Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hornån nedre

Hornån utgör ett viktigt reproduktionsområde för vätteröring. Foto: Johan Rova

Naturreservatet Hornån nedre i Habo kommun är ett av de värdefulla vattendragen som rinner ut i Vättern.

Syfte

Naturreservatet Hornån nedre bildades för att:

 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga habitat och fria vandringsvägar för öring, harr och andra vattenlevande organismer,
 • bevara och stärka en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget,
 • bevara områdets höga andel lövträd samt förstärka naturskogskaraktären med äldre träd, hög andel död ved i skiftande nedbrytningsgrad och ett olikåldrigt och varierat trädskikt med lövskog närmast ån och tallskog på de sandiga höjderna,
 • bevara och stärka biologisk mångfald knuten till strandnära lövskog, lövskogsbranter och sandiga tallskogsmiljöer.

Växt- och djurliv

Hornån hör till huvudavrinningsområdet Motala ström och är klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vatten ur såväl natur- som fiskesynpunkt.

Hornån utgör ett viktigt reproduktionsområde för vätteröring och i de nedre delarna också för harr. Flera av Vätterns fiskarter skulle inte överleva om det inte vore för de små åar som rinner ut i sjön. Arter som harr och öring behöver friskt och fritt strömmande vatten där de kan leka och lägga sina ägg på syrerika grusbottnar. I vattendraget förekommer även flodnejonöga och dagsländan Rhitrogena germanica och nattsländan Beraea maura.

Skogsmarken kring ungefär hälften av vattendragets sträckning utgörs av nyckelbiotop i form av lövsumpskog. Inom nyckelbiotopen finns rikligt med döda träd och högstubbar, varav flera grova döda träd i olika nedbrytningsstadier på vilka det växer bland annat långfliksmossa. Bland fågellivet är mesarterna vanligt förekommande och under sommarhalvåret håller forsärlan till i vattendraget.

Flera av Vätterns fiskarter skulle inte överleva om det inte vore för de små åar som rinner ut i sjön. Foto: Claes Uhlén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller levande eller döda träd eller buskar,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • gräva upp växter,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 13,4 hektar
Kommun: Habo
Läge: Ett par kilometer nordost om Gustav Adolfs kyrka och 7
kilometer norr om Habo samhälle. Kollektivtrafik i närheten.
Ägare: Privat och staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss