Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Labbramsängen

Labbramsängen är en av de allra sista större sumpskogarna som bevarats i länet. Marken består av mineralrika jordar som på flera håll genomsilas av vatten. Detta skapar en artrik flora med många krävande arter av mossor och svampar. Ett ovanligt inslag i sumpskogen är de välvda så kallade källkupolerna.

Syfte

 • bevara och utveckla ett stort och sammanhängande område med lövdominerad sumpskog med därtill hörande flora och fauna,
 • bevara områdets hydrologiska värden med källpåverkan och unika källkupoler.

Växt- och djurliv

Labbramsängen är en av länets största sumpskogar. Större delen domineras av klibbal med inslag av gran, tall, björk och ask. Mindre delar är att betrakta som gransumpskog. Naturskogsartad barrskog på fastmark liksom granplanteringar och hyggen finns framförallt i reservatets östra och södra delar. Längst i nordöst samt i söder finns två små tallmossar. I söder finns även en kärrartad öppen våtmark där den västra delen har använts som odlingsmark.

Flera små bäckar, med klart vatten och sandiga/grusiga bottnar, rinner genom sumpskogen i nord-sydlig riktning. Åtminstone tre unika så kallade källkupoler finns i nordvästra delen. Den största kupolen är över 40 meter i diameter och cirka 3 meter hög. Kupolerna är uppbyggda av järnockra och sidorna täcks av rännilar med utfällda järnföreningar. På och i anslutning till källkupolerna växer flera krävande mossor och kärlväxter, bland annat källpraktmossa, ögonpyrola, mossviol och gullpudra.

I området finns det gott om rödgul trumpetsvamp och gullpudra. Rödgul trumpetsvamp är en tydligt kalkgynnad art, som även kan uppträda på små mineralrika ytor som t.ex. källpåverkad skogsmark med ytligt och rörligt markvatten. Gullpudra är en art som är knuten till näringsrika, källpåverkade miljöer. Skogsdvärgsnäcka och strimgrynsnäcka är två lite mer krävande snäckarter som noterats i Labbramsängen.

Kupolerna är mycket blöta och känsliga för tramp och andra störningar, så gå inte för nära och var försiktig om du besöker området.

Labbramsängen har en artrik flora med många krävande arter av mossor och svampar. Foto: Johan Rova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Labbramsängens naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar eller svamp med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel spelplats, fågelbo eller gryt
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 • sätt upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande.
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2003
Storlek: 156 hektar
Ägare: Statligt och privat
Kommun: Värnamo
Läge: Cirka 3 kilometer sydväst om Rydaholm
Naturtyp: Lövdominerad sumpskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering och informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss