Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klosjön

Klosjöns naturreservat är ett stilla och tyst naturområde. Här upplever du bara naturens ljud som vind och fågelsång. Tysta områden är idag någonting som börjar bli sällsynt.

Syfte

 • bevara naturskogsartad skog, skogbevuxen myr och svagt välvd mosse med dess biologiska mångfald
 • utveckla produktionsbestånd av gran och tall till naturskogsartad skog
 • ge möjligheter till naturupplevelser och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Växt- och djurliv

Marken i reservatet är huvudsakligen blöt och fuktig. Den södra delen av reservatet består av den öppna Hanabomossen. Här växer vitmossor, klockljung och martallar. I dessa miljöer trivs fågelarter som orre, enkelbeckasin, trana och ängspiplärka. På fastmarksholmar i våtmarkerna finns många grova och bredkroniga tallar som bedöms vara mellan 300 och 400 år! Flera av dem är också hålträd, det vill säga lämpliga bostäder för insekter och fåglar. Sparvuggla och pärluggla är arter som bygger sina bon i hålträd. På våren kan du njuta av knipornas spel i Kosjön.

Den södra delen av reservatet utgörs av en öppen svagt välvd mosse med martallar, vitmossa och klockljung. Insprängt i mossen finns öar av fastmark med mycket gamla tallar. De norra och mellersta delarna domineras av sjöarna Klosjön och Skärgölen med omgivande barrblandskog och tallsumpskog. Värdefulla element för hela området är senvuxna träd, grov bark, lågor i soligt och fuktigt läge, gamla tallar, spärrgreniga träd och hålträd. Flera ovanliga arter som noterats i området är knutna till gammal barrskog med hög luftfuktighet och rikligt med död ved.

Där marken är fast och något torrare växer mest tall och gran. Det finns inslag av glasbjörk och klibbal. Det finns också gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. Det i kombination med hög luftfuktighet ger förutsättningar för en känslig lav- och mossflora. Ovanliga arter som växer här är vedtrappmossa, långfliksmossa, stor revmossa, västlig hakmossa, kattfotslav och vedticka.

I Klosjön finns det både abborre, gädda. Eftersom Skärgölen och Klosjön är drabbade av försurning har de kalkats av Länsstyrelsen. Man har även planterat in mört i Klosjön.

Friluftsliv

Idag fungerar en gammal väg som strövstig genom reservatet, mellan Klosjön och Hanabomossen. Längs strövstigen finns en enklare rastplats med eldstad. Där kan man elda med medhavd ved.

Marken i reservatet är huvudsakligen blöt och fuktig. Foto: Annika Lindvall

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp släpvagn/husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
  sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 67,1 hektar, varav vatten 15,6 hektar
Ägare: Sveaskog AB
Kommun: Gnosjö
Läge: Cirka 4 km nordost om Källeryds kyrka, Gnosjö kommun
Naturtyp: Barrblandskog, tallsumpskog, mosse, sjö
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, strövstig och eldplats

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss