Harshult

I förgrunden en berghäll med ett stort, lavklätt block. I bakgrunden gles tallskog med enstaka, mindre granar.

Foto: Johannes Glännman

Harshult är en tallskog som står på mark där skogen har fått stå länge. Därför trivs flera hotade arter här, som till exempel talltickan som behöver minst hundraåriga tallar för att utveckla fruktkroppar. Den glesa tallskogen bär också tecken på att det tidigare har brunnit.

Welcome to Harshult!

This 25 hectar big forest is valuable because of its long continuity and its history of wild fires. The ground is covered in mosses, lichens and plants of blueberry and lingonbery. The main tree you find here is pine, but it is mixed up with spruce, birch, oak, rowan and alder. Since this area has been covered by trees for such a long time there are lots of rare species of insects, fungi and mosses that thrives here.

Explore the reserve

You have to visit this nature reserve on nature's own terms. There are no marked trails or other facilities. Since the reserve is very new, there is no information sign yet. The terrain is pretty easy to walk in even though there are no trails.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees or bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on the ground or on the trees, with exception from mushrooms for household requirements or collection of occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field.
 • permanently putting up any kind of sign or poster
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • collecting invertebrates with killing traps.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara och vårda en brandpåverkad tallbarrskog med lång kontinuitet
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till brandpåverkad tallskog, främst i form av kontinuitetskrävande svampar och insekter knutna till gamla solbelysta, levande och döda, tallar
 • inom ramen för bevarandet av naturvärdena ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Historia

Kartor och flygfoton från 1950-talet visar att skogen var mer öppen än den är idag. Det talar för att området har varit påverkat av störningar som brand, bete och selektivt uttag av virke. Det finns brandpåverkade stubbar i reservatet.

Växt- och djurliv

Skogen domineras av tall i olika åldrar, men här finns även inslag av gran, björk, klibbal, rönn och ek. Den hotade insekten raggbocken trivs i reservatet tack vare att här finns liggande, solbelyst död tallved. Även sällsynta svampar, som tallticka och dropptaggsvamp, växer här. De är beroende av tallskog på mark som varit skogklädd under lång tid. Talltickans fruktkropp visar sig först på tallar som uppnått en ålder på 100-150 år. Den lilla vintergröna orkidén knärot växer också i reservatet.

Friluftsliv

Harshult ligger avsides och det planeras inga stigar eller andra anordningar bortsett från en informationsskylt. Du är självklart välkommen att besöka reservatet ändå, men helt på naturens egna villkor. Området är blockigt men åtminstone bitvis relativt lättvandrat.

Foto: Johannes Glännman och Johan Staaf.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Harshult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar, marksvampar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält. Undantag gäller för att plocka matsvamp
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller liknande
 • elda annat än med medhavd ved
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2023
Storlek: 24,6 hektar
Naturtyp: Tallskog
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 4,5 kilometer öster om Pauliström
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Så småningom om en informationstavla.

Hitta hit

Från väg 47 från Vetlanda:
Åk på väg 47 mot Målilla. Passera Holsbybrunn och Kvillsfors. När du är i Järnforsen, sväng vänster (och vänster igen) mot Karlstorp och Pauliström. Fortsätt på den vägen i ungefär 4,5 kilometer. Sedan kommer det en grusväg med grässträng i mitten in till vänster. På höger sida finns en vit skylt med vägens namn. Härifrån är det cirka en kilometer kvar till reservatets informationsskylt. Efter drygt 200 meter delar sig vägen, håll då höger. Efter ytterligare knappt 300 meter delar sig vägen igen, håll då vänster. Knappt 500 meter in på den vägen kommer reservatet på höger sida.

Från väg 47 från Målilla:
Åk på väg 47 mot Vetlanda. När du är i Järnforsen, sväng höger (och håll sedan direkt vänster) mot Karlstorp och Pauliström. Fortsätt på den vägen i ungefär 4,5 kilometer. Sedan kommer det en grusväg med grässträng i mitten in till vänster. På höger sida finns en vit skylt med vägens namn. Härifrån är det cirka en kilometer kvar till reservatets informationsskylt. Efter drygt 200 meter delar sig vägen, håll då höger. Efter ytterligare knappt 300 meter delar sig vägen igen, håll då vänster. Knappt 500 meter in på den vägen kommer reservatet på höger sida.I Järnforsen och Kvillsfors. Strax efter Kvillsfors ligger en stor byggnad på vänster sida. Vid den tar du in på vägen skyltad Skinskälla och Harghult. Drygt 450 meter in på den vägen tar du den första vägen in till höger. Ytterligare cirka 300 meter senare är du framme vid reservatsparkeringen.

Koordinater till (den kommande) informationsskylten:
N 57° 27' 14.97", E 15° 34' 47.41"
57.45416, 15.57984

Tillgänglighet

Harshult är ett av de naturreservat som man får besöka på naturens egna villkor. Det ligger en bra bit från större vägar och tätorter. Det kommer inte att finnas några andra anordningar än gränsmarkering och informationsskylt i reservatet. Terrängen är blockig men i övrigt relativt lättvandrad.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss