Hornån nedre

Hornån utgör ett viktigt reproduktionsområde för vätteröring. Foto: Johan Rova

Naturreservatet Hornån nedre i Habo kommun är ett av de värdefulla vattendragen som rinner ut i Vättern.

Syfte

Naturreservatet Hornån nedre bildades för att:

 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga habitat och fria vandringsvägar för öring, harr och andra vattenlevande organismer,
 • bevara och stärka en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget,
 • bevara områdets höga andel lövträd samt förstärka naturskogskaraktären med äldre träd, hög andel död ved i skiftande nedbrytningsgrad och ett olikåldrigt och varierat trädskikt med lövskog närmast ån och tallskog på de sandiga höjderna,
 • bevara och stärka biologisk mångfald knuten till strandnära lövskog, lövskogsbranter och sandiga tallskogsmiljöer.

Växt- och djurliv

Hornån hör till huvudavrinningsområdet Motala ström och är klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur såväl natur- som fiskesynpunkt.

Hornån utgör ett viktigt reproduktionsområde för vätteröring och i de nedre delarna också för harr. Flera av Vätterns fiskarter skulle inte överleva om det inte vore för de små åar som rinner ut i sjön. Arter som harr och öring behöver friskt och fritt strömmande vatten där de kan leka och lägga sina ägg på syrerika grusbottnar. I vattendraget förekommer även flodnejonöga och dagsländan Rhitrogena germanica och nattsländan Beraea maura.

Skogsmarken kring ungefär hälften av vattendragets sträckning utgörs av nyckelbiotop i form av lövsumpskog. Inom nyckelbiotopen finns rikligt med döda träd och högstubbar, varav flera grova döda träd i olika nedbrytningsstadier på vilka det växer bland annat långfliksmossa. Bland fågellivet är mesarterna vanligt förekommande och under sommarhalvåret håller forsärlan till i vattendraget.

Flera av Vätterns fiskarter skulle inte överleva om det inte vore för de små åar som rinner ut i sjön. Foto: Claes Uhlén

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller levande eller döda träd eller buskar,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • gräva upp växter,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 13,4 hektar
Kommun: Habo
Läge: Ett par kilometer nordost om Gustav Adolfs kyrka och 7
kilometer norr om Habo samhälle. Kollektivtrafik i närheten.
Ägare: Privat och staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla