Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjöbergen

Stora delar av naturreservatet består av svårtillgänglig blandskog med inslag ek, lind, alm och lönn. Foto: Länsstyrelsen.

Sjöbergen är ett dramatiskt område som inbjuder till omväxlande terrängvandring och ett dopp i Vätterns svalkande vatten. Sjöbergen är ett av flera reservat som ligger i biosfärsområdet Östra vätterbranterna.

Sjöbergens naturreservat är en 7 km lång brant med drygt 100 meters skillnad mellan den högsta och lägsta punkten. Stora delar av naturreservatet gränsar direkt mot Vättern. Utför branterna i reservatet rinner flera bäckar som mynnar ut i Vättern.

Syfte

 • bevara naturskogsartad skog i brantmiljö med dess biologiska mångfald. bevara och vårda områdets orördhet,
 • möjliggöra för naturskogsvärden att utvecklas genom att restaurera en granplantering,
 • tillgodose möjligheter till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

I vissa delar av naturreservatet har inget skogsbruk kunnat bedrivas på grund av den branta terrängen. Därför har området utvecklats till en naturskog med gamla och knotiga träd. Skogen består av tall och gran med inslag av lövträd som ek, lind, alm och lönn. Här finns flera lindar som tidigare har beskurits (hamlats) för att användas som vinterfoder till djur.Växtligheten är mycket varierande. På de solbelysta klipphyllorna växer blodnäva och brudbröd och i de fuktigare områdena hittar du bland annat lungört och blåsippa. I området finns också ett flertal sällsynta och rödlistade moss- och lavarter som vedtrappmossa och gammelekslav.

Sjöbergens natur är utmärkt för många fågelarter. Fågellivet är som mest intensivt under våren och försommaren då arter som lövsångare, svarthätta och svartvit flugsnappare sjunger. Hackspettar och mesfåglar finns i området året om. Flera fågelarter använder Vätterbranterna som rastplats under höstflytten söderut. Med lite tur kan du under vinterhalvåret se havsörn patrullera över branterna. Det har förekommit häckning av falk i området vilket namnet på ett av bergen i området, Falkaberget, antyder.

Välkommen ut i reservatet

Naturreservatet Sjöbergen är sevärt men bitvis mycket svårtillgängligt. Bästa stället för ett besök är i norra delen. Från parkeringen går en cirka 2,5 kilometer lång strövstig. Stigen går i slinga tillbaka till parkeringen och tar dig bland annat till Ölands brygga och branterna uppe vid E4:an.

Under perioden 1 februari – 20 augusti uppmanas besökare att inte klättra i berg eller uppehålla sig i brantområdet med hänsyn till störningskänsliga fåglar i området. Att vandra på markerad led och besöka området kring Ölands brygga innefattas inte i denna uppmaning.

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger mellan Vättern och E4:an, cirka 2,5 kilometer väster om Ölmstad kyrka. Sväng av E4:an vid avfart mot Ölmstad. Efter cirka 1,5 kilometer sväng vänster mot Öland. I Ölands by följ vägvisning mot Wettershus och naturreservat. Parkering för reservatets besökare med plats för cirka 4-5 bilar finns precis efter motorvägsviadukten. Det är inte tillåtet att parkera längs vägen, på vändplanen innan motorvägsviadukten eller på Wettershus privata parkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda naturreservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda naturreservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2011
Storlek: 90,7 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, mellan Vättern och E4:an, ca 2,5 km väster om Ölmstad kyrka.
Ägare: Enskilda, staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled. 

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss