i någon av trädens håligheter. Längs den öppna marken växer hasselbuskar, enar och lövträd. På betesmarken frodas blommor som månlåsbräken och sommarfibbla.

Skogsbetesmark i naturreservatets norra del.

Ett sprudlande liv längs bäcken

Längs bäcken i reservatets södra del är marken fuktig och kalkrik. Här lever ett tiotal skyddsvärda mossor och lavar. Sju av dem är sårbara arter som till exempel timmerskapania. Det är en hotad mossart som ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram.

Längs bäcken har man hittat ovanligt många arter av mossa och lavar.

Bli en artdetektiv

Ju mer vi som myndighet vet om vilka arter som växer på vilka platser, ju bättre kan vi skydda värdefulla naturområden.

Du kan vara med och leta arter. Rapportera in dina fynd till Artportalen som tipsar myndigheterna om skyddsvärda miljöer.

Artportalen Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • förstöra eller skada liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • ställa upp husvagn eller husbil under längre tid än 1 dygn

Du måste ha Länsstyrelsens tillstånd för att:

  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 120 hektar, varav 12 hektar vatten utan särskilda restriktioner.
Ägare: Staten och enskilda
Kommun: Vetlanda
Läge: 20 km sydväst om Vetlanda och cirka 1 km sydväst om Bäckaby kyrka.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: I dagsläget finns inga anordningar.