Vikskvarn

Vikskvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett populärt friluftsområde - Höglandsleden passerar naturreservatet och det finns flera anordningar

Området kring Storkvarnen utgör en kulturhistoriskt intressant industrimiljö. Foto: Claes Uhlén

Vikskvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett populärt friluftsområde - Höglandsleden passerar naturreservatet och det finns flera anordningar. 

Syfte

 • bevara ravinen med omgivande rasbranter i den geologiskt intressanta Almesåkraformationen,
 • bevara, vårda och förstärka naturskogsartad skog och biologisk mångfald knuten till barrblandskog, lövnaturskog och lövsumpskogar,
 • bevara förutsättningarna för biologisk mångfald i Storkvarnån,
 • bidra till gynnsam bevarandestatus för förekommande habitat och arter,
 • tillvarata områdets betydelse för friluftslivet.

Växt- och djurliv

Större delen av området är bevuxet med gammal barrblandskog. På höjderna dominerar tall och där finns gott om senvuxna träd. Längs med ån är granen det vanligaste trädslaget. De största naturvärdena finns vid rasbranterna som bildar en näringsrik miljö skyddad från vind och sol. På flera platser finns en artrik och frodig växt­lighet med arter som trolldruva, tandrot och hässlebrodd.

Väster om Storkvarn växer en lövskog på lerskiffer. Lövskogen består av bland annat björk, hassel, lind, lönn, alm, ask och rönn. I södra delen finns utmed ån lövsumpskogar och källor med stora biologiska värden. I området finns det många arter av lavar och mossor, till exempel aspgelélav, garnlav, broktagel, brun­pudrad nållav och dunmossa. På träden växer det gott om tickor, bland annat gränsticka. Spillkråka, större hackspett, gröngöling, tofsmes, talltita och pärluggla är exempel på fåglar som förekommer i området.

Storkvarnsån har bedömts ha högt naturvärde och är klassificerad som regionalt särskilt värdefull. Ån är påverkad av dammar vid Vikskvarnen och Storkvarnen. I ån finns ett livskraftigt bestånd av ström­levande öring, men även elritsa, gädda och lake. Forsärla och strömstare har noterats utmed ån.

Geologi

Området är väldigt viktigt ur ett geologiskt perspektiv. Almesåkragruppens bergarter har en särställning i Sveriges berggrund, en nyckelposition i förståelsen av Sveriges geologiska utveckling. Denna speciella berggrundsserie förekommer ingen annanstans i landet än inom det utbredningsområde som helt ryms inom Jönköpings län och till största delen inom Nässjö kommun. Den har därför ett stort vetenskapligt och även pedagogiskt värde.

Kulturhistoria

Området kring Storkvarnen utgör en kulturhistoriskt intressant industrimiljö där det troligtvis har funnits kvarnar sedan 1700-talet. En kvarn och sågplats är benämnd Hjärtsöla kvarn och finns med på historiska kartor bland annat från början och mitten av 1800-talet. På lagaskifteskartan från 1853 kan man se att det låg ett flertal byggnader vid vattnet. Vid Vikskvarnen finns flera kulturhistoriska lämningar, bland annat en kvarngrund och rester av en dammvall.

Friluftsliv

Här i Vikskvarn finns det gott om anläggningar för friluftsliv. Just nu har vi dock rivit vindskyddet och ett nytt är på gång!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Vikskvarn är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • förstöra eller skada liggande eller stående döda träd eller buskar,
 • varaktigt ställa upp husvagn eller husbil,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • gräva upp växter,
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar, undantaget fiskerättsinnehavares rätt till regelrätt fiske av signalkräfta,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 73,3 ha
Kommun: Nässjö
Läge: Cirka 3 km söder om Almesåkra kyrka och 15 km sydväst om Nässjö.
Ägare: Enskilda samt staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Informationstavla, parkering, torrdass, vindskydd, eldstad och leder.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss