Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strömsberg

Strömsbergsskogen finns nästan alla Sveriges lövträd representerade. Stora delar av skogen har vuxit upp på den gamla hagmarken som fanns här på 1800-talet och fram till mitten på 1900-talet.

Syfte

 • bevara den stora betydelsen för landskapsbilden som till exempel den framträdande lövskogssluttningen tillför.
 • bevara de betydande faunistiska värdena. Rådjur, älg och grävling är vanliga. Här häckar även ett stort antal fågelarter.

Växt- och djurliv

Strömsbergs naturreservat ligger på Jönköpingsdalens östra sluttning. Området består av gammal, igenvuxen betesmark och uppodlat jordbrukslandskap. I Strömsbergsskogen växer främst hassel, björk och ek. Ädlare lövträd som alm, ask och lind förekommer också. Delar av skogen är planterad, till exempel vissa områden med bok, poppel och gran.
Kvar sedan hagmarkstiden står ett antal jätteträd, bland annat en imponerande lind och flera gamla ekar, där den äldsta är drygt 600 år. Dessutom finns många gamla vildaplar.

Strömsberg har en rik växtlighet, framför allt i bäckravinerna som genomkorsar sluttningen. Här växer främst så kallade lundväxter, där vitsippa och blåsippa är dominerar. Andra viktiga lundväxter är skogsbingel, lundstjärnblomma, ängsfräken och majbräken. Här kan man även hitta mindre vanliga arter som lungört, skogsstarr, tandrot och hässlebrodd.

I den sydöstra, mera höglänta delen av reservatet ligger Vassnöden, ursprungligen ett torp, omgivet av hagmark. Vassnöden var bebott fram till 1970. Därefter växte hagmarken igen, men på 1990-talet röjdes marken. Sedan 1995 betas hagmarken kring Vassnöden.

På flera håll i reservatet kan man se spår av vilda djur, som älg, skogshare, grävling och rådjur. Den varierande skogen ger också ett rikt fågelliv, bland annat häckar den sällsynta, mindre flugsnapparen i området.

I Strömsbergsskogen växer främst hassel, björk och ek. Foto: Martha Wägeus.

Friluftsliv

Strömsbergsskogen är ett välbesökt friluftsområde. Det finns gott om stigar och dessa kan nyttjas både till fots och till häst. Bauerleden/Södra Vätterleden, som sträcker sig från Gränna till Taberg går igenom reservatet.

Vägbeskrivning

Kör Herkulesvägen, sväng vid skylt Strömsberg, tag höger vid skylt Naturreservat, parkera på anvisad parkeringsplats.
Buss till hållplats Ljungarums kyrka, gå genom trädallé mot Strömsbergs gård, passera gården för att komma till naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada, borttaga, gräva upp, plocka eller bryta träd eller buskar
 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och trädlevande svamp
 • plocka växter för försäljning
  göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • föra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser
 • rida annat än på anvisade väg
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående djur
 • uppträda så att djurlivet kan störas, till exempel klättra i boträd
 • cykla annat än på anvisad väg
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • bedriva skytteverksamhet, med undantag för pistolskytteklubbens verksamhet utefter fältskyttebana.
 • Punkterna 1 och 2 ska ej hindra organiserad friluftsverksamhet och undervisning.
 • För avverkning av ved, material till vindskydd som stockar och ris, och andra liknande åtgärder ska förvaltarens tillstånd inhämtas och förvaltarens anvisningar följas.
 • Punkt 10 ska ej utgöra hinder för anordnande av tipspromenader och liknande arrangemang.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1996
Storlek:
236 hektar
Kommun:
Jönköpings kommun
Läge:
Jönköpings tätort, Ljungarum. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp:
Lövskog, åkermark
Anordningar:
Parkeringsplats, strövstig
Ägare:
Jönköpings kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled, eldplats, rastplats, cykelled, ridled

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss