Alversjöskogen

En död högstubbe av gran där hackspettar hackat. Omgiven av granar. På marken mossa och död ved i olika stadier av nedbrytning.

Alversjöskogen är ett stort skogsområde sydväst om Eksjö. Insprängt i reservatet finns både sjöar, myrmarker och källor, och en liten del av skogen är sumpskog. Det är mest gran och tall och här finns ovanliga arter som visar att skogen stått länge och åldrats i sin egen takt.

Welcome to Alversjöskogen!

Alversjöskogen is a reserve situated close to Eksjö. The boundaries of the reserve is not marked yet.

"Skogen" means forest, and that describes this area well. The majority of the forest is pine and spruce of different ages. The topography is shifting with both gravel ridges and lowlands with wetland parts. There are several lakes in the reserve and there is also a spring in the area.

Explore the reserve

There are both marked footpaths, picnic areas, fire places and an accessible dry toilet in the reserve. The area is criss-crossed by small forest and tractor roads, so it is pretty easy to walk around even outside the marked paths. The southern part is more wet and here you also find the cultural remains. In the north the forest is older and more easy to walk in. There are some hilly parts.

Mammals that can be found in Alversjöskogen are for example elks, roe deers, fallow deers, wild boars, hares, foxes, badgers and squirrels. In the stream Allmänningsån otters are living. Rare woodpeckers and owls are seen in the reserve as is the rare moth Zygaena osterodensis.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing trees and bushes
 • making a fire if you haven't brought your own firewood or use firewood that is put in designated areas
 • parking or driving a motor vehicle outside designated roads and parking lots
 • putting up any kind of sign or poster

If you don't have special permission from the County Administrative Board (Länsstyrelsen) you are also prohibited from:

 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field. Findings should be reported to Länsstyrelsen or Artdatabanken
 • collecting invertebrates with killing traps

The water areas of Allmänningsån, Larstorpasjön/Långanäsasjön, Långanäsagölen, Hämten and Alversjösjön are all excluded from the restrictions above.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda ett stort sammanhängande och varierat barrskogsområde med lång trädkontinuitet
 • bevara och vårda våtmarker, inklusive den naturliga källmiljön
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv

Historia

Gården Alversjö ska i början av 1500-talet ha tillhört Stureätten. När Gustav Vasa på 1520-talet blev Sveriges kung la han beslag på stora delar av Stureättens enorma godsinnehav, bland annat Alversjö. På 1620-talet donerade Gustav II Adolf Alversjö och ett antal andra gårdar till överste Johan Kinnemund, en skotte som gjort militär karriär i Sverige. Under århundradena som följe ägdes gården av personer i samhällets övre skikt. På en historisk karta från 1813 framgår det att Alversjö var ett frälsehemman. Det betydde att det även då ägdes inom adeln.

I sydöstra delen av reservatet finns det fornlämningar, till exempel en fornåker och kolbottnar. I sydväst finns spår av ett torp som finns med på kartan från 1813. Torpet kallades Alverstorp och enligt historiska källor bodde det människor där fram till 1911.

Växt- och djurliv

Majoriteten av reservatet består av barrblandskog, men här finns också både sumpskog, sjöar, myrmarker och källor. Grusåsar gör området kuperat. Allt detta, ihop med att det finns långa sträckor med solbelysta skogsbryn, ger många goda livsmiljöer för insekter och fåglar.

I reservatet har man hittat ovanliga arter som dropptaggsvamp, blomkålssvamp, svart taggsvamp och knärot. Alla dessa trivs i gamla skogar som stått länge på samma plats. Man har också funnit tallticka, en svamp som bara utvecklar fruktkroppar på tallar som uppnått en ålder av 100-150 år.

Delar av reservatet består av yngre skogar, och det är ungefär lika delar gran och tall. Det finns också små inslag av lövträd. Det är i de södra delarna som lejonparten av de blötare partierna finns, och det är också här den största delen av ungskogen står.

I Alversjöskogen trivs många av våra vanliga djur, som älg, vildsvin, dovhjort, rådjur, grävling, räv, hare och ekorre. Har du tur kan du också se utter (eller spår av dem) eftersom det finns uttrar i Allmänningsån. Mycket tyder på att tjäder spelar i närområdet, och man har också observerat spillkråka, mindre hackspett och duvhök. Pärlggla och sparvuggla har hörts strax söder om reservatet. Den ovanliga insekten smalsprötad bastardsvärmare har setts i området. Den trivs i skogar där det finns inslag av skogsängar och vägkanter med blommande örter.

Restaurering

I reservatet genomför Länsstyrelsen restaureringar. Granbarkborreangripna träd har tagits ner och forslats bort. Igenvuxna vägar har röjts och grusats. Unga granar har klippts ner längs vägkanterna. Det kan fortfarande finnas rester efter restaureringarna som inte har hunnit forslas bort.

Utsikt mot sjö mellan buskage. Runt hela sjön är det barrskog.

Friluftsliv

Det finns flera grillplatser och bänkbord i norra delen av Alversjöskogen. Det finns också flera markerade stigar i reservatet. Den stig som går i nordost och som är märkt blå i fält är tillgänglighetsanpassad. Här finns också ett tillgängligt dass och bredvid det ett väderskydd och en tillgänglig parkering. Den ordinarie reservatsparkeringen ligger till vänster strax efter att du kommit in i reservatet. För att komma till den tillgängliga parkeringen behöver du köra förbi den stora parkeringen och uppför en liten backe.

Det finns gott om traktorstigar och skogsbilvägar i området. Delar av Alversjöskogen är kuperad och det finns även blöta partier, framför allt i de södra delarna.

Från både Nässjö och Eksjö resecentrum kan du ta bussen och kliva av vid hållplatsen som heter Ekesjö Allmäningen. Det tar ungefär en kvart från båda håll, och när du klivit av bussen är det en ungefär 400 meters promenad tills du når reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Alversjöskogen är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande och stående
  döda träd eller buskar och delar av döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd eller tillhandahållen ved
 • parkera eller framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
  och parkeringsplatser
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar med undantag
  för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte
  låter sig göras i fält. Fynden bör rapporteras till Länsstyrelsen
  och/eller Artdatabanken
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Undantag från samtliga reservatsföreskrifter gäller för vattenområdena i
Allmänningsån, Larstorpasjön/Långanäsasjön, Långanäsagölen, Hämten
och Alversjösjön.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2021
Storlek: 295,3 hektar, varav 30,6 hektar vatten
Naturtyp: Barrblandskog, källmiljö, sumpskog
Kommun: Eksjö
Läge: 2-3 kilometer sydväst om Eksjö stad, mellan sjöarna Långanäsasjön och Södra Vixen
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskyltar, parkering, tillgängligt dass med tillhörande tillgänglig parkering och väderskydd, markerade stigar av olika längd samt flera rastplatser och eldstäder. En stig är tillgänglig för rullstol. Den är ungefär en kilometer lång och markerad i blått.

Hitta hit

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Alversjöskogen naturreservat".

Kollektivtrafik:
På väg 40 finns det en hållplats som heter Eksjö Allmänningen. Från hållplatsen är det ungefär 400 meter att gå in till norra änden av reservatet. Gå in där det finns en vägskylt: "Alversjö 2".

Vägbeskrivning:
Från Eksjö: Åk väg 40 mot Nässjö. Knappt 2,5 kilometer från Abborraviksrondellen svänger du vänster vid skylt in mot Alversjö. Redan efter 200 meter börjar naturreservatet på vänster sida.

Från Nässjö: Åk väg 40 mot Eksjö. Ungefär 3 kilometer efter avtagsvägen mot Sävsjö (fortsätt mot Eksjö!) kommer en liten avtagsväg in mot Alversjö, skyltat "Alversjö 2". Efter 200 meter börjar naturreservatet på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
57°37'52.66"N, 14°55'22.41"E
57.63130, 14.92289

Tillgänglighet

Det finns en parkering med plats för många bilar några hundra meter in från stora vägen. För att komma till den tillgängliga parkeringen kör man förbi den vanliga parkeringen och uppför en liten backe. Här finns plats för en bil och bredvid den parkeringen finns även ett tillgängligt dass och ett väderskydd. Det finns flera rastplatser och eldstäder, de flesta längs den tillgängliga slingan i nordöst. Den är knappt en kilometer lång och markerad blå i fält. Det finns också fler markerade stigar. Där stigarna följer grusvägar är de inte markerade så tätt.

Området är flikigt och bitvis kuperat. På många ställen går det skogsbilvägar och traktorstigar som man kan följa. I södra delarna är reservatet bitvis sumpigt.

Färdtjänst:
Reservatets koordinater finns inlagda hos färdtjänst. Ange "Alversjöskogen naturreservat".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss