Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stensjökvarnskogen

Besök en unik taggsvampskog med många sällsynta arter på samma plats. De lever i symbios med granar som är närmare 120 år gamla. Landskapet är kuperat med åsryggar och branter.

Syfte

Reservatet har bildats för att bevara ett barrskogsområde med hög biologisk mångfald med tre huvudområden.

  • Granskog med god förutsättning och rik förekomst av kontinuitetskrävande taggsvampar.
  • En ljusöppen barrblandskog
  • Granskog med naturskogskaraktär och stabilt klimat.

Området ska inom ramen för naturvärdena ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Växt- och djurliv

På åsryggarna i norr växer en taggsvampskog. Här lever både vanliga och ovanliga taggsvampar i direkt symbios med de gamla granarnas rotsystem. Det har hittats nio arter, varav fyra är rödlistade. De trivs i äldre granskog som fått växa utan större mänsklig påverkan.    

Lever i symbios med både barr- och lövträd. I barrskog är slutavverkning det största hotet mot den svarta taggsvampens överlevnad. Det beror på att när träden fälls dör rötterna och svampens livsnerv stryps. Barrskogsformen är särskilt utsatt eftersom den föredrar att växa i äldre, virkesrika skogar som avverkas och försvinner i rask takt.

Hotas främst av skogsavverkning. När träden fälls dör de livgivande rötterna vilket innebär slutet för orange taggsvamp. Den tycks försvinna helt efter slutavverkning, markberedning och plantering av skog. Taggsvampen kan däremot leva och må väl om vegetationens karaktär upprätthålls genom ett skonsamt eller tillfälligt skogsbete med nötkreatur.

Arten växer framförallt i äldre, avverkningsmogen barrskog. Bitter taggsvamp lever under ett ständigt hot om att skogen ska avverkas och deras växtplats ska försvinna. Den trivs inte i äldre barrskogar och naturskogar som genom avverkning brutits isär till mindre skogspartier. Troligen tål arten försiktig plockhuggning om barrträd av olika ålder lämnas kvar och om träden får växa i sammanhängande skogar.

Dofttaggsvampen hotas huvudsakligen av slutavverkning. Den överlever sannolikt inte en avverkning eftersom den är beroende av de levande barrträdens rötter. Dofttaggsvampen klarar förmodligen att några träd här och var fälls om marken dessutom skulle användas som skogsbete. Betesdjuren håller nämligen nere den täta vegetationen och underlättar för marksvampar att växa upp.

Barrskog med fallna träd.

Stensjökvarnskogen. Foto: Johan Staaf.

Längs med sluttningen i söder breder en gammal granskog ut sig. Här och var ligger och står döda träd precis som det ska i en naturskogsartad miljö. Luftfuktigheten är hög och jämn året om. Tillsammans skapar detta goda förutsättningar för att de hotade mossorna vedtrappmossa och skogstrappmossa samt laven garnlav ska leva och må väl.  

I gammelskogar trivs hackspettar som spillkråka och större hackspett. Båda arterna är viktiga då de skapar boplatser åt mårddjur och många småfåglar.

Bland grantopparna kan du höra korsnäbbarnas bubblande läte när de äter kottar. Under vårkvällar drar morkullan över skogen med sitt typiska knirkande läte. Gamla och döda träd skapar en förutsättning för att många insektsarter ska kunna trivas i skogen.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Stensjökvarnskogens naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål,
  • förstöra eller skada hela eller delar av liggande eller stående döda träd eller buskar,
  • gräva upp växter,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar. Undantag för plockning av matsvamp. Undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2018
Storlek: 26,3 hektar (varav 0,3 hektar vatten)
Ägare: Enskilda
Kommun: Vaggeryd
Läge: Strax norr om Långserum 7 km från Svenarums Kyrka, 8 km rakt öst om Hok.
Naturtyp: Naturskogsartad granskog, likåldrig granskog och barrblandskog.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt, led och parkering.

 

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss